Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3894. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Slovenske Konjice, stran 13295.

  
Na podlagi 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. in 55. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 21. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo finančni kriteriji za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občini). Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine, za naslednje namene:
1. Organizirano delovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev (v nadaljevanju: funkcionalno poslovanje),
2. Investicijsko vzdrževanje prometne infrastrukture in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih.
2. člen 
(1) Krajevne skupnosti so v skladu z določili Statuta Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: statut) občine oblikovane kot ožji deli občine in imajo status pravne osebe javnega prava.
(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu z zakonskimi predpisi, statutom in tem odlokom.
(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno. S prenehanjem krajevne skupnosti ali njene pravne subjektivitete, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.
3. člen 
(1) Krajevna skupnost, poleg sredstev iz občinskega proračuna, financira naloge tudi s sredstvi, pridobljenimi z opravljanjem lastne dejavnosti, z donatorskimi sredstvi, s samoprispevki in z drugimi prihodki.
(2) Lastna sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo z opravljanjem dejavnosti, se lahko porabijo samo za namene te dejavnosti.
(3) Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim nakazujejo dvakrat letno. Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
II. FUNKCIONALNO POSLOVANJE 
4. člen 
(1) V okviru nalog, določenih s statutom občine, opravljajo krajevne skupnosti naloge iz pristojnosti občine, ki so prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce krajevnih skupnosti.
(2) Konkretne naloge krajevne skupnosti se določijo s programom dela, ki ga za posamezno proračunsko leto sprejme svet krajevne skupnosti in mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne skupnosti, ki je sestavni del Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna.
5. člen 
Krajevne skupnosti letno oblikujejo plane del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in objektov ter naprav kolektivne rabe (v nadaljevanju: program del). To so dela, ki se izvedejo v enem letu, se financirajo iz proračuna občine in niso vključena v programe izvajalcev javnih služb in se nanašajo na:
1. urejanje in čiščenje javnih površin,
2. vzdrževanje objektov (kulturnih domov, domov krajanov, poslovnih prostorov in športnih objektov),
3. upravljanje z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
4. urejanje in sanacija črnih odlagališč,
5. druge naloge, povezane s tekočim vzdrževanjem javne infrastrukture.
6. člen 
Izračun sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se opravil na podlagi formule:
Fp = 0,20*G /16+(0,30P+0,10A+0,30 Obj+0,10N)*G
Fp znesek za financiranje nalog krajevnih skupnosti
P razmerje med številom prebivalcev v krajevni skupnosti in številom prebivalcev v občini
A razmerje med površino krajevne skupnosti in površino občine
Obj razmerje med površino objektov v upravljanju posamezne krajevne skupnosti in vseh površin objektov v upravljanju krajevnih skupnosti
N razmerje med površinami (zelenih, športnih površin skupne rabe) v posamezni krajevni skupnosti in vseh površin v krajevnih skupnostih
G znesek, ki ga določi občinski svet v odloku o izvrševanju proračuna
7. člen 
(1) Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so lahko upravičeni do nadomestila za opravljanje funkcije, in sicer:
a) predsedniki svetov krajevnih skupnosti do 1500 prebivalcev v višini 2 % osnovne plače župana,
b) predsedniki svetov krajevnih skupnosti nad 1500 prebivalcev v višini 3 % osnovne plače župana.
(2) Nadomestilo se obračunava dvakrat letno in se izplačuje najkasneje do 20. junija in 20. oktobra. Stroški izplačil bremenijo postavko za funkcionalno poslovanje krajevnih skupnosti.
III. INVESTICIJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
8. člen 
(1) V proračunu se vsako leto zagotovijo tudi sredstva za investicije v krajevnih skupnostih, ki se določijo na podlagi naslednjih kriterijev:
– število naselij,
– gostote poseljenosti,
– dolžine javnih poti,
– razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini),
– sredstva zbrana iz naslova stavbnega zemljišča.
(2) Pri investicijah večjega obsega, ali pri investicijah financirane iz drugih virov, se praviloma vrednotijo po naslednjih kriterijih:
– možnost realizacije programov,
– možnost zagotovitve finančnih virov,
– pomembnost investicije za KS in občino,
– angažiranje krajevnih skupnosti ob večjih investicijskih delih.
9. člen 
Vsako naselje v krajevni skupnosti šteje 50 točk.
10. člen 
(1) Gostota poseljenosti v krajevni skupnosti (število prebivalcev/km2) se vrednoti z naslednjim merilom:
Točke
do 50
50
od 51 
do 100
75
od 101 
do 200
100
od 201 
do 500
125
nad 500 
150
(2) Za vrednotenje tega merila se upošteva število prebivalcev v krajevni skupnosti na dan 30. septembra tekočega leta in velikosti krajevne skupnosti po podatkih Geodetske uprave RS, izpostave Slovenske Konjice.
11. člen 
Dolžina javnih poti se vrednoti z naslednjim merilom: vsak kilometer ceste znaša 50 točk.
Za vrednotenje tega merila se upošteva dolžina javnih poti po podatkih uradne evidence, ki jo vodi občinska uprava Občine Slovenske Konjice.
12. člen 
Razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest:
Točke
do 50 %
50
od 51 
do 60 %
75
od 61 
do 70 %
100
od 71 
do 80 %
125
nad 80 % 
150
Za vrednotenje tega merila se upošteva razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest in naklon, po podatkih uradne evidence, ki jo vodi občinska uprava Občine Slovenske Konjice.
13. člen 
(1) Delež stavbnega zemljišča se vrednoti na odstotek pobranih sredstev stavbnega zemljišča v območju krajevne skupnosti, in znaša 50 točk.
(2) Upošteva se višina finančnih sredstev zbranih iz naslova stavbnega zemljišča po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.
14. člen 
(1) Višina sredstev za investicije v krajevne skupnosti se dodelijo krajevnim skupnostim tako, da se število dobljenih točk iz 9., 10., 11., 12. in 13. člena seštejejo in množijo z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke se določi glede na obseg sredstev v proračunu.
IV. NADZOR 
15. člen 
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Predsednik krajevne skupnosti je odgovoren za zakonito poslovanje in racionalno uporabo dodeljenih sredstev.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 3/08, 62/08 in 108/11).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati z uveljavitvijo odloka o proračunu občine za leto 2017.
Št. 00700-0003/2016(134)
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost