Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3923. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018, stran 13350.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 16. redni seji dne 22. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Žalec za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.813.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.490.648
70 DAVČNI PRIHODKI
13.017.328
700 Davki na dohodek in dobiček
11.033.328
703 Davki na premoženje
1.635.000
704 Domači davki na blago in storitve
349.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
3.473.320
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.816.245
711 Takse in pristojbine
21.000
712 Globe in druge denarne kazni
58.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.860
714 Drugi nedavčni prihodki
1.533.915
72 KAPITALSKI PRIHODKI
567.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
567.000
73 PREJETE DONACIJE
72.450
730 Prejete donacije iz domačih virov
72.450
74 TRANSFERNI PRIHODKI
682.902
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
340.244
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 
342.658
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.154.000
40 TEKOČI ODHODKI 
4.935.228
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.177.158
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
174.008
402 Izdatki za blago in storitve
2.518.290
403 Plačila domačih obresti
123.850
409 Rezerve
941.922
41 TEKOČI TRANSFERI
8.278.292
410 Subvencije
261.810
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.384.310
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
891.798
413 Drugi tekoči domači transferi
2.740.374
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.539.580
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.539.580
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
400.900
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
257.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
143.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
659.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
124.529
50 ZADOLŽEVANJE
124.529
500 Domače zadolževanje
124.529
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.182.859
55 ODPLAČILA DOLGA
1.182.859
550 Odplačila domačega dolga
1.182.859
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–399.330
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.058.330
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–659.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017
400.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – urad za javne finance, 4003 Občinska uprava – urad za negospodarske javne službe, 4004 Občinska uprava – urad za gospodarske javne službe in 4005 – Občinska uprava – urad za prostor in gospodarstvo) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodajalec odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine.
Glavarina za financiranje ožjih delov občine za proračunsko leto 2018 znaša 27,02 EUR.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 10.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, požarna taksa, turistična taksa, prihodki od komunalnih prispevkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter druge predpisane namenske dajatve.
Prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, so namenski prejemki posamezne krajevne oziroma mestne skupnosti in jih krajevna skupnost oziroma mestna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – kontih, na katere se nanašajo in proračun.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 20 % sredstev, namenjenih glavnemu programu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 20 % sredstev, namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan ter posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov, ukrepov in državnih pomoči, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov, skladno z določili 5. člena tega odloka.
Projekte, katerih izhodiščna vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(tekoča proračunska rezerva) 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 132.222 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.
Župan o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 130.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 124.529 EUR.
Občina Žalec v letu 2018 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2018 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0003/2016
Žalec, dne 22. decembra 2016
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost