Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Št. 122-69/2016-4 Ob-3717/16, Stran 2907
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 s spremembami) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017
I. V letu 2017 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
A. Programi in projekti namenjeni invalidom in bolnikom:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi in projekti namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi.
B. Humanitarni in socialni programi in projekti:
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov.
C. Drugi socialni programi in projekti:
– programi in projekti upokojenskih društev,
– drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, jubilantov ipd.) in ne spadajo v sklopa A in B.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Predmet tega razpisa niso formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, odhodki za plače izvajalcev programov ali projektov, turistična potovanja, turistični izleti in turistična letovanja ter programi s področja zasvojenosti.
II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev znaša za sklop A: 38.900 EUR, sklop B: 51.000 EUR in sklop C: 9.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo društva in zveze društev ter druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se štejejo:
– humanitarna in invalidska društva ter organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov mestne občine,
– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja mestne občine in so registrirani za delovanje na področju socialnega varstva,
– javni zavodi, katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina Nova Gorica in so registrirani za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine ali so financirani iz drugih proračunskih postavk mestne občine.
IV. Prijavitelji iz prejšnje točke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se štejejo članarine, donacije, vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov ter prostovoljno delo, in sicer v višini največ do 10 % predvidenih lastnih sredstev),
– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– v primeru, da ima prijavitelj sedež izven mestne občine vendar na območju statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 30 % občanov mestne občine in izvajati program na območju mestne občine,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu/projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en program ali največ dva projekta. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako “Javni razpis Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti sklop (navedba sklopa) – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na razpis je do četrtka, 26. 1. 2017 do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 26. 1. 2017 do 13. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija in se bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov in projektov in sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
VII. Izbrani programi oziroma projekti bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov in projektov. Ocenjevanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja).
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta za Mestno občino Nova Gorica – do 20 točk, jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta ter njihova realnost in izvedljivost – do 20 točk, metode dela (način doseganja zastavljenih ciljev) – do 5 točk, finančno vrednotenje izvedbe programa/projekta (ustreznost, preglednost, realnost finančne konstrukcije) – do 30 točk, dostopnost programa/projekta (dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost za ciljno populacijo in širšo javnost) – do 20 točk. Upravni organ oceni programe in projekte glede na to ali ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu – 5 točk.
V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 100 točk. V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od 50 do 100 točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz nadaljnjega ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.
V 2. krogu ocenjevanja oceni komisija programe oziroma projekte na podlagi meril: vsebina programa/projekta: splošna vsebinska ocena – do 50 točk, obsežnost in zahtevnost – do 30 točk, dovršenost, preglednost – do 10 točk ter aktualnost in inovativnost programa/projekta: izvirna zasnova in celovitost – do 20 točk, vsebina ustreza/zadovoljuje trenutne potrebe lokalnega okolja po socialno varstvenih programih in jo lokalna skupnost nujno potrebuje – do 40 točk.
Končno število točk za posamezni program ali projekt iz 2. kroga ocenjevanja se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije. V 2. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezni program ali projekt 150 točk.
Končno število točk za posamezni program ali projekt se izračuna kot vsota povprečnih točk iz 1. in 2. kroga ocenjevanja. Najvišje možno končno število točk je 250. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa ali projekta je navedena v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica in spremembami odloka izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z določili 21. člena odloka. V letu 2017 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programov/projektov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se bodo predplačila izvajala največ v višini 30 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev pa se nakaže po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov programa/projekta. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programa/projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti