Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3907. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan, stran 13308.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO in 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 13. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan 
1. člen
Cene programov vrtca znašajo od 1. 1. 2017 dalje:
Starostna skupina otrok
Cena progama v EUR
1–3 leta
437,65
3–6 let
328,91
Kombinirani oddelek
366,13
Cena programov se uporablja za izračun plačila staršev za otroka vključenega v izbran program predšolske vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15).
2. člen 
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,61 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo Centra za socialno delo o višini plačila za program vrtca.
Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti se upošteva povprečno 22 dni na mesec.
3. člen 
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v redne oddelke, je za starše enaka ceni programa skupine, v katero je otrok vključen. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (ure dodatne strokovne pomoči, stroške dela spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, dodatne materialne stroške) krije občina.
Vrtec mora v roku enega meseca po vključitvi (ali pridobitvi odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti Občino Škocjan.
4. člen 
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 101/15).
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2017.
Št. 602-0008/2016-5
Škocjan, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti