Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Št. 430-410/2016/2 Ob-3732/16, Stran 2897
Javni razpis 
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2017
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16, 80/16) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13).
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Sofinancirani delež sredstev, namenjen nagradnemu fondu, je določen v točki 9.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republiki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade. Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da morajo biti nagrade fizično podeljene v letu 2017.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali/in nedenarne, na področjih iz 3. točke razpisa.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in 7. točke te objave, bodo s sklepom zavržene in se ne bodo ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. reference podeljevalca nagrad, 2. pomen nagrade in 3. mednarodna umestitev nagrade.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov sredstev je v razpisni dokumentaciji (točka IV).
Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno označeno in popolno vlogo in jo točkovala na podlagi meril iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 80 točk, niso upravičene do sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 20.000,00 EUR.
7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na javni razpis je do 13. 1. 2017 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne glede na vrsto prenosa, prejme v Glavni pisarni Ministrstva za okolje in prostor do te ure, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – Glavna pisarna.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 1. 2017 ob 13. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje. Odpiranje vlog bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog ne bo dopustna v delu, ki se nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna do 50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 80 točk.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 13. 1. 2017 do 12. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: 31. 12. 2017.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po podelitvi nagrade.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu: www.mop.gov.si v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti