Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Ob-3710/16, Stran 2927
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (na podlagi dokumenta protokol prodaje poslovno nepotrebnega premoženja, potrjen s strani NS PV aprila 2015), kot organizator prodaje objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo zemljišč podjetja PV Invest (ki je v 100 % lasti organizatorja)
1Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju »organizator«).
II. Opis predmeta zbiranja ponudb:
prodaja zemljišč, ki so v lasti PV Invest obsegajo:
– Zemljišča Žekovec, Radegunda, Mozirje – kompleks sestavljajo parcele 270/3, 271/0, 274/1 in 275/4, vse k.o. 915 Radegunda, v velikosti 10.339 m2. Zemljišče je po namenski rabi območje stavbnih zemljišč. Po OPN Mozirje so površine namenjene tudi za bivalni turizem. Izhodiščna neto cena (orientacijska vrednost) znaša 280.000,00 EUR.
Davek od prodaje (DDV) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 10.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo, da je ponudba zavezujoča;
– naziv podjetja in sedež ponudnika ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba;
– davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa);
– navedbo predmeta zbiranja ponudb;
– višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za celoten sklop zemljišča;
– rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 45 dni od podpisa pogodbe o prodaji.
V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti uradno preveden izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
4. Kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 31. 1. 2017 do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje – kadrovsko – splošno področje – ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja zemljišča Žekovec«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno in v primernih rokih.
VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (najvišja ponujena cena in najugodnejši plačilni pogoji za prodajalca). Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo na račun Premogovnika Velenje št. SI56 0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških, bo prodajalec kupcu izročil zemljišče v last in posest ter bremen prosto ter nanj prenesel lastninsko pravico.
IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje zemljišče je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten predmet zbiranja ponudb.
– Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
– Organizator lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Organizator ni obvezen skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organizatorjem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času po prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodb, varščina za resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od ponudbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja lahko podata obe stranki.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe z možnostjo sporazumnega podaljšanja.
X. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1483. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 03/899-61-66.
Premogovnik Velenje d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti