Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3940. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2017, stran 13459.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14, 15/15) je Župan Občine Dol pri Ljubljani dne 29. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 (Uradni list RS, št. 79/16); v nadaljevanju: odlok o proračunu.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun januar–marec 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.273.360,16
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.054.507,80
70
DAVČNI PRIHODKI
916.095,30
700 Davki na dohodek in dobiček
739.870,30
703 Davki na premoženje
145.225,00
704 Domači davki na blago in storitve
28.000,00
706 Drugi davki in prispevki
3.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
138.412,50
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
39.637,50
711 Takse in pristojbine
1.250,00
712 Denarne kazni
10.275,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
72.250,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.250,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neop. dolg. sredstev
2.250,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
216.602,36
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
79.102,36
740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije
137.500,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.273.360,16
40
TEKOČI ODHODKI
355.846,25
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
62.250,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.283,75
402 Izdatki za blago in storitve
256.812,50
403 Plačila domačih obresti
2.500,00
409 Rezerve
25.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
475.250,00
410 Subvencije
15.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
278.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
41.500,00
413 Drugi tekoči domači transferi
140.250,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
432.263,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
432.263,91
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.000,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam
10.000,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
0,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
75.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
75.000,00
500 Domače zadolževanje
75.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
47.575,00
55
ODPLAČILA DOLGA
47.575,00
550 Odplačila domačega dolga
47.575,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
27.425,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
27.425,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
187.541,28
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 (Uradni list RS, št. 79/16).
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 4100-0001/2016-13
Dol pri Ljubljani, dne 29. decembra 2016
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost