Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

3850. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih
3851. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
3852. Sodni red

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3853. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3854. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2016
3855. Dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2016
3856. Aneks št. 1 k Skupnemu sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
3857. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva

OBČINE

Loški Potok

3858. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Loški Potok
3859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Luče

3860. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2017

Mežica

3861. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica
3862. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
3863. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2017

Mirna Peč

3864. Odlok o proračunu Občine Mirna peč za leto 2017
3865. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč

Moravske Toplice

3866. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2017
3867. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2017
3868. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih

Murska Sobota

3869. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota
3870. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2017

Muta

3871. Skupen akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini

Pivka

3872. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2017
3873. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka
3874. Pravilnik o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Pivka
3875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
3876. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2017

Podvelka

3877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Podvelka

Prebold

3878. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2017

Radeče

3879. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2017
3880. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2017
3881. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2017
3882. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o.
3883. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2017
3884. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2017
3885. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2017

Razkrižje

3886. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2017

Rečica ob Savinji

3887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
3888. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
3889. Sklep o najemninah za prostore v lasti Občine Rečica ob Savinji
3890. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017
3891. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017

Ribnica

3892. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2017

Slovenske Konjice

3893. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2017
3894. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Slovenske Konjice
3895. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2017
3896. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3897. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2017
3898. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3899. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3900. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3901. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje letališča Senožet

Sveti Jurij ob Ščavnici

3902. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentjur

3903. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL9 – Tajfun
3904. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – EUP ŠE139, EUP ŠE138-del in EUP ŠE56-del

Škocjan

3905. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2017
3906. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2018
3907. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Šmarje pri Jelšah

3908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

3909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del
3910. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji

Trebnje

3911. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2017 in 2018
3912. Sklep o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje
3913. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2017

Tržič

3914. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2017

Velika Polana

3915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2015
3916. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016
3917. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2017
3918. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2017

Velike Lašče

3919. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017

Vipava

3920. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017
3921. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava

Žalec

3922. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
3923. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
3924. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti