Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3904. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – EUP ŠE139, EUP ŠE138-del in EUP ŠE56-del, stran 13300.

  
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – EUP ŠE139, EUP ŠE138-del in EUP ŠE56-del
1. člen 
(ocena stanja in razlog za pripravo OPPN) 
Na podlagi pobude zainteresiranih lastnikov zemljišč, se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za območje EUP ŠE139, EUP ŠE138-del in EUP ŠE56-del, po postopku in na način, ki ga določajo Zakon o prostorskem načrtovanju in Pogodba za realizacijo prostorske ureditve in izvedbo komunalne opreme zemljišč na delu območja naselja Nova vas, enote urejanja prostora z oznako ŠE139 in ŠE56-del s predhodno izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta št. 478-250/2016 (2513), z dne 21. 12. 2016.
Z Občinskim prostorskim načrtom Občine Šentjur (v nadaljevanju OPN) je določeno, da je območje ŠE139 namenjeno stanovanjskim površinam (SS) s predhodno izdelavo OPPN, enako za ostali dve enoti urejanja prostora.
Interes lastnikov zemljišč oziroma pobudnikov izdelave OPPN je, da se s sprejetjem OPPN omogoči ureditev zemljišč in gradnja novih objektov, skladno z namembnostjo območja ter pripadajoče komunalne in prometne infrastrukture.
2. člen 
(območje OPPN) 
OPPN se izdela za območje mesta Šentjur, ki je v OPN opredeljeno kot območje EUP ŠE139, del območja EUP ŠE138 in del območja EUP ŠE 56.
Predvideno območje izdelave OPPN zajema naslednja zemljišča parc. št. 1496/1, 1496/3, 172/4, 176/7, 177/2, 178/2, 178/3, 176/8, vse k.o. Tratna in 311/1, 312, 323/3, vse k.o. Rifnik. Ocenjena velikosti območja obdelave je 16457,50 m2.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za OPPN se izdelajo strokovne podlage oziroma predhodno idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve, ki se uskladijo z interesi lastnikov zemljišč investitorja izdelave OPPN in Občine Šentjur.
Investitor izdelave vseh strokovnih podlag in OPPN je LŠ projekt d.o.o., Kompole 63, 3220 Štore, skladno z določili s Pogodbo za realizacijo prostorske ureditve in izvedbo komunalne opreme zemljišč na delu območja naselja Nova vas, enote urejanja prostora z oznako ŠE139 in ŠE56-del s predhodno izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta št. 478-250/2016 (2513), z dne 21. 12. 2016.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je naslednji:
jan.
feb.
mar.
april
maj
opravila v postopku
akterji
sklep o pripravi
občina
x
strok. podlage + idejne rešitve
investitor
x
izdelava osnutka OPPN
investitor
x
x
pridob. smernic – 30 dni in uskl.
investitor /nosilci urej. prostora
x
x
dopolnitev osnutka OPPN
investitor
x
javna razgrnitev OPPN – 30 dni
občina / investitor
x
javna obravnava
občina
x
strokovna stališča
investitor / občina
x
stališča do prip. in predlogov
investitor / občina
x
dopolnitev predloga OPPN
investitor
x
x
mnenja k predl. OPPN – 30 dni
investitor / nosilci urej. prostora
x
obravnava OPPN – sprejem
OS
x
objava v uradnem glasilu
občina
x
končni elaborat (po objavi)
investitor
x
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
5. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Lava 1, 3000 Celje
6. JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur
7. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
8. Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Vse stroške v zvezi z izdelavo in sprejetjem OPPN vključno z vsemi strokovnimi podlagami obravnavanega območja bremenijo investitorja, skladno s pogodbo za realizacijo prostorske ureditve in izvedbo komunalne opreme zemljišč na delu območja naselja Nova vas, enote urejanja prostora z oznako ŠE139 in ŠE56-del s predhodno izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta št. 478-250/2016 (2513), z dne 21. 12. 2016.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Šentjur oziroma pooblaščenec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-16/2016(261)
Šentjur, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost