Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3856. Aneks št. 1 k Skupnemu sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena, stran 13238.

  
ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, (v nadaljevanju: IPF)
in
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, Tržaška cesta 221, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Jošt Jakša,
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik, Peter Misja,
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa direktorica mag. Maja Pak,
JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Štefanova 5, Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Igor Teršar,
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE, Štefanova 5, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik mag. Jože Osterman, po pooblastilu zanj Maja Papič,
(v nadaljevanju: reprezentativna združenja uporabnikov)
dogovorijo in sklenejo naslednji
A N E K S  Š T.  1 
k Skupnemu sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena 
1. člen 
Podpisniki uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je med podpisniki dne 27. 6. 2012 sklenjen Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/12 (v nadaljevanju: Skupni sporazum).
2. člen 
Podpisniki se dogovorijo, da se Skupni sporazum v 5. členu, v točki 1. spremeni tako, da se odslej glasi:
“svoje prireditve prijavili 3 delovne dni pred samo prireditvijo, vključno s predvidenim številom obiskovalcev in obsegom (navedba, ali se bodo fonogrami uporabljali tekom celotne prireditve, samo na začetku, samo na koncu, med samo prireditvijo) uporabe fonogramov, nato pa”.
3. člen 
Pogodbene stranke so soglasne, da vsa druga določila Skupnega sporazuma ostanejo nespremenjena v veljavi in se v celoti uporabljajo tudi pri izvrševanju določil predmetnega aneksa, v kolikor predmetni aneks ne določa drugače.
4. člen 
(1) Ta Aneks se v skladu z dogovorom med podpisniki uporablja za razvedrilne prireditve vključno od 1. 1. 2017 naprej.
(2) Aneks je sklenjen v sedmih enakih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po en izvod, en izvod pa je namenjen za potrebe obveščanja Urada RS za intelektualno lastnino.
(3) Za objavo v uradnem listu poskrbi IPF.
Ljubljana, dne 23. decembra 2016
IPF
Gasilska zveza Slovenije
Viljem Marjan Hribar l.r.
Jošt Jakša l.r.
Turistična zveza Slovenije 
po pooblastilu
Slovenska turistična organizacija
Karmen Grebenc Burger l.r.
Maja Pak l.r.
Javni sklad za kulturne dejavnosti
Zveza kulturnih društev
Igor Teršar l.r.
Maja Papič l.r.

AAA Zlata odličnost