Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3890. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017, stran 13292.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu – ZSpo (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji – NPŠ (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 16/11) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017 
I. UVOD 
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017 opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2017 financirali iz sredstev občinskega proračuna, in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa športa v Uradnem listu RS.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2017 
V letu 2017 bo Občina namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih« v višini 11.508,00 EUR, kot sledi:
Program:
Podprogram
Delež ( %)
Sredstva (€)
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
6
690,48
Športna rekreacija
8
920,64
Delovanje društev, športne zveze ter zavodov, povezanih s športom na lokalni ravni
86
9.896,88
SKUPAJ
100
11.508,00
III. UVELJAVITEV 
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2017 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-17
Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2016
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost