Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

71. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike službenih potnih listov, stran 397.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike službenih potnih listov 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike službenih potnih listov, sklenjen v Ljubljani 18. julija 2016.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v gruzinskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO GRUZIJE O ODPRAVI VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA KRATKOROČNO BIVANJE ZA IMETNIKE SLUŽBENIH POTNIH LISTOV 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Gruzije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v želji spoštovati načelo vzajemnosti in državljanom obeh pogodbenic, imetnikom veljavnih službenih potnih listov, omogočiti potovanje ter kratkoročno bivanje brez vizumov,
ob upoštevanju svojih notranjih predpisov in postopkov,
z namenom še naprej razvijati prijateljske odnose in krepiti tesne vezi med pogodbenicama
dogovorili:
1. člen 
Namen in obseg 
Državljani pogodbenic, imetniki veljavnih službenih potnih listov, lahko v skladu z določbami tega sporazuma vstopijo na ozemlje druge pogodbenice, potujejo čezenj in tam bivajo brez vizuma največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni.
2. člen 
Opredelitev pojmov 
V tem sporazumu:
»službeni potni list« pomeni službeni potni list Republike Slovenije in službeni potni list Gruzije.
3. člen 
Pogoji za odpravo vizumske obveznosti in bivanje 
1. Odprava vizumske obveznosti po tem sporazumu velja brez poseganja v zakon pogodbenic, ki ureja pogoje za vstop in kratkoročno bivanje. Pogodbenici si pridržujeta pravico, da zavrneta vstop in kratkoročno bivanje na svojem ozemlju, če ni izpolnjen eden ali več od teh pogojev.
2. Državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do ugodnosti po tem sporazumu, med bivanjem spoštujejo zakone in druge predpise, ki veljajo na ozemlju Gruzije.
3. Državljani Gruzije, ki so upravičeni do ugodnosti po tem sporazumu, med bivanjem spoštujejo zakone in druge predpise, ki veljajo na ozemlju Republike Slovenije.
4. Državljani pogodbenic, imetniki veljavnih službenih potnih listov, imajo pravico do vstopa na ozemlje druge pogodbenice, potovanja čezenj in izstopa na vseh mejnih prehodih za mednarodni potniški promet.
4. člen 
Trajanje bivanja 
1. Državljani Republike Slovenije, imetniki veljavnih službenih potnih listov, lahko na ozemlju Gruzije bivajo največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni.
2. Državljani Gruzije, imetniki veljavnih službenih potnih listov, lahko na ozemlju Republike Slovenije bivajo največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni.
3. Ta sporazum ne vpliva na možnost pogodbenic, da v skladu s svojo notranjo zakonodajo podaljšata trajanje bivanja na več kakor 90 dni.
5. člen 
Izmenjava vzorcev potnih listov 
1. Pogodbenici si po diplomatski poti izmenjata vzorce svojih veljavnih službenih potnih listov najpozneje 30 (trideset) dni po podpisu tega sporazuma.
2. Ob uvedbi novih ali spremembah obstoječih službenih potnih listov si pogodbenici najpozneje 30 (trideset) dni pred začetkom njihove uporabe po diplomatski poti izmenjata vzorce novih ali spremenjenih potnih listov skupaj s podrobnimi informacijami o varnostnih elementih in uporabi.
6. člen 
Začasno prenehanje uporabe 
Vsaka od pogodbenic si pridržuje pravico, da v celoti ali delno začasno preneha uporabljati sporazum zaradi državne varnosti ali javnega reda ali miru. O začasnem prenehanju uporabe sporazuma drugo pogodbenico po diplomatski poti obvesti najmanj 72 ur vnaprej. Začasno prenehanje uporabe sporazuma ne vpliva na pravice državljanov iz 1. člena sporazuma, ki so že na ozemlju države gostiteljice.
7. člen 
Spremembe 
Sporazum se lahko spremeni z ločenimi protokoli, o katerih se pogodbenici dogovorita. Spremembe začnejo veljati v skladu z 9. členom.
8. člen 
Reševanje sporov 
Pogodbenici morebitne spore glede izvajanja ali razlage sporazuma rešujeta s posvetovanji ali pogajanji.
9. člen 
Končne določbe 
1. Sporazum začne veljati prvega dne naslednjega meseca po dnevu prejema zadnjega od pisnih uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenici ga lahko odpovesta s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati devetdeset dni od prejetja tega obvestila.
Sklenjeno v Ljubljani dne 18. julija 2016 v dveh izvirnikih v slovenskem, gruzinskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Sanja Štiglic l.r.
Za Vlado 
Gruzije 
David Jalagania l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-41/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-1811-0064
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti