Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Št. 4102-1/2017/2 Ob-3708/16, Stran 2894
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in in 33/16 – ZVarD), Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: uredba), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju: ZProst), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16 in in 80/16 – ZIPRS1718) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2017
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na naslednjih podpodročjih:
A Enakovredna porazdelitev skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti med ženskami in moškimi v zasebni sferi;
B Moški in enakost spolov: kako lahko moški dejavno prispevajo k enakosti žensk in moških.
Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.
III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– so neprofitne pravne osebe zasebnega prava ter so ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova,
– prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
– prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki G) 3. obrazca Projekt/2016 Prijava,
– posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu.
V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:
– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.
Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organizacija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij.
Vse prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.
IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2017 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije.
V. Delež in višina sofinanciranja projektov: zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000,00 EUR. Ministrstvo si v skladu s 14. členom uredbe pridržuje pravico, da določi višino sredstev za izvedbo posameznega projekta tako, da upošteva nujnost posameznega stroška za izvedbo projekta oziroma oceni realnost višine posameznega stroška. V primeru manj porabljenih sredstev izbranih prijaviteljev mora ostati delež ministrstva isti ali manjši, kot je to odobreno.
VI. Način sofinanciranja
Izbranim prijaviteljicam/prijaviteljem bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno poročilo najkasneje do 6. 11. 2017, šele po potrditvi zaključnega poročila s strani ministrstva izvajalec ministrstvu lahko izstavi zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo mora biti izdan najkasneje do 27. 11. 2017. Obvezne priloge k zaključnemu poročilu so opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
VII. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti pogodbe do najkasneje 30. 10. 2017. To pomeni, da je do 30. 10. 2017 izdan račun oziroma, da so v primeru uveljavljanja stroškov dela upravičeni stroški dela do vključno 30. 10. 2017.
Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju.
VIII. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma upravičenec dostavil dokazilo o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
– nastanejo v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd.).
Ministrstvo sofinancira delo na projektu največ do višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede na obliko dela). Predavateljske ure (bruto znesek) oseb, ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji, ministrstvo sofinancira po naslednjem ključu: za osebe s srednješolsko izobrazbo največ 50 EUR bruto/uro, za osebe z višje, visokošolsko ali 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro, za osebe z univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo ali magisterijem znanosti največ 96 EUR bruto/uro, za osebe z doktoratom znanosti največ 116 EUR bruto/uro.
Ministrstvo pri potnih stroških prizna kot upravičen strošek višino stroškov javnega prevoza, kakor to velja za javni sektor v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12).
Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice ipd. ni upravičen strošek in ga ministrstvo ne bo sofinanciralo. Ministrstvo tudi ne bo sofinanciralo stroškov investicij.
Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prijavitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst, predstavlja do 100 % po tem razpisu zahtevane lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.
IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali priporočeno po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu NVO2016/Ovojnica.
V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).
Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
X. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2017.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 14. ure oddana v vložišču (soba 11) Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila).
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec NVO 2017/Ovojnica,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2017 Prijava,
– obrazec Projekt/2017 Finančni načrt,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo Delo/2017),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2017),
– obrazec za vrednotenje dogodkov (Poročilo Vrednotenje/2017).
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2017 Prijava in njegove priloge ter obrazec Projekt/2017 Finančni načrt je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane s spiralo ali vpete v mapo.
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnih obrazcih Projekt/2017 Prijava in Projekt/2017 Finančni načrt.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo (obrazec Projekt/2017 Prijava) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik),
– izpolnjen finančni načrt projekta (obrazec Projekt/2017 Finančni načrt),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka G obrazca Projekt/2017 Prijava), če izjave ne podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje, ki je kot takšna navedena v evidenci AJPES.
Poleg tega prijava lahko vsebuje tudi:
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
– če je prijaviteljica/prijavitelj prostovoljska organizacija, je potrebno priložiti še listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij.
Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini, ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih Projekt/2017 Prijava in Projekt/2017 Finančni načrt, ali prijave, ki bodo oddane na predrugačenih obrazcih, bodo zavržene.
XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti prijav
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrstva.
Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 3. 2. 2017. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija bo na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene prijave, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
XIV. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v II., III. in V. točki tega javnega razpisa.
Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica/prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javni razpis.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, dejavnostih in načrtovanih stroških. Dodatno pojasnilo oziroma obrazložitev ne sme spreminjati prijave. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
V skladu s 14. členom uredbe strokovna komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijaviteljica/prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
XV. Merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov prijaviteljic/prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov. Ocenjevanje poteka za vsako področje posebej, za potrebe priprave predloga financiranja pa bodo projekti umeščeni na skupno lestvico glede na doseženo število točk.
Zelo ustreza 
(št. točk)
Ustreza 
(št. točk)
Manj ustreza 
(št. točk)
Ne ustreza 
(št. točk)
1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških
9
6
3
0
2. Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa
6
4
2
0
3. Učinkovitost metod dela
6
4
2
0
4. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine
3
2
1
0
5. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov
6
4
2
0
6. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov
6
4
2
0
7. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti spolov
6
4
2
0
8. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi
6
4
2
0
9. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov
6
4
2
0
10. Ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta
3
2
1
0
11. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov
3
2
1
0
12. Reference (s področja enakosti spolov) nevladne organizacije
3
2
1
0
13. Reference (s področja enakosti spolov) nosilke/nosilca projekta
3
2
1
0
14. Reference (s področja enakosti spolov) sodelavk/sodelavcev projekta
3
2
1
0
Skupaj – maksimalno število točk
69
XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajalki/izvajalcu projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo.
Če na javni razpis ne bo predloženo zadostno število prijav prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena, bodo sredstva v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZProst dodeljena subjektom, ki niso prostovoljske organizacije.
Ministrstvo bo za izpolnitev pogoja iz drugega odstavka 37. člena ZProst sofinanciralo tudi projekte, ki vključujejo prostovoljsko delo v skladu z ZProst, in sicer tiste, ki bodo dosegli najvišje število točk.
Pri ocenjevanju projektov bo komisija na podlagi meril za izbor projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila točk ter v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve sredstev, in sicer na naslednji način:
Od 0 do 34 točk:
ni sofinanciranja
Nad 34 do 41 točk:
do 60 % od odobrenih sredstev
Nad 41 do 48 točk:
do 70 % od odobrenih sredstev
Nad 48 do 55 točk:
do 80 % od odobrenih sredstev
Nad 55 do 62 točk:
do 90 % od odobrenih sredstev
Nad 62 do 69 točk:
do 100 % od odobrenih sredstev
Ministrica bo na predlog komisije sprejela sklep o izboru projektov, ki jih bo možno sofinancirati v skladu s pogoji, določenimi v tem javnem razpisu, ter tudi glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofinanciranje zadnje umeščenega projekta glede na vrstni red doseženega števila točk, ki bi ga še bilo možno sofinancirati glede na višino razpisanih sredstev.
V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo enako število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost projekt, ki bo pri XV. točki Merila za izbor projektov pri merilu 1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških dosegel večje število točk.
Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od vročitve sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu Projekt/2017 Prijava in obrazcu Finančni načrt/2016.
XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite po e-pošti nina.samec-hartman@gov.si in sonja.robnik@gov.si. Zadnji dan za pojasnila je 20. 1. 2017.
Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
XVIII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav.
XIX. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o izboru projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje prijave za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti