Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3919. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017, stran 13339.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 101/13) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB in 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 15. seji dne 21. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Velike Lašče za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun leta 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.924.700
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.497.000
70 
DAVČNI PRIHODKI
3.180.000
700 Davki na dohodek in dobiček
2.900.000
703 Davki na premoženje
186.000
704 Domači davki na blago in storitve
94.000
705 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
317.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
179.200
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
32.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.000
714 Drugi nedavčni prihodki
76.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
219.700
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
19.700
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
200.000
73 
PREJETE DONACIJE
15.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
193.000
740 Transferni prihodki javnofinančnih institucij
193.000
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.938.700
40 
TEKOČI ODHODKI
988.730
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
268.040
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.860
402 Izdatki za blago in storitve
639.630
403 Plačila domačih obresti
7.500
409 Rezerve
36.700
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.819.650
410 Subvencije
120.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.020.850
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
109.300
413 Drugi tekoči domači transferi
569.500
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
992.320
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
992.320
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
138.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki 
123.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.500
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–14.000
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
110.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
180.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–84.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–70.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
14.000
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH dne 31. 12. preteklega leta 
84.000
Uravnoteženost proračuna = XII + IX 
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, določene s predpisanim kontnim načrtom. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani in na oglasni deski Občine Velike Lašče. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (PPK4).
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom;
– izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč;
– prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 10 % obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika;
– med posameznimi področji proračunske porabe, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, največ do višine 90.000 EUR;
– med posameznimi glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe v celoti.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice iz drugega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpre nov konto. Župan o prerazporeditvah poroča občinskemu svetu na naslednji seji po prerazporeditvi.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji. Župan v skladu z ZJF predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezerve. Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega
1. v letu 2017 do 20 % navedenih pravic porabe
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2016 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, opredeljene v 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 16.700 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporablja za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Splošna proračunska rezervacija v letu 2017 znaša 20.000 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 EUR.
11. člen 
(prosta denarna sredstva) 
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 110.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Velike Lašče, v letu 2017 ne sme preseči vrednosti, določene v Zakonu o financiranju občin. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Velike Lašče v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-015/2016
Velike Lašče, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Velike Lašče 
Anton Zakrajšek l.r.

AAA Zlata odličnost