Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3929. Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, stran 13368.

  
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa način, minimalne pogoje in varnostne ukrepe za prenos, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, z namenom, da se prepreči nevarnost odtujitve in zagotovi varnost oseb, ki prenašajo, prevažajo in varujejo gotovino ter druge vrednostne pošiljke.
2. člen 
(posedovanje licence) 
Dejavnost prenosa, prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk v skladu s tem pravilnikom lahko opravljajo le imetniki licenc za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(1) Bančni avtomat je samopostrežna naprava, ki omogoča izvajanje različnih bančnih storitev in je vgrajen v premične in nepremične objekte;
(2) Čezmejni prevoz eurogotovine, je prevoz euro bankovcev in euro kovancev v skladu z Uredbo (EU) št. 1214/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja (UL L št.316 z dne 29. 11. 2011 str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1214/2011/EU);
(3) Druga vrednostna pošiljka je pošiljka, ki vsebuje drage kovine, drago kamenje, umetniške predmete, predmete kulturne dediščine, vrednostne papirje in ostale predmete, v protivrednosti razredov varovanih pošiljk;
(4) Gotovina so bankovci in kovanci;
(5) Inteligentni sistem za nevtralizacijo bankovcev (v nadaljnjem besedilu: IBNS) je sistem za zaščito bankovcev, ki izpolnjuje pogoje, določene v Uredbi 1214/2011/EU;
(6) Komunikacijski sistem je sistem, ki omogoča komunikacijo med varnostniki, ki opravljajo prevoz varovane pošiljke in varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC) v skladu z veljavnimi standardi serije SIST EN 50518;
(7) Mobilne bančne storitve je skupen izraz za storitve mobilne bančne poslovalnice, mobilnega bančnega avtomata in druge mobilne bančne storitve v skladu s predpisi, ki urejajo bančno poslovanje;
(8) Načrt prenosa in prevoza je dokument, ki opredeljuje postopke in ukrepe varnostnikov in imetnika licence pri prenosu, prevozu in varovanju varovanih pošiljk;
(9) Nadzorni sistem je sistem, preko katerega je možno iz VNC neprekinjeno spremljati gibanje vozil v območju opravljanja storitve in je možno z njim ob vsakem času natančno določiti lokacijo vozila, v skladu z veljavnimi standardi serije SIST EN 50518;
(10) Odprtina za odlaganje varnostnih vsebnikov je odprtina, ki omogoča varnostniku nemoteno oddajanje varnostnih vsebnikov iz potniškega dela v tovorni del vozila;
(11) Prenos varovane pošiljke je fizični prenos, ki ga opravi varnostnik v skladu s tem pravilnikom;
(12) Prevoz varovane pošiljke je prevoz s prevoznimi sredstvi ali plovili med primopredajnimi mesti v skladu s tem pravilnikom;
(13) Primopredajna naprava je tehnično varovana samopostrežna naprava za prejem in oddajo gotovine in drugih vrednostnih pošiljk v skladu s standardi serije SIST EN 1143;
(14) Primopredajno mesto je osvetljeno mesto, namenjeno varni primopredaji varovane pošiljke 1., 2. in 3. razreda, ki ima v času primopredaje status varovanega območja;
(15) Prirejen premični objekt ali naprava je objekt ali naprava, namenjena za izvajanje poslovanja mobilnih bančnih storitev (vozilo, kiosk, zabojnik ali druga mobilna enota);
(16) Prirejeno vozilo je vozilo, namenjeno za prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, ki je opremljeno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in opremo glede na zahteve razreda varovane pošiljke;
(17) Pristojni organ po tem pravilniku je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve;
(18) Rezervna komunikacija je komunikacija, ki omogoča vzpostavitev komunikacije po drugem komunikacijskih kanalih kot so: radijska zveza, mobilni telefon različnih mobilnih operaterjev, ipd;
(19) Sistem sledenja gotovini je sistem, ki zagotavlja unikatnost in neponovljivost evidentiranja ter sledenja posamezni pošiljki gotovine. Posamezna enota pošiljke, lokacija in vozilo so opremljeni z globalno unikatnimi in neponovljivimi označbami skladno s serijo standardov ISO/IEC 15459;
(20) Spremstvo prevoza varovane pošiljke je spremstvo, ki ga izvajajo imetniki licence in policija z vozili, v skladu s tem pravilnikom in pravilnikom, ki ureja uporabo vozil s prednostjo in vozil za spremstvo;
(21) Stopnja zaščite varnostnih jopičev, srajc in zaščitnih čelad je standard inštituta National Institute of Justice (NIJ), ki je razvrščen v več stopnjah;
(22) Trezor imetnika licence je prostor, ki je varovan v skladu s standardi serije SIST EN 1143 in je namenjen začasni hrambi varovanih pošiljk;
(23) Varni primopredajni prostor je zaprt prostor, namenjen varni primopredaji varovanih pošiljk 4. in 5. razreda, ki ima v času primopredaje status varovanega območja;
(24) Varnostni vsebnik je skupni izraz za prirejeno kaseto, kovček, voziček ali drugi vsebnik, namenjen za prenos varovane pošiljke, ki lahko izpolnjuje pogoje po IBNS in je certificiran s strani proizvajalca, pristojnega organa ali organizacije z območja Republike Slovenije ali Evropske unije;
(25) Varovana pošiljka je pošiljka, ki vsebuje gotovino ali drugo vrednostno pošiljko, ki je varovana v skladu s tem pravilnikom;
(26) Zaščitna sredstva so zaščitni jopič, zaščitna srajca in zaščitna čelada, ki so namenjena zaščiti varnostnikov s protibalistično zaščito v skladu s standardi NIJ.
4. člen 
(razredi prenosov in prevozov varovanih pošiljk) 
(1) Razred prenosa in prevoza varovane pošiljke se določi tako, da se sešteje vsa gotovina in vrednost drugih vrednostnih pošiljk, ki se naenkrat prenašajo ali prevažajo.
(2) Razredi prenosov in prevozov varovanih pošiljk so:
1. razred, katerega vrednost ne presega 50.000 eurov;
2. razred, katerega vrednost ne presega 200.000 eurov;
3. razred, katerega vrednost ne presega 1.500.000 eurov;
4. razred, katerega vrednost ne presega 4.000.000 eurov in
5. razred, katerega vrednost presega 4.000.000 eurov.
(3) Naročnik in izvajalec s pogodbo opredelita razred prenosa in prevoza varovanih pošiljk.
5. člen 
(sodelovanje policije) 
(1) Naročnik prevoza varovane pošiljke 4. in 5. razreda lahko pri prevozu in varovanju varovane pošiljke predlaga sodelovanje policije. Predlog, v katerem navede okoliščine tveganja, pošlje Generalni policijski upravi (v nadaljnjem besedilu: GPU) najmanj 10 dni pred prevozom. Policija oceni stopnjo tveganja pri prevozu in varovanju varovane pošiljke ter o načinu sodelovanja obvesti naročnika.
(2) Medsebojne obveznosti in plačilo stroškov prevoza in varovanja uskladita naročnik in policija in o tem skleneta pogodbo.
(3) V primeru sodelovanja policije pri prevozu in varovanju pošiljke se imetnik licence in policija dogovorita o obliki medsebojnega sodelovanja.
6. člen 
(zavarovanje prenosa, prevoza in začasne hrambe varovanih pošiljk) 
(1) Prenos, prevoz in začasna hramba varovanih pošiljk morajo biti zavarovani.
(2) Sklenitev zavarovanja imetnik licence in naročnik opredelita s pogodbo.
7. člen 
(oprema za prenos in prevoz varovanih pošiljk) 
Imetnik licence mora pri prenosu in prevozu varovanih pošiljk uporabljati opremo, sredstva in tehnične sisteme varovanja, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika glede na razred varovane pošiljke.
8. člen 
(strožji pogoji) 
Naročnik prenosa in prevoza varovane pošiljke lahko določi tudi strožje pogoje za izvedbo prenosa in prevoza, kot so navedeni v tem pravilniku, kar naročnik in imetnik licence opredelita v pogodbi.
9. člen 
(izjeme) 
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za prenose in prevoze:
– bankovcev za potrebe centralnih bank euroobmočja, če je zagotovljeno spremstvo policije,
– kovancev za potrebe centralnih bank euroobmočja, če je zagotovljeno spremstvo imetnika licence ali policije,
– ki jih opravljajo subjekti iz 70. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), če skupna vrednost gotovine v varovani pošiljki ne presega 200.000 eurov.
II. VARNOSTNI UKREPI IN RAVNANJE VARNOSTNIKOV 
10. člen 
(varnostni ukrepi) 
Varnostni ukrepi za varovanje varovanih pošiljk so:
– preventivni varnostni ukrepi in sistem tehničnega varovanja;
– spremstvo varnostnikov;
– kombinirana uporaba tehničnega varovanja in spremstva varnostnikov;
– izdelava načrta prenosa in prevoza ter
– sodelovanje policije.
11. člen 
(ukrepi za zmanjšanje tveganja) 
(1) Imetnik licence in naročnik prenosa in prevoza si morata prizadevati za odpravo nevarnosti, ki izvirajo iz presoje tveganja pri prenosu in prevozu, tako da sprejmeta ustrezne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti iz svojih pristojnosti.
(2) Pred začetkom uporabe primopredajnega mesta naročnik in imetnik licence opravita ogled in o tem sestavita zapisnik.
(3) Primopredaja varovane pošiljke 1., 2. in 3. razreda se opravi na osvetljenem primopredajnem mestu, ki ima v času primopredaje status varovanega območja na razdalji, ki onemogoča vplivanje na varnostnike z neposredno telesno silo. Primopredajno mesto, ki se nahaja na javno dostopnem mestu mora naročnik osvetliti in označiti z napisom, ki je določen v prilogi 1 in je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če primopredajnega mesta ni mogoče urediti v skladu s prejšnjim odstavkom, se primopredaja iz prejšnjega odstavka opravi z dodatnim oboroženim varnostnikom.
(5) Varni primopredajni prostor mora biti opremljen s tehničnimi sistemi za varovanje, s katerimi je mogoče spremljati dogajanje v neposredni okolici objekta, ki je fizično ločen od okolice tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen vstop in vpogled v objekt, ter ima v času primopredaje status varovanega območja. Kadar varnega primopredajnega prostora na območju mejnih prehodov ni mogoče vzpostavit na opisan način, lahko naročnik prevoza predlaga sodelovanje policije v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(6) Pravne in fizične osebe, organi in organizacije, ki upravljajo dostopnost do primopredajnih mest, varnostnikom zagotovijo nemoten dostop.
(7) Proizvajalci in dobavitelji ustreznih varnostnih vsebnikov oddajo vzorce (pigmentov, reagentov, barvil, markerjev, pospeševalnikov ipd.) pristojnemu organu. Na podlagi oddanih vzorcev bodo proizvajalci in dobavitelji kot ustrezni objavljeni na spletni strani pristojnega organa.
12. člen 
(ravnanje varnostnikov in operaterjev VNC) 
(1) Varnostnik mora med prenosom in prevozom skrbeti za lastno varnost.
(2) Pred in med prenosom ali prevozom so varnostniki pozorni na okoliščine, ki povečujejo tveganje (sumljive osebe, vozila, predmeti ipd.).
(3) Ob ogrožanju ali napadu na varnostnika, varovano pošiljko ali na prirejeno vozilo mora varnostnik takoj obvestiti VNC ali policijo.
(4) Operater VNC ob ugotovitvi nepravilnosti takoj vzpostavi komunikacijo s posadko v vozilu in aktivira slikovno ali zvočno snemanje v vozilu ali snemanje komunikacije v VNC. Ob izgubi signala, ki omogoča komunikacijo ali spremljanje vozila, operater vzpostavi rezervno komunikacijo.
(5) Operater VNC ob obvestilu o ogrožanju ali napadu iz tretjega odstavka tega člena takoj obvesti policijo.
(6) Varnostnik o okoliščinah iz tretjega odstavka tega člena napiše poročilo, ki ga varnostni menedžer pošlje pristojni policijski postaji, na območju katere je bila takšna okoliščina zaznana, takoj ko je to mogoče, najkasneje pa v 48 urah.
13. člen 
(ravnanje varnostnikov med prevozom) 
(1) Prirejeno vozilo mora biti med prevozom in postankom zaklenjeno, razen za potrebe vstopa in izstopa varnostnikov.
(2) V primeru nepredvidenih postankov zaradi višje sile mora varnostnik pred izstopom iz prirejenega vozila preko komunikacijskih sredstev obvestiti operaterja VNC, navesti razloge za postanek in pridobiti njegovo odobritev za izstop, če je to glede na okoliščine mogoče.
(3) Voznik prirejenega vozila, s katerim se opravlja prevoz varovane pošiljke 4. in 5. razreda med prevozom in postankom ne sme zapuščati vozila. Med postankom morajo biti vrata prirejenega vozila zaklenjena tako, da jih brez sodelovanja varnostnikov v prirejenem vozilu ni možno odpreti od zunaj, varnostniki pa morajo opazovati okolico. Če voznik zapusti prirejeno vozilo ga mora nadomestiti drug varnostnik.
14. člen 
(načrt prenosa in prevoza varovane pošiljke 1., 2. in 3. razreda) 
(1) Za prenos in prevoz varovane pošiljke 1., 2. in 3. razreda se izdela načrt v obliki delovnega naloga, ki mora imeti naslednje vsebine:
– število in osebna imena varnostnikov, ki izvajajo prenos in prevoz,
– registrska številka prirejenega vozila,
– lokacija prevzema in oddaje varovane pošiljke,
– okvirna časovnica prevzema in oddaje varovane pošiljke ter
– osebno ime in podpis osebe, ki je odredila prenos in prevoz varovane pošiljke.
(2) Z vsebino načrta prenosa in prevoza varovane pošiljke morajo biti pred prevozom seznanjeni vsi varnostniki, ki sodelujejo pri prenosu in prevozu. Varnostniki seznanitev z načrtom potrdijo s fizičnim ali elektronskim podpisom.
(3) Načrt prenosa in prevoza je lahko v papirni ali elektronski obliki, ki omogoča sledenje popravkom in se hrani leto dni.
15. člen 
(načrt prevoza varovane pošiljke 4. in 5. razreda) 
(1) Za prevoz varovane pošiljke 4. in 5. razreda mora biti predhodno izdelan načrt prevoza, ki zajema postopke in ukrepe pred prevzemom ali predajo, med prevozom in postanki ter sledljivost prevoza.
(2) Vsebina načrta prevoza varovane pošiljke 4. in 5. razreda obsega:
– število varnostnikov, ki izvajajo prevoz, njihova osebna imena, oprema in oborožitev,
– registrska številka prirejenega vozila,
– način komunikacije z VNC – šifrant,
– lokacija prevzema in oddaje varovane pošiljke,
– okvirna časovnica prevzema in oddaje varovane pošiljke,
– osnovne in rezervne smeri vožnje,
– morebitne postanke, ravnanje in ukrepanje varnostnikov ob postankih,
– osebno ime in podpis osebe, ki je odredila prevoz varovane pošiljke.
(3) Z vsebino načrta prevoza varovane pošiljke morajo biti pred prevozom seznanjeni vsi varnostniki, ki sodelujejo pri prevozu. Varnostniki seznanitev z načrtom potrdijo s fizičnim ali elektronskim podpisom.
(4) Načrt prevoza je lahko v papirni ali elektronski obliki, ki omogoča sledenje popravkom in se hrani leto dni.
(5) Načrt prevoza je potrebno uskladiti ob vsaki spremembi vsebine načrta.
16. člen 
(vozila in oprema) 
(1) Prirejena vozila in opremo za prenos in prevoz je treba redno pregledovati, vzdrževati in uporabljati tako, da ves čas izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
(2) Prirejena vozila, s katerimi se opravlja prevoz ali spremstvo varovanih pošiljk 3., 4. in 5. razreda, morajo biti pred prvo uporabo v Republiki Sloveniji pregledana pri pristojnem organu. Pristojni organ izda potrdilo izpolnjevanju pogojev, ki je določeno s prilogo 2, ki je sestavi del tega pravilnika.
(3) Varnostni vsebniki, s katerimi se opravlja prenos varovane pošiljke in ne izpolnjujejo pogojev po IBNS, morajo biti pred prvo uporabo v Republiki Sloveniji pregledani pri pristojnem organu. Varnostni vsebniki morajo izpolnjevati pogoje določene v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Pristojni organ izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev varnostnih vsebnikov za prenos varovanih pošiljk 1., 2. in 3. razreda določeno v prilogi 4, ki je sestavi del tega pravilnika.
(5) Prirejena vozila za prevoz varovanih pošiljk 3., 4. in 5. razreda morajo biti vedno pod nadzorom imetnika licence tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do njih v času neuporabe oziroma v kolikor niso ali ne morejo biti pod nadzorom imetnika licence (vozilo na servisu, popravilu ipd.) se vozila pred ponovno uporabo pregledajo in preizkusijo.
17. člen 
(interni nadzor nad prenosi in prevozi) 
Varnostni menedžer oziroma oseba, ki jo pooblasti, mora najmanj enkrat tedensko opraviti nadzor nad spoštovanjem določb tega pravilnika in internih navodil o prevozu varovanih pošiljk na terenu in o opravljenem nadzoru izdelati poročilo. Poročilo je lahko v pisni ali elektronski obliki, ki omogoča sledenje popravkom in se hrani eno leto.
III. PRENOS VAROVANE POŠILJKE 
18. člen 
(prenos varovane pošiljke) 
(1) Prenos varovane pošiljke se opravlja v 1., 2. in 3. razredu.
(2) Prenos pošiljke 1. razreda se opravlja pod naslednjimi pogoji:
– prenos se lahko opravi z najmanj enim oboroženim varnostnikom in varnostnim vsebnikom s sistemom za nevtralizacijo gotovine, ki lahko izpolnjuje pogoje po IBNS in je med prenosom aktiviran;
– varnostnik uporablja zaščitni jopič ali srajco nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe;
– varovana pošiljka med prenosom ni fizično vezana na varnostnika;
– skupna teža posamezne varovane pošiljke ne presega 20 kg;
– prenos se opravi na čim krajši razdalji, ki je ponoči osvetljena.
(3) Prenos pošiljke 2. razreda se opravlja pod naslednjimi pogoji:
– prenos se opravlja z najmanj enim oboroženim varnostnikom in se opravi z varnostnim vsebnikom, ki izpolnjuje pogoje po IBNS in je med prenosom aktiviran;
– prenos se lahko opravi z dvema oboroženima varnostnikoma in varnostnim vsebnikom s sistemom za nevtralizacijo gotovine, ki lahko izpolnjuje pogoje po IBNS in je med prenosom aktiviran;
– varnostnik uporablja zaščitni jopič ali srajco nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe;
– varovana pošiljka med prenosom ni fizično vezana na varnostnika;
– skupna teža posamezne varovane pošiljke ne presega 20 kg;
– prenos se opravi na čim krajši razdalji, ki je ponoči osvetljena.
(4) Prenos pošiljke 3. razreda se opravlja pod naslednjimi pogoji:
– prenos se opravi z dvema oboroženima varnostnikoma in varnostni vsebnikom, ki izpolnjuje pogoje po IBNS in je med prenosom aktiviran;
– varnostnik uporablja zaščitni jopič ali srajco nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe;
– varovana pošiljka med prenosom ni fizično vezana na varnostnika;
– skupna teža posamezne varovane pošiljke ne presega 20 kg;
– prenos se opravi na čim krajši razdalji, ki je ponoči osvetljena.
19. člen 
(bančni avtomati in primopredajne naprave) 
(1) Polnjenje in praznjenje bančnih avtomatov in primopredajnih naprav izvaja najmanj en oborožen varnostnik z varnostnim vsebnikom, ki izpolnjuje pogoje po IBNS.
(2) Če varnostni vsebnik pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka ne izpolnjuje pogojev po IBNS, naloge izvajata najmanj dva oborožena varnostnika.
IV. PREVOZ VAROVANE POŠILJKE 
20. člen 
(prevoz varovane pošiljke 1. razreda) 
(1) Prevoz varovane pošiljke 1. razreda se izvaja v dnevnem času med 06.00 in 22.00 uro z najmanj enim oboroženim varnostnikom. Med 22.00 in 06.00 uro se prevoz izvaja z najmanj dvema oboroženima varnostnikoma.
(2) Prevoz se izvaja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo in lastnostmi:
– fizično ločen potniški in tovorni del prirejenega vozila z odprtino za odlaganje varnostnih vsebnikov;
– trde stranice, ki onemogočajo vpogled v notranjost tovornega dela;
– alarmno napravo, ki se sproži ob nasilnem vstopu;
– blokado motorja, ki preprečuje odvoz prirejenega vozila ter
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(3) Med prevozom se morajo varovane pošiljke nahajati v tovornem delu vozila in v varnostnih vsebnikih s sistemom za nevtralizacijo gotovine, ki lahko izpolnjuje pogoje po IBNS in so med prevozom aktivirani.
(4) Varnostniki morajo ves čas izvajanja prevoza uporabljati zaščitne jopiče ali srajce najmanj nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe.
21. člen 
(prevoz varovane pošiljke 2. razreda) 
(1) Prevoz varovane pošiljke 2. razreda se izvaja najmanj z enim oboroženim varnostnikom če varnostni vsebnik izpolnjuje pogoje po IBNS.
(2) Prevoz varovane pošiljke 2. razreda se lahko izvaja z najmanj dvema oboroženima varnostnikoma v kolikor varnostni vsebnik ne izpolnjuje pogoje po IBNS.
(3) Prevoz se izvaja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo in lastnostmi:
– fizično ločen potniški in tovorni del prirejenega vozila z odprtino za odlaganje varnostnih vsebnikov;
– trde stranice, ki onemogočajo vpogled v notranjost tovornega dela;
– alarmno napravo, ki se sproži ob nasilnem vstopu;
– blokado motorja, ki preprečuje odvoz prirejenega vozila ter
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(4) Med prevozom se morajo varovane pošiljke nahajati v tovornem delu prirejenega vozila in v varnostnih vsebnikih. Varnostni vsebniki morajo biti med prevozom aktivirani, razen v primerih iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(5) Varnostniki morajo ves čas izvajanja prevoza uporabljati zaščitni jopič ali srajco najmanj nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe.
22. člen 
(prevoz varovane pošiljke 3. razreda) 
(1) Prevoz varovane pošiljke 3. razreda se izvaja najmanj z dvema oboroženima varnostnikoma.
(2) Prevoz se opravlja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo in lastnostmi:
– ločen prostor za posadko in prostor za tovor;
– prostor za posadko, zaščiten s protibalistično zaščito FB 3 skupine standardov SIST EN 1522 s prednje, zadnje in bočnih strani;
– prostor za tovor brez stekel in vsa zunanja vrata dodatno zaklenjena;
– alarmna naprava;
– sistem za daljinsko blokiranje vozila oziroma motorja, z možnostjo aktiviranja iz VNC;
– sistem za komunikacijo brez odpiranja vrat (domofon);
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(3) Med prevozom se morajo varovane pošiljke nahajati v tovornem delu prirejenega vozila. Varnostni vsebniki morajo izpolnjevati pogoje po IBNS razen v primerih iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(4) Varnostniki morajo ves čas izvajanja prevoza uporabljati zaščitne jopiče ali srajce najmanj nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe.
(5) Prevoz varovanih pošiljk med varnima primopredajnima mestoma brez odpiranja varovane pošiljke, se lahko opravlja z varnostnimi vsebniki, ki ne izpolnjujejo pogojev po IBNS, če ga varujejo trije oboroženi varnostniki. Prevoz se opravlja brez postankov, pošiljka pa mora biti hranjena v tovornem delu prirejenega vozila.
23. člen 
(prevoz varovane pošiljke 4. razreda) 
(1) Prevoz varovane pošiljke 4. razreda se izvaja najmanj s tremi oboroženimi varnostniki.
(2) Prevoz se opravlja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo in lastnostmi:
– ločen prostor za posadko in prostor za tovor;
– prostor za posadko, zaščiten s protibalistično zaščito FB 3 skupine standardov SIST EN 1522 s prednje, zadnje in bočnih strani;
– prostor za tovor brez stekel in vsa zunanja vrata dodatno zaklenjena;
– alarmna naprava;
– sistem za daljinsko blokiranje vozila oziroma motorja, z možnostjo aktiviranja iz VNC;
– sistem za vizualno spremljanje neposredne okolice prirejenega vozila, nameščen najmanj na zadnjem delu prirejenega vozila, z monitorjem v vozniški kabini;
– sistem za komunikacijo brez odpiranja vrat (domofon);
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(3) Varnostniki morajo ves čas izvajanja prevoza uporabljati zaščitne jopiče ali srajce najmanj nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe.
24. člen 
(prevoz varovane pošiljke 5. razreda) 
(1) Prevoz varovane pošiljke 5. razreda se izvaja z najmanj tremi oboroženimi varnostniki.
(2) Prevoz se izvaja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo in lastnostmi:
– ločen prostor za posadko in prostor za tovor;
– prostor za posadko, zaščiten s protibalistično zaščito FB 4 skupine standardov SIST EN 1522 s prednje, zadnje in bočnih strani;
– prostor za tovor brez stekel in vsa zunanja vrata dodatno zaklenjena;
– alarmna naprava;
– sistem za daljinsko blokiranje vozila oziroma motorja, z možnostjo aktiviranja iz VNC;
– sistem za vizualno spremljanje neposredne okolice prirejenega vozila, nameščen najmanj na zadnjem delu prirejenega vozila, z monitorjem v vozniški kabini, sistem za komunikacijo brez odpiranja vrat (domofon);
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(3) Pošiljka se spremlja s prirejenim vozilom, zaščitenim s protibalistično zaščito FB 3 standarda SIST EN 1522 s prednje, zadnje in bočne strani, v katerem so trije oboroženi varnostniki. V spremljevalnem prirejenem vozilu mora biti nameščena oprema za neposredno komuniciranje z VNC.
(4) Varnostniki morajo ves čas izvajanja prevoza uporabljati zaščitne jopiče ali srajce najmanj nivoja IIIA po standardu NIJ in veljavnim rokom uporabe ter izven vozila uporabljati zaščitne čelade nivoja IIIA po NIJ standardu.
25. člen 
(prenos in prevoz kovancev) 
(1) Prenos in prevoz kovancev se izvaja v skladu z določbami tega pravilnika glede na vrednost varovane pošiljke, pri čemer se ta izvaja z vsebniki za prenos kovancev (kovček, torba, zabojnik, voziček, škatla ipd), iz katerega ni mogoče prepoznati vsebine.
(2) Sočasen prevoz bankovcev in kovancev se izvaja kot prevoz bankovcev.
26. člen 
(obveščanje policije) 
(1) Pred izvajanjem prevoza pošiljke 5. razreda mora izvajalec obvestiti Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC GPU). Obvestilo mora biti poslano v pisni ali elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom, najmanj 12 ur pred načrtovanim prevozom.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– kraj in čas začetka prevoza;
– firma in sedež varnostne službe, ki opravlja prevoz;
– podatki o znamki, registrski številki in vrsti vozil, ki opravljajo in spremljajo prevoz,
– telefonska številka VNC;
– osebne podatke in podatke o službeni izkaznici varnostnikov;
– kraj in predvideni čas prihoda oziroma končanja prevoza;
– okvirna smer prevoza in
– drugi podatki, ki lahko vplivajo na varnost prevoza varovane pošiljke.
(3) O spremembi podatkov v obvestilu iz tega člena mora varnostni menedžer oziroma oseba, ki ga ta pooblasti, takoj obvestiti policijo.
V. POSEBNE VRSTE PREVOZOV 
27. člen 
(prenos in prevoz drugih vrednosti ter posebne okoliščine) 
(1) Prenos in prevoz varovanih pošiljk, katere zaradi posebnih okoliščin (različnih dimenzij in teže, lastnosti varovane pošiljke, zahteve glede posebnih klimatskih razmer ipd.) ni mogoče opraviti s prirejenim vozilom, se opravi prevoz z zaprtim tovornim vozilom s spremstvom prirejenih vozil, ki so skladni za posamezen razred prenosa in prevoza, upoštevajoč njihove specifične okoliščine.
(2) Če se prevaža predmet kulturne dediščine, katere zaradi posebnih okoliščin (različnih dimenzij in teže, lastnosti varovane pošiljke, zahteve glede posebnih klimatskih razmer ipd.) ni mogoče opraviti s prirejenim vozilom, se spremstvo opravi z vozilom glede na razred vrednosti varovane pošiljke. V kolikor gre za predmet katerega vrednost se ne da oceniti, se prevoz opravi z najmanj dvema prirejenima voziloma s stopnjo zaščite najmanj FB 3 skupine standardov SIST EN 1522, s po najmanj dvema oboroženima varnostnikoma v vsakem vozilu.
(3) Kadar se varovana pošiljka nahaja na ozemlju Republike Slovenije le določen čas (razstava umetniških del, predmeti kulturne dediščine itd.) in okoliščine narekujejo sprejem posebnih operativnih ukrepov za varovanje pošiljke (organizacija varovanja, sodelovanje policije in drugih služb ipd.), je treba tako pošiljko najaviti policiji najmanj 10 dni pred prevozom.
28. člen 
(prevoz za potrebe mobilnih bančnih storitev) 
(1) Prevoz za potrebe mobilnih bančnih storitev se šteje, kadar se med prevozom v prirejenih premičnih objektih ali napravah za izvajanje mobilnih bančnih storitev nahaja varovana pošiljka.
(2) Prevoz se izvede v skladu z določbami tega pravilnika glede na višino razreda varovane pošiljke, pri čemer morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
– mobilni bančni avtomat ali samodejna blagajna, primopredajna naprava mora biti pritrjena na šasijo prirejenega premičnega objekta ali naprave z notranje strani in ustrezati standardom SIST EN 1143 (CEN III ali višji);
– med prevozom uporaba varnostnih vsebnikov, ki izpolnjujejo pogoje po IBNS;
– vgrajena alarmna naprava, ki se sproži ob nasilnem odpiranju prirejenega premičnega objekta ali naprave za izvajanje mobilnih bančnih storitev;
– motor vozila mora imeti vgrajeno blokado, ki preprečuje odvoz vozila in
– imeti komunikacijski in nadzorni sistem.
29. člen 
(čezmejni prevozi) 
(1) Za opravljanje čezmejnih prevozov se glede oseb in prirejenih vozil upoštevajo določila Uredbe 1214/2011/EU.
(2) Za opravljanje čezmejnih prevozov iz prejšnjega odstavka mora izvajalec pridobiti dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, ki ga izda organ države članice izvora in s katerim je imetnik pooblaščen za izvajanje čezmejnih prevozov eurogotovine po cesti med sodelujočimi državami članicami v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi 1214/2011/EU.
30. člen 
(zračni prevoz) 
(1) Zračni prevoz varovane pošiljke se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo.
(2) Natovarjanje in raztovarjanje varovane pošiljke se opravi na varovanem območju letališča, dostop do katerega je omejen in kontroliran v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v letalstvu.
(3) Natovarjanje in raztovarjanje varovane pošiljke z zrakoplovov varujejo varnostniki.
(4) Natovarjanje varovanih pošiljk se opravi potem, ko je končano vkrcavanje potnikov in prtljage ter ostalega tovora in ko se vsi ostali udeleženci umaknejo iz okolice zrakoplova. Raztovarjanje varovanih pošiljk se opravi neposredno po pristanku zrakoplova, ob tem je treba zagotoviti, da razen nujnega osebja letališča in varnostnikov ni nikogar v okolici zrakoplova.
31. člen 
(železniški in ladijski prevoz) 
(1) Varovano pošiljko se po železnici ali po vodi prevaža v zabojniku, ki je zaklenjen ali zaplombiran ali kako drugače varovan tako, da onemogoča nepooblaščen dostop do vsebine varovane pošiljke.
(2) Natovarjanje in raztovarjanje varovane pošiljke varujejo varnostniki.
(3) Varovana pošiljka, ki se prevaža po železnici, se varuje tako, da se pošiljka in spremstvo namestita v poseben kupe. Če se pošiljka prevaža s tovornim vlakom, se spremstvo nahaja v istem ali najbližjem vagonu, če je to možno glede na kompozicijo vlaka.
(4) Natovarjanje in raztovarjanje varovane pošiljke se opravi na varovanem območju pristanišča, dostop do katerega je omejen in kontroliran v skladu s predpisi, ki urejajo varnost na ladjah in v pristaniščih.
VI. PRIPRAVA, EVIDENTIRANJE IN ZAČASNO DEPONIRANJE VAROVANIH POŠILJK 
32. člen 
(evidentiranje in priprava varovane pošiljke) 
(1) Naročnik mora varovano pošiljko namestiti v kaseto ali vrečko in jo zaščititi tako, da je vidno nepooblaščeno odpiranje. Vrečka za pakiranje bankovcev mora biti v skladu s PRILOGO II Uredbe 1214/2011/EU. Če varovana pošiljka ni nameščena v predpisani vrečki, varnostnik zavrne njen prevzem.
(2) Varovane pošiljke morajo biti razvrščene in označene tako, da omogočajo sledljivost.
(3) Za zagotavljanje standardnega in varnega sistema naročanja ter sledenja gotovini med prenosom, prevozom in začasno hrambo se uporablja sistem sledenja gotovini. Za namen sledenja pošiljkam gotovine mora biti vzpostavljena izmenjava podatkov na podlagi elektronskih sporočil.
(4) Evidentiranje prevzema ali predaje varovane pošiljke se izvede s spremno dokumentacijo in lastnoročnim podpisom, s katerima prevzemnik in izročitelj dokazujeta prevzem ali predajo varovane pošiljke. Dokumentacija o prevzemu ali predaji pošiljke se vodi v pisni ali elektronski obliki.
(5) Kadar varnostnik odda pošiljko v primopredajno napravo, prevzem in predajo dokazuje s potrdilom.
(6) Dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena izvajalec hrani pet let.
33. člen 
(začasno deponiranje pošiljke) 
(1) Kadar varovane pošiljke ni mogoče oddati na primopredajnem mestu ali kadar je podano pisno soglasje naročnika, se ta lahko začasno deponira v trezorju imetnika licence. Prevzem izvedeta najmanj dva varnostnika.
(2) Trezor mora biti skladen s standardom SIST EN 1143 in dodatno varovan z videonadzorom in sistemi tehničnega varovanja s prenosom alarmnih sporočil na VNC.
(3) Varovane pošiljke morajo biti označene tako, da je možna sledljivost, in razvrščene z označbo lastnika varovane pošiljke.
VII. OSEBE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA IN ŠVICE 
34. člen 
(tuje družbe) 
(1) Družbe za zasebno varovanje iz držav Evropske unije, ki prevažajo varovane pošiljke preko ozemlja Republike Slovenije, morajo v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, pridobiti pisno soglasje pristojnega organa.
(2) Družbe za zasebno varovanje iz držav članic euroobmočja, ki imajo pridobljeno dovoljenje za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti na podlagi Uredbe 1214/2011/EU, ne potrebujejo pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka.
(3) Družbe za zasebno varovanje iz prvega in drugega odstavka tega člena, morajo pri prevozu varovanih pošiljk 4. in 5. razreda obvestiti policijo najmanj 24 ur pred vstopom v Republiko Slovenijo. Pisno ali elektronsko obvestilo mora vsebovati podatke iz 26. člena tega pravilnika.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Zaščitni jopiči, srajce in čelade nivoja IIA ali nižje po standardu NIJ, ki jih imetniki licenc uporabljajo pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko uporabljajo do izteka roka uporabe oziroma veljavnosti.
(2) Imetniki licence morajo prenose in prevoze varovanih pošiljk z varnostnimi vsebniki, ki ne izpolnjujejo pogojev po IBNS v skladu s prilogo 3 vzpostaviti v enem letu od uveljavitve tega pravilnika. Do tedaj se prenosi in prevozi varovanih pošiljk izvajajo z najmanj enim dodatnim oboroženim varnostnikom.
(3) Imetniki licence morajo prenose in prevoze varovanih pošiljk 2. in 3. razreda v skladu z IBNS vzpostaviti v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika. Do tedaj se prenosi in prevozi varovanih pošiljk 2. in 3. razreda izvajajo z najmanj enim dodatnim oboroženim varnostnikom.
(4) Imetniki licence morajo sistem sledenja gotovini, ureditev trezorja in varnega primopredajnega prostora vzpostaviti v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(5) V prehodnem obdobju iz prejšnjega odstavka za vzpostavitev sistema sledenja gotovini morata naročnik in imetnik licence uporabljati digitalna potrdila ali drugo obliko varne izmenjave podatkov z namenom zagotovitve varnega prenosa in prevoza varovanih pošiljk.
(6) Naročnik mora primopredajno mesto varovanih pošiljk 1., 2. in 3. razreda označiti z napisom iz priloge 1 v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(7) Pristojni organ po uradni dolžnosti izda imetnikom licenc nove licence po razredih prenosov in prevozov varovanih pošiljk v skladu s tem pravilnikom v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 in 17/11 − ZZasV-1).
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 024-51/2016/1(143-03)
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2015-1711-0002
Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti