Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3871. Skupen akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, stran 13266.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10) 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/2006) in 19. člena Statuta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi (z dne 24. 2. 1999) so:
– Občinski svet Občine Mislinja na 14. redni seji dne 25. 11. 2016,
– Občinski svet Občine Muta na 15. redni seji dne 17. 11. 2016,
– Občinski svet Občine Podvelka na 15. redni seji dne 16. 11. 2016,
– Svet zavoda Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi na 8. redni seji dne 10. 11. 2016 sprejeli
S K U P E N  A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina akta) 
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, v lasti Občine Mislinja, Občine Muta, Občine Podvelka in Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi kot drugega javnega partnerja za objekta zdravstvenih postaj v Radljah ob Dravi in Vuzenici, ki sta v lasti Občine Ribnica na Pohorju, Občine Podvelka, Občine Radlje ob Dravi, Občine Muta in Občine Vuzenica, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP.
(2) Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
(3) Ta akt skladno s tretjim odstavkom 36. člena ZJZP predstavlja koncesijski akt.
2. člen 
(Opredelitev ključnih pojmov) 
(1) V aktu so uporabljeni pojmi, ki imajo naslednji pomen:
– javni partner je Občina Mislinja, Občina Muta, Občina Podvelka;
– drugi javni partner je na podlagi pooblastila soustanoviteljev Zdravstveni dom Radlje ob Dravi;
– vodilni partner v projektu je Občina Muta;
– koncedent so Občina Mislinja, Občina Muta, Občina Podvelka in Zdravstveni dom Radlje ob Dravi;
– zasebni partner oziroma koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
– uporabniki oziroma upravljavci objektov so javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so javni partnerji in ki za izvajanje svoje dejavnosti uporabljajo objekte v lasti javnih partnerjev;
– pripravljalne storitve so vsi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki jih koncesionar izvede pred začetkom izvajanja glavne storitve;
– glavna storitev je storitev zagotavljanja in jamčenja prihrankov energije ter energetsko upravljanje objektov;
– druge storitve so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki ne spadajo med pripravljalne storitve ali glavno storitev;
– pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije pomeni pogodbeni dogovor med koncedentom in koncesionarjem za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja ali spremlja v celotnem obdobju trajanja pogodbe in v okviru katerega se naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost ter s strani pristojnih ministrstev izdana pojasnila, navodila …
(3) V tem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 
3. člen 
(Javni interes) 
Javni partnerji skladno z določili 2., 8. in 10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Direktivo o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/ES), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 11. členom ZJZP in Dokumentom identifikacije investicijskega projekta št. 411-0020/2016, za naložbo: Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, s tem aktom sprejemajo odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini v obliki javno-zasebnega partnerstva.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNOZASEBNEGA PARTNERSTVA 
4. člen 
(Vrsta javno-zasebnega partnerstva) 
Javno-zasebno partnerstvo se, upoštevaje razdelitev tveganj, izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.
5. člen 
(Predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v 6. členu tega akta in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta.
(2) Predmet koncesije iz predhodnega odstavka se lahko izvaja v več fazah oziroma segmentih. Delitev predmeta koncesije na posamezne faze ali segmente ter na to vezane pogoje koncedent in koncesionar opredelita v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
(3) Predmet koncesije je lahko tudi pogodbena oskrba z energijo, kar se opredeli v koncesijski pogodbi.
6. člen 
(Območje izvajanja) 
(1) Območje izvajanja koncesije obsega naslednje javne objekte:
– STAVBA 1 – ZDRAVSTVENA POSTAJA VUZENICA;
– STAVBA 2 – KULTURNI DOM MISLINJA;
– STAVBA 3 – OBČINSKA STAVBA MUTA;
– STAVBA 4 – TELOVADNICA OSNOVNA ŠOLA MISLINJA;
– STAVBA 5 – ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI;
– STAVBA 6 – GASILSKI DOM BREZNO;
– STAVBA 7 – KULTURNI DOM OŽBALT.
(2) Območje izvajanja iz predhodnega odstavka se lahko razširi tudi na dodatne objekte ali ukrepe, ali zmanjša glede na konceptualno ustreznost programske zasnove projekta javno- zasebnega partnerstva.
(3) Sprememba iz predhodnega odstavka je pogojena s pridobitvijo soglasja koncedenta.
(4) Soglasje iz predhodnega odstavka izda občinski svet.
7. člen 
(Čas trajanja) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v javnem razpisu in v koncesijski pogodbi.
(2) Za začetek trajanja koncesije se šteje primopredaja izvedenih ukrepov na posameznem objektu/ sklopu objektov in s tem začetek zagotavljanja prihrankov.
(3) Koncesija se podeli za največ 15 let – ekonomska doba operacije.
(4) Čas trajanja koncesije se lahko spremeni v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati.
IV. FINANCIRANJE 
8. člen 
(Financiranje) 
(1) Koncesionirana dejavnost se primarno financira iz:
– sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov;
– drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi opravljanja koncesionirane dejavnosti;
– lastnih sredstev koncesionarja in
– drugih virov.
(2) Koncesionirana dejavnost se v primeru pridobitve sredstev iz evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja, financira tudi iz predmetnega vira.
(3) V primeru sofinanciranja dejavnosti s strani koncedenta ima le-ta pravico do soudeležbe na ustvarjenih energetskih prihrankih, v sorazmerju 50 odstotkov.
(4) Viri in način financiranja se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
9. člen 
(Zadolževanje) 
Koncedent in koncesionar v okviru postopka javnega razpisa in koncesijski pogodbi medsebojno razmerje oblikujeta ob upoštevanju evropske in nacionalne zakonodaje ter navodil pristojnih ministrstev RS.
V. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA, KONCEDENTA TER UPORABNIKOV 
10. člen 
(Obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zagotoviti:
– izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih storitev za zagotavljanje prihrankov energije in energetskega upravljanja na objektih, kot so opredeljeni v 6. členu tega akta;
– izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz predhodne alineje (na primer vodenje evidenc, obveščanje itd.) v obsegu, kot ga predpisuje veljavna zakonodaja in ponudba izbranega ponudnika;
– izvajanje drugih obveznosti, opredeljenih v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar je dolžan zagotoviti dejanske prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije in v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe energije.
(3) Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega upravljanja objektov, vključno s tveganjem rentabilnosti izvedenih ukrepov, razen če finančno tveganje prevzame koncedent.
(4) Storitev, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje storitve le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
11. člen 
(Obveznosti koncedenta) 
Obveznosti koncedenta so zlasti:
– koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije;
– koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;
– koncesionarju na nepremičninah, kjer se bodo izvajale aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe ter opremi, ki je v lasti koncedenta, ob upoštevanju veljavne zakonodaje podeliti ustrezne stvarnopravne pravice ali obligacijske pravice na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– zagotavljanje plačil v skladu s koncesijsko pogodbo;
– da je uporabnik nepremičnine oziroma prostorov sam ali drugi uporabniki.
12. člen 
(Dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objektov) 
Uporabniki oziroma upravljavci objektov imajo zlasti naslednje dolžnosti:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;
– omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
– obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.
13. člen 
(Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja) 
(1) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso opredeljene s tem aktom, se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
(2) S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
14. člen 
(Javni razpis in merila za izbor) 
(1) Koncedent koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb ZJZP.
(2) Objava javnega razpisa mora določati:
– predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo po ZJZP;
– ime in sedež koncedenta;
– podatke o objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem partnerstvu;
– predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;
– kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije;
– začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
– postopek izbire koncesionarja;
– kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
– zahteve glede vsebine vlog;
– pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
– pogoje za predložitev skupne vloge;
– merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
– naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
– druge podatke, zahtevane skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Koncedent mora v postopku izbire preveriti ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev.
(4) Koncendent lahko, zaradi zagotovitve pravočasnosti in kakovosti izvedbe celotnega projekta, od vlagatelja zahteva predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja.
(5) Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes, tako da bodo merila za izbor koncedenta oblikovana na način, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke ob najmanjši finančni vrzeli po analizi stroškov in koristi (CBA analiza), ki jo opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
(6) Dodatne pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbor koncesionarja koncedent določi v okviru javnega razpisa.
15. člen 
(Strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan občine vodilnega partnerja.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
(3) Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
(4) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
16. člen 
(Koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta sklenejo župani občin in direktor Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
(3) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije.
(4) V primeru neskladja med določbami akta in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe tega akta.
17. člen 
(Prilagoditev razmerij) 
(1) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
VII. NADZOR IN POROČANJE 
18. člen 
(Dolžnost poročanja) 
(1) Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo, predpisi ter koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentu posredovati poročila in drugo potrebno dokumentacijo.
(2) Vsebina in način koncesionarjeve dolžnosti iz predhodnega odstavka se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
19. člen 
(Nadzor nad izvajanjem pogodbe) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncedent skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in določili koncesijske pogodbe.
(2) Način izvajanja nadzora se podrobneje določi v okviru koncesijske pogodbe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
20. člen 
(Redno, predčasno prenehanje in odvzem koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije ali – s prevzemom koncesije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(Uporaba drugih določb) 
Za okoliščine, ki jih ta akt ne ureja, veljajo določbe ZJZP.
22. člen 
(Uveljavitev) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-0006/2016
Muta, dne 25. novembra 2016
Župan 
Občine Muta 
Mirko Vošner l.r.
 
Župan 
Občine Podvelka 
Anton Kovše l.r.
 
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.
 
Predsednik 
sveta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
Adrija Halužan l.r.

AAA Zlata odličnost