Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3932. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, stran 13379.

  
D O G O V O R 
o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:
I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v letih 2017 in 2018, ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem dogovorom.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev tega dogovora. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
O temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju bo potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.
II. Podaljšajo ali se delno spremenijo sledeči ukrepi: 
1. Redna delovna uspešnost se v letih 2017 in 2018 ne izplačuje.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
2. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letih 2017 in 2018 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2017 in 2018 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letih 2017 in 2018 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;
– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
3. Regres za letni dopust za leto 2017 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
– do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 €;
– od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 €;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 €;
– od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 €.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
4. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v letu 2017 izplačujejo na naslednji način:
– za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
– za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
– za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.
Vsebina te točke se uredi v KPND.
5. Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letih 2017 in 2018
(1) Ne glede na določbe 16. in 17. člena ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2017, javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2018, pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2018.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
III. Z zakonom se realizirajo tudi naslednje vsebine: 
1. Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom
V letih 2017 in 2018 pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena, nadomestilo plače v višini 80 % osnove. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.
V tej zvezi se, zaradi zagotovitve enake ureditve za vse, stranke zavodskih in poklicnih kolektivnih pogodb pozove k sklenitvi aneksov.
2. Izplačevanje jubilejnih nagrad
Zaposlenemu v letih 2017 in 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
3. Posebna ureditev glede na 245. člen ZPIZ-2
Ne glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) je lahko v letu 2017 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 evrov.
4. Omejitev števila dni letnega dopusta v letu 2017
(1) Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih je funkcionarjem in javnim uslužbencem določeno število dni letnega dopusta, funkcionarjem in javnim uslužbencem v letu 2017 pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.
5. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2017
Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi v letu 2017 ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:
1. izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja,
2. izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
3. izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte in programe zagotovljena dodatna sredstva,
4. izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
5. izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči,
6. izvajanje kulturnega programa v javnih zavodih s področja kulture, razen za izvajanje tistih del in nalog znotraj javnega zavoda, ki jih ima zaposleni v opisu del in nalog na svojem delovnem mestu.
IV. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja 
Vladna in sindikalna stran soglašata, da se bosta najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Podpisniki dogovora so sporazumni, da je možno anomalije odpravljati v razponu od 1–3 plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu.
Za odpravo anomalij v vseh plačnih skupinah iz prvega odstavka te točke se nameni 70 mio EUR letno. V to vsoto se ne vštevajo potrebna sredstva za odpravo anomalij v plačni skupini B, zvišanja plač zdravnikov, ki bodo posledica Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med sindikatom Fides in Vlado RS, ter spremenjeno vrednotenje na tistih delovnih mestih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti.
Javni uslužbenci na delovnih mestih iz prvega odstavka te točke, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017.
Drugi javni uslužbenci iz prvega odstavka te točke pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila morebitne višje plače tudi zdravniki in zobozdravniki na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, ki bo sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.
Kot anomalija se obravnavajo tudi delovna mesta, ki po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini morda ne bodo ustrezno vrednotena glede na primerljiva delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, ki bo sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.
Najkasneje v roku 15 dni po doseženem dogovoru iz prvega odstavka te točke se sklenejo vsi Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, v nadaljnjih 30 dneh pa morajo posredni in neposredni proračunski uporabniki na podlagi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev izvesti spremembe aktov o sistematizaciji, s katerimi se uveljavijo spremenjena vrednotenja delovnih mest. Javni uslužbenci morajo prejeti ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni pred datumom pravice do izplačila plače.
Če niso zagotovljeni pogoji za izplačilo ustreznih plač v zgoraj opredeljenih rokih, pripada javnim uslužbencem, ki bodo zaradi odprave anomalij uvrščeni višje, poračun plače od določenih datumov pravice do izplačila, in sicer za tiste anomalije, ki se vključujejo v finančni okvir iz prvega stavka drugega odstavka te točke.
V. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.
VI. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se pravica do nadomestila za čas stavke uredi v Aneksu h KPND.
VII. V letu 2018 vlada in reprezentativni sindikati pričnejo pogajanja o preostalih ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega dogovora in so se uveljavili s sprejetjem ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam v letu 2012.
VIII. Vladna in sindikalna stran soglašata, da izvedba Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnostih med Vlado RS in sindikatom Fides glede vrednotenja dela zdravnikov predstavlja neposredno podlago za pogajanja o vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in v drugih dejavnostih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljivi z zdravniškimi delovnimi mesti. Vladna stran se zavezuje, da bo pogajanja z reprezentativnimi sindikati v drugih dejavnostih pričela najkasneje v roku enega meseca po sklenitvi Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta smiselno upoštevali dogovorjeno v Sporazumu o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnostih med Fides in Vladom RS tudi za ostale zaposlene v javnem sektorju, predvsem vzpostavitev standardov in normativov in plačilo v primeru preseganja le teh. Vladna in sindikalna stran soglašata, da bo resorno ministrstvo Pravilnik o višini plačila dela zdravstvenih delavcev po podjemnih pogodbah ter Pravilnik o organizaciji NZV usklajevala in uskladila z reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva.
Vladna stran se zavezuje, da ne bo ločeno sklepala sporazumov ali dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki se tičejo elementov enotnega plačnega sistema, temveč bo morebitne spremembe teh vsebin usklajevala in uskladila na pogajalski komisiji Vlade RS in reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju.
IX. Aneks h KPND se sklene hkrati s tem dogovorom. Aneks vsebuje določbo, da prične veljati z dnem, ko se uveljavijo ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora.
Če ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora, ne bodo uveljavljene s 1. 1. 2017, ta dogovor preneha veljati.
X. Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora. Če bi zaradi referendumskih aktivnosti v zvezi s spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora prišlo do uveljavitve zakona po 1. 1. 2017, se podpisniki tega dogovora zavezujejo, da se takoj začnejo ponovno pogajanja o dodatnih ukrepih za zmanjšanja obsega sredstev za plače in druge stroške dela na področju plač in drugih stroških dela od vključno leta 2017 dalje.
XI. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-762/2016/3
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-3130-0051
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE 
IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač 
NI PODPISAL 
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Andreja Škoflek l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE 
MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Mario Belovič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Zoran Petrovič l.r.
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV 
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Predrag Vasić
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič l.r.
 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
NI PODPISAL 
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije 
Damir Janekovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti