Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3901. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje letališča Senožet, stran 13299.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje letališča Senožet 
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga 
Na obravnavanem območju obstoječega letališča Senožet v Občini Slovenske Konjice je na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta predvidena izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Razlogi za pripravo OPPN so v prispevku letališča k razvoju turizma in podjetništva na splošno.
Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt in Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice.
2. Območje prostorskega akta 
Območje prostorskega akta se nanaša na parcelne številke znotraj območja predvidenega OPPN 09 za letališče Senožet (OP12/56), v k.o. Žiče.
Na osnovi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobno namensko rabo prostora PL.
Za območje OP 12/56 je z Občinskim prostorskim načrtom predvidena izdelava OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz 
Sklep o začetku priprave prostorskega akta
5 dni
Objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
10 dni
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Priprava osnutka prostorskega akta
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb in predlogov
15 dni po zaključku javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj
30 dni
Priprava usklajenega predloga 
30 dni
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
10 dni
Objava v Uradnem listu
10 dni
5. Nosilci urejanja prostora 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE, Celje, Vodnikova ul. 3, 3000 Celje
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov. Konjice
Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor
Direkcija Republike Slovenije za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
6. Financiranje prostorskega akta 
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave 
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0016/2016
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost