Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3864. Odlok o proračunu Občine Mirna peč za leto 2017, stran 13257.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 15. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Mirna peč za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Mirna Peč za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
5.386.019,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.754.028,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2.070.682,00
700 Davki na dohodek na dobiček
1.880.395,00
703 Davki na premoženje
145.792,00
704 Domači davki na blago in storitve
44.495,00
706 Drugi davki in prispevki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.683.346,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
185.496,00
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Denarne kazni
4.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.488.750,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
19.275,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
8.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
11.275,00
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.611.716,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
742.522,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
869.194,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.317.750,65
40
TEKOČI ODHODKI
863.758,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
243.159,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.872,00
402 Izdatki za blago in storitve
535.024,00
403 Plačila domačih obresti
37.703,00
409 Rezerve
11.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.190.710,00
410 Subvencije
155.896,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
721.784,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
66.330,00
413 Drugi tekoči domači transferi
246.700,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.228.151,65
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.228.151,65
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
35.131,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
23.130,00
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
12.001,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
68.268,35
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
64.657,00
50
ZADOLŽEVANJE
64.657,00
500 Domače zadolževanje
64.657,00
VIII. 
ODPLAČIILA DOLGA (550)
138.700,00
55
ODPLAČILA DOLGA
138.700,00
550 Odplačila domačega dolga
138.700,00
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–5.774,65
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–74.043,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.
–68.268,35
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
20.644,01
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabljajo za namene določene z zakonom o varstvu pred požarom.
2. Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
3. Prihodki iz namenskih sredstev državnega proračuna in sredstva iz proračuna EU.
4. Prispevki sofinancerjev.
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
6. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les.
7. Prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture.
8. Komunalni prispevki in doplačila občanov.
9. Drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun naslednjega leta, za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče leto in o njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekte iz načrta razvojnih programov in prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne smejo presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za tekoče leto.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Mirna Peč.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Obvezna proračunska rezerva v letu 2017 se oblikuje v višini 1.000 EUR. Oblikovanje obvezne proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino 1,5 % realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske porabe za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50 % oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2017 se oblikuje v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen
(odpis terjatev) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina v proračunu za leto 2017 zadolžila v višini 64.657 EUR, in sicer iz naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO za investicije opredeljene v veljavnem proračunu.
Za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna Peč, v letu 2017 občina ne bo izdajala poroštev.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2017 ne morejo zadolžiti oziroma izdajati poroštev.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina ne bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna Peč v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-04/2016
Mirna Peč, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti