Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3946. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016, stran 13462.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 14. redni seji dne 28. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016 
1. člen 
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 27/16) tako, da se glasi:
»
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.212.494,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
957.088,75
70
DAVČNI PRIHODKI
732.760,00
700 Davki na dohodek in dobiček
683.600,00
703 Davki na premoženje
40.110,00
704 Domači davki na blago in storitve
9.050,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
224.328,75
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
182.628,75
711 Takse in pristojbine
1.300,00
712 Globe in druge denarne kazni
800,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.600,00
714 Drugi nedavčni prihodki
30.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
255.405,69
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
218.575,69
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač. EU
36.830,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.156.801,38
40
TEKOČI ODHODKI
243.567,12
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
96.757,92
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
14.349,20
402 Izdatki za blago in storitve
119.560,00
403 Plačila domačih obresti
6.900,00
409 Rezerve
6.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
582.381,00
410 Subvencije
157.200,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
246.485,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
16.985,00
413 Drugi tekoči domači transferi
161.711,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
313.753,26
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
313.753,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.100,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.100,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
55.693,06
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
72.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
72.000,00
500 Domače zadolževanje
72.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
114.663,00
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
114.663,00
550 Odplačila domačega dolga
114.663,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
13.030,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–42.663,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–55.693,06
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2015
–13.030,06
« 
2. člen 
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 27/16) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2016-3
Šafarsko, dne 28. decembra 2016
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti