Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3893. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2017, stran 13293.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 21. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2017 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice za leto 2017 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so izkazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.559.853
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.273.392
70
DAVČNI PRIHODKI
8.983.192
700 Davki na dohodek in dobiček
7.992.692
703 Davki na premoženje
764.000
704 Domači davki na blago in storitve
226.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.290.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
985.200
711 Takse in pristojbine
8.000
712 Globe in druge denarne kazni
19.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.000
714 Drugi nedavčni prihodki
248.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljiščin nematerialnega premoženja
40.000
73
PREJETE DONACIJE
30.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
30.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.216.461
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.194.327
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
22.134
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.249.245
40
TEKOČI ODHODKI
2.795.827
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
641.725
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.780
402 Izdatki za blago in storitve
1.771.637
403 Plačila domačih obresti
65.000
409 Rezerve
219.685
41
TEKOČI TRANSFERI
5.208.981
410 Subvencije
90.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
3.258.597
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
308.505
413 Drugi tekoči domači transferi
1.551.879
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.890.337
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.890.337
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
354.100
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
47.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
307.100
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II.)
–2.689.392
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
2.910.831
50
ZADOLŽEVANJE
2.910.831
500 Domače zadolževanje
2.910.831
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
406.667
55
ODPLAČILA DOLGA
406.667
550 Odplačila domačega dolga
406.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–185.228
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.504.164
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.689.392
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
254.599
9009 Splošni sklad za drugo
254.599
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov
– sredstva za projekte pridobljene na razpisih.
5. člen 
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan; lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen 
Proračunska sklada sta:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
– rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu (SZ).
Proračunska rezerva po ZJF se v letu 2017 oblikuje v višini 120.784 EUR in po SZ-1 v višini 9.559 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR ter za namene iz prvega in drugega odstavka 44. člena SZ-1 do višine 9.559 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve,
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5 % od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 2.910.831 EUR.
Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice se lahko v letu 2017 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 250.000 eurov,
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
11. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2017 ne smejo zadolžiti, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-0144/2016(110)
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost