Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Št. 430-73/2016-1 Ob-3714/16, Stran 2898
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
Zaporedna št. 1
Parc. št. 230/3 v izmeri 736 m2, k.o. 1936 – Radomlje, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena za nepremičnino znaša 94.281,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 163,48 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 754/53 v izmeri 990 m2, k.o. 672 – Smolnik, na zemljišču stojita dva objekta (stavba št. 305 in stavba št. 307), ki se prodajata skupaj z zemljiščem, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za zemljišče z objektoma skupaj znaša 14.474,08 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV), pri čemer znaša kupnina za zemljišče 7.844,60 EUR (z 22 % DDV), kupnina za oba objekta pa skupno znaša 6.629,48 EUR (z 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 242,78 EUR (z vključenim 22 % DDV), strošek energetske izkaznice za objekt (stavbna št. 305) znaša 131,17 EUR. Za nepremičnino je sklenjena najemna pogodba, in sicer za objekt (stavba št. 305 in stavba št. 307) do 31. 12. 2025, za funkcionalno zemljišče k objektoma v površini 901 m2 pa do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 44/6 v izmeri 61 m2, parc. št. 44/14, v izmeri 162 m2, parc. št. 44/15, v izmeri 86 m2 in parc. št. 48/3, v izmeri 398 m2, vse k.o. 1428 – Zagorica, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 26.738,74 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša 130,78 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 44/11 v izmeri 880 m2, k.o. 1428 – Zagorica, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena za nepremičnino znaša 33.281,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 32,70 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1299/1 v izmeri 2362 m2, k.o. 1589 – Borovec, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 13.975,95 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 194,96 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču stojita dva objekta (stavba št. 19 in stavba št. 21), ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 13. 1. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-73/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, strošek izdelave energetske izkaznice, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 5 pridobiti tudi soglasje Ministrstva za obrambo, ker se zemljišče, ki je predmet prodaje nahaja v katastrski občini, ki je navedena v uredbi.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 16. 1. 2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti