Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Št. 344-1/2016 Ob-3724/16, Stran 2913
Občina Straža na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: U-I-427/06-9,79/09, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 12/14) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža 
1. Podatki o koncedentu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8531 Straža, tel. 07/30-47-153, matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI 80793509.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 12/14), ki se uporablja za območje Občine Stražana podlagi Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Straža.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za dobo 5 let skladno s 4. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 12/14), od dneva podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja skladno z določili koncesijskega akta. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo najkasneje do konec meseca februarja za preteklo leto. Koncesionar mora oddati tudi vmesno poročilo, kadar to zahteva koncedent.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča za živali, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in javnega razpisa,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje določene z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali,
– da izpolnjuje ostale pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji,
– koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma,
– koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe,
– koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost,
– koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini,
– koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila,
– koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi,
– koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile,
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun,
– uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču,
– koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja: koncesionar bo izbran na podlagi merila najnižje cene.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Straža, v skladu s potrjenim izvedbenim programom varstva zapuščenih živali.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
11. Rok in način prijave
Kandidati morajo oddati prijavo do 16. 1. 2017 do 10. ure, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8531 Straža.
Prijava mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Prijave odposlane pred potekom roka, ki bodo k koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani prijavi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni osebi koncedenta. Kandidat prijavo odda v zapečatenem ovitku, pri čemer morajo biti listi prijave povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati ali dodati posameznih listov v prijavi, z jasno oznako Ne odpiraj – Prijava »Koncesija GJS Zavetišče za živali«. Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail kandidata.
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 16. 1. 2017 ob 12. ure, na naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8531 Straža.
Predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja prijav dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju prijav lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
12. Način in rok za izbor koncesionarja: prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne prijave in prijave, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih kriterijev bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti v prijavi strokovne reference in druga dokazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave. Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve na župana Občine Straža. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
13. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Straža: www.obcina-straza.si
Kontaktna oseba: Manica France Klemenčič
E-mail naslov: manica.klemencic@obcina-straza
Tel. 07/38-48-554
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila v zvezi z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo zgolj preko elektronske pošte na zgoraj naveden naslov. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na spletni strani poleg objave razpisne dokumentacije. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Občina Straža 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti