Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3863. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2017, stran 13255.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 27. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–
marec 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
507.173
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
495.277
70
DAVČNI PRIHODKI
461.463
700 Davki na dohodek in dobiček
441.246
703 Davki na premoženje
13.733
704 Domači davki na blago in storitve
6.484
71
NEDAVČNI PRIHODKI
33.814
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
17.864
711 Takse in pristojbine
450
712 Denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
15.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
3.600
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
3.600
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.296
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
8.296
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sr. pror. EU za izvajanje skupne km. politi
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
549.146
40
TEKOČI ODHODKI
230.093
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
40.938
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.074
402 Izdatki za blago in storitve
172.881
403 Plačila domačih obresti
4.200
409 Rezerve
4.000
41
TEKOČI TRANSFERI
273.611
410 Subvencije
414
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
166.409
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
23.385
413 Drugi tekoči domači transferi
83.404
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
45.442
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
45.442
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–41.973
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
120
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
120
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
120
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
38.540
55
ODPLAČILA DOLGA
38.540
550 Odplačila domačega dolga
38.540
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–80.393
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–38.540
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
41.973
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
80.393
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 124.132 €, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-0011/2016
Mežica, dne 27. decembra 2016
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti