Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3866. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2017, stran 13263.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je župan Občine Moravske Toplice dne 21. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 78/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–
marec 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.102.997,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.024.965,00
70
DAVČNI PRIHODKI
945.600,00
700 Davki na dohodek in dobiček
800.000,00
703 Davki na premoženje
39.350,00
704 Domači davki na blago in storitve
106.250,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
79.365,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
31.640,00
711 Takse in pristojbine
500,00
712 Denarne kazni
350,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
250,00
714 Drugi nedavčni prihodki
46.625,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
10.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
68.032,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
68.032,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.090.497,00
40
TEKOČI ODHODKI
428.135,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
106.747,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
16.905,00
402 Izdatki za blago in storitve
294.181,00
403 Plačila domačih obresti
302,00
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
528.792,00
410 Subvencije
11.750,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
228.900,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
55.300,00
413 Drugi tekoči domači transferi
232.842,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
133.070,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
133.070,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
500,00
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporabniki
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
+ 12.500,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
12.500,00
55
ODPLAČILA DOLGA
12.500,00
550 Odplačila domačega dolga
12.500,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–12.500,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–12.500,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-00049/2016-4
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost