Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3916. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016, stran 13337.

  
Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 11. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26/16, dne 8. 4. 2016) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.141.392,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.040.794,69
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
823.976,83
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
759.722,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE 
58.436,20
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
5.318,63
706
DRUGI DAVKI 
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
216.817,86
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
98.839,46
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
700,00
712
DENARNE KAZNI
250,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
61.380,11
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
55.648,29
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
4.317,72
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. 
IN NEMATER. DOLG. SRED.
4.317,72
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
96.280,43
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ
96.280,43
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.309.308,54
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
791.783,71
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
182.548,60
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
28.102,84
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
564.706,12
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.426,15
409
REZERVE
6.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
315.281,99
410
SUBVENCIJE
0
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
205.694,60
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
41.450,96
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
68.136,43
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
205.694,60
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
196.242,84
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
6.000,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
6.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–167.915,70
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
307.046,00
50
ZADOLŽEVANJE (500)
307.046,00
5001
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH – RIBNICA
271.101,00
5003
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH –
21. člen ZFO
35.945,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA
323.616,09
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
323.616,09
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
323.616,09
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–184.485,79
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–16.570,09
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
167.915,70
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
192.546,07
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2016–2019, je priloga k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 05-11/16 OS
Velika Polana, dne 20. decembra 2016
Župan 
Občine Velika Polana 
mag. Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost