Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3868. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih, stran 13265.

  
Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14 in 21/15) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Pobuda investitorja o novih stavbnih zemljiščih na območju, kjer so že na podlagi gradbenega dovoljenja zgrajeni nekateri objekti namenjeni turistični ponudbi, je delno potrjena v pripravi predloga Občinskega prostorskega načrta Občino Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt).
(2) Območje, ki bo namenjeno pretežno turistični dejavnosti, je v občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot enota urejanja prostora TE 12 z oznako podrobnejše namenske rabe BT, za katero je predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Na podlagi tega je pobudnik (investitor) pristopil k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki se bo pripravljal sočasno z občinskim prostorskim načrtom.
3. člen 
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega enoto urejanja prostora TE 12 v izmeri 11.183,00 m2.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju.
6. člen 
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Sprejem predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta na občinskem svetu je predviden v roku 3 mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta v celoti financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem občinskega podrobnega prostorskega načrta.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-00006/2016-1
Moravske Toplice, dne 22. decembra 2016
 
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost