Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Ob-3719/16, Stran 2911
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12, 17/13, 9/15 in 2/16) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi:
– interesna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih (društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja. Samo v primeru, da se v okviru enega društva izvajata moški in ženski vadbeni program lahko zaprosijo za sofinanciranje dveh profesionalnih trenerjev),
– večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane na območju Mestne občine Nova Gorica in niso del rednega športnega programa prijavitelja najmanj na državnem nivoju (organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev).
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa je spodbujanje športne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa in sofinanciranje tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni občini Nova Gorica.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 386.000,00 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:
– 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev: 88.000,00 €,
– 18/10.047 – program športa: 265.000,00 €,
– 18/10.048 – večje športne prireditve: 33.000,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– športna združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
– vrtci in osnovne šole,
– poklicne, srednje, višje in visoke šole,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Mestna občina bo iz proračuna za leto 2017 sofinancirala športne programe izvajalcev:
– v individualnih športnih panogah: aikido, alpinizem, alpsko smučanje, atletika, balinanje, cheerdance, cheerleading, golf, jadranje, judo, kajakaštvo, karate, kegljanje, kick boxing, kolesarstvo, konjeništvo, kotalkanje, lokostrelstvo, namizni tenis, pikado, plavanje, rolkanje, sabljanje, strelstvo, šah, športna gimnastika, športno-ritmična gimnastika, športni ples, športni ribolov – casting, tenis, twirling – mažorete,
– v kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet, vaterpolo.
IV. Splošni pogoji kandidiranja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje športnih programov,
– imajo na dan objave razpisa najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov,
– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za večje športne prireditve,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za iste programe,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– imajo najmanj 75 % aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica, razen v primeru, da se na razpis prijavijo izvajalci, s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih društev; medobčinski status se dokazuje na podlagi ustreznih potrdil pristojnih organov v okviru športne panoge pod katero spada prijavitelj na javni razpis,
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju športa iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva kandidirajo samostojno,
– društva, ki kandidirajo za pridobitev sredstev pod sedmo alinejo I. točke morajo priložiti tudi program dela z opredeljenim razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi v vseh starostnih kategorijah ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerja,
– društva, ki so člani Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi in društva, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. Prav tako ne morejo kandidirati prijavitelji, ki enake programe prijavljajo na druge razpise Mestne občine Nova Gorica.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na posamezni proračunski postavki ter za sedmo alinejo I. točke tega razpisa tudi na osnovi mnenja strokovne službe Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del razpisa.
Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok) izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem sklene pogodbo v skladu z določili 21. člena odloka.
V letu 2017 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se bodo predplačila izvajala za programe športa in profesionalnega trenerja največ v višini 30 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev pa se nakaže po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov programov. Za sofinanciranje večje športne prireditve predplačil ni, ampak se sredstva nakazujejo po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji program in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu (obrazci od št. 5 do 15). Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem izvodu za vse prijavljene programe), ki so navedene v razpisnem obrazcu Prijava-šport 2017.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27) in na Javnem zavodu za šport Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-0-353 (Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis – šport 2017 – Ne odpiraj, do vključno 20. januarja 2017 do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 20. 1. 2017 do 10. ure prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za šport – Ne odpiraj« (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja pet članska strokovna komisija za oceno športnih programov, ki jo s sklepom imenuje župan.
X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 20. 1. 2017 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti