Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3953. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2017, stran 13468.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je županja Občine Turnišče dne 30. 12. 2016 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 74/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
467.952,36
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
451.773,33
70
DAVČNI PRIHODKI
410.154,44
700 Davki na dohodek in dobiček
404.196,00
703 Davki na premoženje
4.720,33
704 Domači davki na blago in storitve
1.586,43
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
41.618,89
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
21.564,45
711 Takse in pristojbine
814,07
712 Globe in druge denarne kazni
60,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
19.180,37
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgor. sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
16.179,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
16.179,03
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
444.766,54
40
TEKOČI ODHODKI
160.471,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
33.579,43
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4.576,55
402 Izdatki za blago in storitve
121.306,47
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
1.008,60
41
TEKOČI TRANSFERI
191.540,01
410 Subvencije
6.959,10
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
39.843,68
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
350,00
413 Drugi tekoči domači transferi
144.387,23
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
92.016,80
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
92.016,80
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
738,68
430 Investicijski transferi JP
432 Investicijski transferi pror. up.
748,68
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
23.185,82
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
23.185,82
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2015
9009 Splošni sklad za drugo
–23.185,82
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
Posamezni uporabnik sme v obdobju začasnega financiranja uporabiti sredstva le do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju leta 2016.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečevati števila zaposlenih.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 2/2016-vm
Turnišče, dne 28. decembra 2016
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti