Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del, stran 13309.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. izredni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del (Uradni list RS, št. 23/07 in 98/08 – tehnični popravek) se spremeni tako, da se besedilo odloka od 1. do 35. člena nadomesti z novimi členi, ki se glasijo:
»1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del (v nadaljevanju SD OLN) z oznako ŠM_31 SSs, ki se nahaja na zemljišču parcelne številke 954/1, 954/2, 954/3, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) SD OLN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetskega načrta (GEOSTYLE, Gregor Miklavčič s.p., Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi),
– Prikaza stanja prostora za območje SD OLN za ureditveno območje z oznako Šmartno jug – del (AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA),
– Pogojev in smernic soglasodajalcev ter ostalega gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja SD OLN zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
2. člen 
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo s SD OLN) 
(1) S SD OLN je predvidena gradnja šestih stanovanjskih objektov ter ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin.
V območju SD OLN je zgrajen podporni zid dolžine 96,25 m in višine 2,00 m z varnostno ograjo višine 1,00 m. Podporni zid je zgrajen z gradbenim dovoljenjem. S SD OLN je možna tudi dozidava tega podpornega zidu.
(2) Dovoljene so naslednje dejavnosti: stanovanjske, poslovne, upravne in storitvene dejavnosti.
3. člen 
(sestavni deli SD OLN) 
I. Tekstualni del
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del
II. Grafični del
List 1 Lega prostorske ureditve (FOTO) M 1:1500
List 2 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:1500
List 3 Lega prostorske ureditve (DKN) M 1:1000
List 4 Geodetski načrt M 1:500
List 5 Vplivno območje M 1:500
List 6 Velikost parcel M 1:500
List 7 Zazidalna situacija M 1:500
List 8 Prometna in zunanja ureditev M 1:500
List 9 Komunalna opremljenost – obstoječe M 1:500
List 10 Komunalna opremljenost – predvideno M 1:500
List 11 Načrt požarnega varstva M 1:500
III. Priloge SD OLN
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Geodetski načrt
– Geološko – geomehansko poročilo
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(izdelovalec SD OLN) 
SD OLN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA, pod številko projekta 28/2015.
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
5. člen
(ureditveno območje SD OLN) 
(1) Predlog zazidave SD OLN je narejen skladno z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – teh. popr.).
(2) Ureditveno območje SD OLN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 954/1, 954/2, 954/3, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(3) Površina ureditvenega območja SD OLN znaša 3682 m2.
6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
Vplivno območje SD OLN bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj SD OLN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 954/1, 954/2, 954/3, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in prav tako bo zajemalo tudi zemljišče izven območja SD OLN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 949/3, 950/1, 940/10, 1043/1 in 1024, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
7. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
(1) Ureditveno območje SD OLN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
– na severozahodni strani meji s cestnimi površinami (PC), s površinami kmetijskih zemljišč (K2) in z gozdnimi površinami (G),
– na jugozahodni strani meji s površinami kmetijskih zemljišč (K2),
– na jugovzhodni in severovzhodni strani meji s površinami urbane prostostoječe enostanovanjske pozidave (SSs).
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 71083 (Na Roje), katera poteka po zemljišču parcelni številki 1043/1 in 1024 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopnih cest,
– občasno delo na okoliških kmetijskih in gozdnih površinah.
8. člen 
(vrsta dopustnih gradenj) 
Na območju SD OLN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– dozidava obstoječega podpornega zidu,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) V enotah z oznakami A, B, C, D, E, F so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe (samostojne hiše, v katerih se nahaja eno stanovanje),
– 11210 Dvostanovanjske stavbe (samostojne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji),
– 12203 Druge poslovne stavbe (samo pisarne in poslovni prostori znotraj stanovanjskega objekta do največ 50 % BTP objekta),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (od tega le frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe; fotokopirnice, fotostudii),
– 12420 Garažne stavbe (garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice in podobno),
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpe).
(2) V enotah z oznakami A, B, C, D, E, F so dovoljeni naslednji nezahtevni objekti v skladu s predpisi, ki razvrščajo objekte glede zahtevnosti gradnje:
– objekti za lastne potrebe površine do 50 m2 (garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti),
– ograje višine nad 2 m do vključno 3 m,
– podporni zidovi višine do 1,50 m.
(3) V enotah z oznakami A, B, C, D, E, F so dovoljeni naslednji enostavni objekti v skladu s predpisi, ki razvrščajo objekte glede zahtevnosti gradnje:
– objekti za lastne potrebe površine do 20 m2 (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti),
– ograje višine do vključno 2 m,
– podporni zidovi višine do 0,50 m,
– rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),
– vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega le vodni zbiralniki, bazeni za kopanje prostornine do 60 m3, grajeni ribniki, okrasni bazeni),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).
(4) V enoti z oznako G so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
(5) V enoti z oznako G so dovoljeni naslednji enostavni objekti v skladu s predpisi, ki razvrščajo objekte glede zahtevnosti gradnje:
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).
10. člen 
(lega objektov na zemljišču in odmiki) 
(1) Stavbe je dovoljeno postavljati le znotraj regulacijske linije. Regulacijska linija predstavlja linijo območja ureditve SD OLN.
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti in praviloma sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra,
– Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(3) Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna, energetska in prometna infrastruktura (komunalni vodi, dovozne poti, dvorišča, parkirišča), ograje, škarpe in podporni zidovi.
(4) Za objekte, ki so predvideni znotraj gradbenih mej kot so le-te določene v SD OLN, niso potrebna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč za oddaljenost manj kot 4 metre.
(5) Ograje in podporni zidovi so lahko postavljeni do meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja zemljišča. Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo. Izjema so ograje in podporni zidovi ob predvideni skupni dovozni cesti, ki so lahko postavljeni minimalno 0,50 m od roba predvidene skupne dovozne ceste.
(6) Obstoječ podporni zid je zgrajen izven gradbenih mej (GM), prav tako bo lahko zgrajena tudi njegova dozidava izven gradbenih mej (GM). Obstoječ podporni zid je od sosednjih mej oddaljen manj kot 4,00 m. Prav tako bo tudi njegova dopustna dozidava. Za obstoječ oporni zid niso potrebna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč za oddaljenost manj kot 4 metre, saj je zgrajen z gradbenim dovoljenje. Prav tako niso potrebna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč za njegovo dopustno dozidavo oddaljenost manj kot 4 metre.
11. člen 
(oblikovanje in zunanja podoba objektov) 
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v 10. členu tega odloka.
– Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine določene z gradbeno mejo (GM). Tloris ima lahko različne oblike. Razmerje stranic ni določeno.
– Etažnost objekta je lahko do (K) + P + 1.
– Klet mora biti vkopana v celoti.
– Strehe so lahko simetrične dvokapnice z naklonom od 30 do 45 stopinj.
– Na strehah je dovoljena izvedba čopov, frčad in strešnih oken. Frčade se lahko izvedejo v drugačnem naklonu ali obliki glede na osnovni naklon strehe, vendar morajo biti poenotene po vsej strehi. Kritina je lahko rdeče, rjave ali sive barve, vendar ne sme biti trajno bleščeča.
– Elementi na fasadah so osno simetrično razporejeni. Fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike.
– Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v spektru različnih zemeljskih barv; dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 40 % fasadne površine.
– Fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom. Pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les.
– Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki v območju znotraj gradbene meje.
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.
– Pri nezahtevnih in enostavnih objektih je poleg simetrične dvokapnice z naklonom od 30 do 45 stopinj dopustna tudi izvedba strehe enokapnice in ravne strehe.
– Obstoječ podporni zid, je dolžine 96,25 m in višine 2,00 m. Na podpornem zidu je ograja višine 1,00 m.
– Podporni zid je AB izvedbe.
– Dopustna dozidava podpornega zidu mora biti prilagojena obstoječemu podpornemu zidu.
12. člen 
(zunanja ureditev) 
(1) Vse zelene površine na območju SD OLN je potrebno urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
(2) Na prostih površinah ob stavbah se uredijo tlakovana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
(3) Ograje so lahko žive meje, lahke kovinske ograje na nizkem parapetnem zidu ali ograje lesene izvedbe.
(4) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi, katere se mora ozeleniti. Na oporne zidove se lahko postavi ograja.
(5) Višina utrjenega terena, parcelne številke 954/1, 954/2, 954/3, k.o. Šmartno je lahko na maksimalni višinski koti 281,28. Pritličja predvidenih objektov so lahko maksimalno 30 cm nad koto utrjenega terena.
13. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča) 
(1) FZ – faktor zazidanosti je lahko največ 0,5.
(2) Faktor odprtih bivalnih površin ne sme biti manjši od 10 %.
(3) Faktor izrabe zemljišča ni določen.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
14. člen
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Uvoz na območje SD OLN je iz javne poti JP 710831 (Na Roje), katera poteka po zemljišču parcelni številki 1043/1 in 1024, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Načrt prometne ureditve vključuje štiri cestne priključke iz javne poti JP 710831 (Na Roje). Trije od teh priključkov bodo individualni priključki do treh zgornjih stanovanjskih objektov, en priključek pa bo priključek predvidene skupne dovozne poti za še ostale tri spodnje stanovanjske objekte. Na skupno predvideno dovozno pot bodo priključeni trije individualni priključki do treh spodnjih stanovanjskih objektov.
(3) Skupna dovozna pot bo širine 3,00 m in okvirne dolžine 93,25 m (dolžina se lahko spreminja zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve), izvedena v asfaltu ali kako drugače protiprašno urejena.
(4) Skupna dovozna pot za tri spodnje stanovanjske objekte bo na koncu poti slepo zaključena in ne bo imela urejenega obračališča. Cesta bo v privatni lasti lastnikov parcel 954/1, 954/2, 954/3, 955/5, k.o. Šmartno in ne bo predana v upravljanje javnemu zavodu. Če pa bo skupna dovozna pot kdaj predana v upravljanje javnemu zavodu, bo potrebno na koncu le-te urediti ustrezno obračališče za specialno komunalno vozilo (smetarsko vozilo, plug za pluženje ceste) ali jo bo potrebno kako drugače urediti (priključitev na javno pot JP 710831 (Na Roje)).
(5) Individualni priključki do stanovanjskih objektov bodo minimalne širine 3,50 m, izvedeni v asfaltu ali kako drugače protiprašno urejeni. Točna lokacija individualnih priključkov se določi v sklopu projektne dokumentacije PGD za vsak posamezen stanovanjski objekt, saj so sedaj prikazani variantno.
(6) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskih objektih je potrebno na vsakem zemljišču namenjenem za gradnjo predvideti najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
15. člen 
(vodovod) 
(1) Oskrba novih uporabnikov z vodo bo zagotovljena z navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s pitno vodo na javni vodovod Šmartno, ki se nahaja izven območja SD OLN. Priključitev bo na parceli 940/10, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.
(3) Napajanje objektov bo razdeljeno na tri dele. Prvi del bo predstavljala skupna trasa vodovoda za vseh šest objektov skupaj (parceli številki 940/10, 1043/1). Drugi del bo predstavljal tri individualne priključke za zgornje tri objekte (parcele številke 955/2, 955/3, 955/4, k.o. Šmartno). Tretji del pa bo predstavljala trasa vodovoda s tremi individualnimi priključki za spodnje tri objekte (parcele številke 954/1, 954/2, 954/3, 955/5, k.o. Šmartno).
16. člen 
(kanalizacija) 
(1) Odpadne in fekalne vode iz objektov v območju SD OLN bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja SD OLN. Priključitev bo na parceli 940/10, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju SD OLN bodo vodene v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja SD OLN.
Priključitev bo na parceli 940/10 in na parceli 1043/1, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(3) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju SD OLN bodo lahko tudi vodene v tipske zabojnike, katero se bo lahko uporabljalo kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ne bo potrebno zagotoviti kakovosti za pitno vodo.
(4) Meteorne vode iz utrjenih površin objektov v območju SD OLN bodo vodene preko lovilcev olj v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja SD OLN. Priključitev bo na parceli 940/10 in na parceli 1043/1, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(5) Potek odpadne in fekalne vode bo razdeljen na tri dele. Prvi del bo predstavljala skupna trasa odpadne in fekalne kanalizacije za vseh šest objektov skupaj (parcela številka 940/10). Drugi del bo predstavljala trasa odpadne in fekalne kanalizacije za zgornje tri objekte skupaj s tremi individualnimi priključki (parcele številke 940/10, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, k.o. Šmartno). Tretji del pa bo predstavljala trasa odpadne in fekalne kanalizacije s tremi individualnimi priključki za spodnje tri objekte (parcele številke 940/10, 954/1, 954/2, 954/3, k.o. Šmartno).
(6) Potek meteorne vode bo razdeljen na dva dela. Prvi del bo predstavljal meteorno kanalizacijo za tri individualne priključke za zgornje tri objekte (parcele številke 1043/1, 955/2, 955/3, 955/4, k.o. Šmartno). Tretji del pa bo predstavljal traso meteorne kanalizacije s tremi individualnimi priključki za spodnje tri objekte (parcele številke 940/10, 954/1, 954/2, 954/3, k.o. Šmartno).
17. člen 
(oskrba z elektriko) 
(1) Objekti v območju SD OLN bodo priključeni na obstoječe elektroenergetsko omrežje iz obstoječe trase javnega elektroenergetskega omrežja, ki se nahaja izven območja SD OLN. Priključitev bo na parceli 949/3, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko obstoječega nizkonapetostnega priključnega zemeljskega voda.
(3) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko nizkonapetostnih priključkov zemeljskih vodov ustreznih presekov iz predvidenih dveh skupnih prostostoječih elektro omaric. Skupni elektro kabelski omarici bosta na stalno dostopnem mestu.
(4) Napajanje objektov bo razdeljeno na tri dele. Prvi del bo predstavljala skupna trasa elektrike za vseh šest objektov skupaj (parcele številke 949/3, 950/1, 940/10). Drugi del bo predstavljal traso elektrike, prostostoječo skupno elektro omarico skupaj s tremi individualnimi priključki za zgornje tri objekte (parcele številke 940/10, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, k.o. Šmartno). Tretji del pa bo predstavljala trasa elektrike, prostostoječa elektro omarica s tremi individualnimi priključki za spodnje tri objekte (parcele številke 940/10, 954/1, 954/2, 954/3, k.o. Šmartno).
18. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Objekti v območju SD OLN bodo priključeni na obstoječe telekomunikacijsko omrežje iz obstoječe trase javnega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja izven območja SD OLN. Priključitev bo na parceli 949/3, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko obstoječega priključnega zemeljskega voda.
(3) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko priključkov zemeljskih vodov ustreznih presekov iz predvidenih dveh skupnih prostostoječih telefonskih omaric. Skupni telefonski omarici bosta na stalno dostopnem mestu.
(4) Napajanje objektov bo razdeljeno na tri dele. Prvi del bo predstavljala skupna trasa telefona za vseh šest objektov skupaj (parcele številke 949/3, 950/1, 940/10). Drugi del bo predstavljal traso telefona, prostostoječo skupno telefonsko omarico skupaj s tremi individualnimi priključki za zgornje tri objekte (parcele številke 940/10, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, k.o. Šmartno). Tretji del pa bo predstavljala trasa telefona, prostostoječa telefonska omarica s tremi individualnimi priključki za spodnje tri objekte (parcele številke 940/10, 954/1, 954/2, 954/3, k.o. Šmartno).
19. člen 
(potrebna raba energije) 
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
20. člen 
(ogrevanje) 
Znotraj območja SD OLN je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine.
21. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.
(2) Prostori za odlaganje odpadkov bodo locirani v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnim komunalnim vozilom.
(3) Ker predvidena skupna dovozna pot za tri spodnje stanovanjske objekte ne bo imela ustreznega obračališča, bodo uporabniki v času praznjenja zabojnikov le-te dostaviti na mesto dostopno za smetarsko vozilo. Ostali trije zgornji stanovanjski objekti pa bodo imeli dostop predviden direktno iz javne poti JP 710831 (Na Roje), kjer bodo zabojniki locirani ob javni poti in bodo dostopni za smetarska vozila.
22. člen 
(odstopanja) 
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodovod in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov (dopustne so spremembe vseh tras) ter prometnega omrežja (dopustna je samo sprememba lokacij individualnih cestnih priključkov; lokacije skupne dovozne poti ni dovoljeno spreminjati, razen njene dolžine oziroma njenega zaključka; dovoljena je ureditev obračališča oziroma kakšna drugačna ureditev zaključka skupne dovozne poti) zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve.
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav SD OLN ni bilo mogoče predvideti.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Območje SD OLN za ureditveno območje z oznako Šmartno jug – del ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.
(2) Na območju SD OLN ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
24. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 
(1) Območje SD OLN se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali na poplavno ogroženem območju, se pa nahaja na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.
(2) V skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD je potrebno izdelati elaborat, ki bo definiral dejansko erozijsko ogroženost in predvidel morebitne ukrepe za njihovo eliminacijo.
25. člen 
(varstvo zraka) 
Po končani izvedbi SD OLN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
26. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V območju SD OLN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje SD OLN je opredeljeno z II. stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat zaščite pred hrupom in izkaz zaščite pred hrupom.
27. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 
Območje SD OLN ne leži v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
28. člen
(splošne določbe) 
Za območje SD OLN ni predvidenih ukrepov za obrambo.
29. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe SD OLN za ureditveno območje z oznako Šmartno jug – del ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(4) Za objekt je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati zasnovo požarne varnosti in izkaz požarne varnosti.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 0,2 g (Atlas okolja) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
30. člen
(etapnost izvedbe) 
(1) Izvajanje SD OLN je razdeljeno v posamezne faze izvedbe.
(2) Prva faza vključuje izvedbo celotne skupne komunalne in energetske infrastrukture (skupni vodovodni, elektro in telefonski vod ter skupni vod fekalne kanalizacije) – grafika list št. 11A.
(3) Druga faza vključuje izvedbo dveh ločenih delov komunalne in energetske ter prometne infrastrukture. En del je izvedba komunalne in energetske infrastrukture (vodovodni, elektro in telefonski vod ter voda fekalne in meteorne kanalizacije) za zgornje tri objekte. Drugi del pa je izvedba komunalne in energetske ter prometne infrastrukture (vodovodni, elektro in telefonski vod ter voda fekalne in meteorne kanalizacije in skupna dovozna pot do polaganja grobega asfalta) za spodnje tri objekte – grafika list št. 11B.
(4) Tretja faza vključuje gradnjo objektov in gradnjo individualnih priključkov komunalne in energetske ter prometne infrastrukture (vodovodni, elektro in telefonski priključki, priključki fekalne in meteorne kanalizacije ter individualni cestni priključki). Gradnja objektov se lahko izvaja fazno, in sicer tako, da fazna gradnja pomeni gradnjo posamezne stavbe v celoti. Vsaka enota gradnje objekta se lahko izvaja samostojno in ni odvisna od druge enote gradnje objekta.
Individualni priključki komunalne in energetske infrastrukture ter prometne infrastrukture za posamezne objekte se lahko izvajajo fazno, in sicer tako, da fazna gradnja pomeni gradnjo za vsako posamezno enoto v celoti. Vsaka enota gradnje individualnih priključkov za posamezne objekte se lahko izvaja samostojno in ni odvisna od druge enote gradnje individualnih priključkov za posamezne objekte – grafika lista št. 7 in 11C.
(5) Četrta faza vključuje hortikulturno ureditev območja SD OLN in polaganje finalne plasti asfalta – grafika list št. 8.
(6) Izgradnja komunalne in energetske ter prometne infrastrukture ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte.
(7) Projektno dokumentacijo se lahko odda na upravno enoto istočasno, tako za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo, kot tudi za gradnjo objektov, vendar se mora projektna dokumentacija za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo voditi ločeno od projektne dokumentacije za gradnjo objektov.
(8) Skupno komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo (skupni vodovodni, elektro in telefonski vod, skupni vod fekalne kanalizacije ter skupna dovozna pot) pa je potrebno zgraditi pred začetkom gradnje stanovanjskih objektov.
(9) Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo je lahko razdeljena na tri dele. En del obravnava izdelavo celotne skupne komunalne in energetske infrastrukture za vseh šest objektov skupaj, ki bo potekala izven območja SD OLN (vodovod, elektrika, telefon, fekalna kanalizacija) po parcelah 949/3, 950/1, 940/10, 1043/1, k.o. Šmartno. Drugi del obravnava izdelavo komunalne in energetske infrastrukture za zgornje tri objekte (vodovod, elektrika, telefon, fekalna kanalizacija) po parcelah 940/10, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, k.o. Šmartno. Tretji del pa obravnava izdelavo komunalne in energetske ter prometne infrastrukture za spodnje tri objekte (vodovod, elektrika, telefon, fekalna kanalizacija, skupna dovozna pot) po parcelah 940/10, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5 k.o. Šmartno.
(10) Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za vsak posamezni objekt mora obravnavati objekt in pa njegove individualne priključke na skupno komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo (vodovodni priključek, elektro in telefonski priključek, priključek fekalne in meteorne kanalizacije ter cestni priključek).
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
31. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Med izvajanjem posegov na ureditvenem območju SD OLN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.
(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
(3) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte.«
X. KONČNE DOLOČBE 
2. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
3. člen 
(vpogled OPPN) 
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
4. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/2005-161
Šmartno pri Litiji, dne 21. decembra 2016
 
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost