Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Ob-3707/16, Stran 2901
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 8. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/2016 – uradno prečiščeno besedilo) in Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/2016) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV).
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu (podrobnejši opis vsebin je v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev):
2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere se lahko prijavijo izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Velenje:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– organizacija športnih prireditev;
– delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje.
2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere se lahko prijavijo občinske športne zveze:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– mednarodna in medobčinska dejavnost v športu;
– priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
– spodbujanje vrhunskega športa;
– opismenjevanje predšolskih in šoloobveznih otrok v smučanju.
2. 3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu, so:
– športna društva;
– občinske športne zveze;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oziroma povezane s športom.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje. V primeru organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju že več kot dve leti in najmanj tako dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je bilo registrirano za opravljanje dejavnosti na športnem področju več kot dve leti in je najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo prijavljenih športnih programov;
– da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa;
– izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis;
– imajo za prijavljene programe športa organizirano redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/2016 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: pravilnik) za specifični program oziroma športno panogo drugače določeno;
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom;
– imajo poravnane vse obveznosti do MOV.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena v pravilniku in v tem razpisu.
4. 1. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 1. in 2. 2. se upoštevajo pogoji in merila za vrednotenje, ki so določena v pravilniku, razen za zadnjo alinejo točke 2. 2., kjer se upoštevajo naslednja merila:
Vrtci na smučeh – tečaji smučanja za predšolske otroke
Za program »Vrtci na smučeh« se lahko sofinancira strokovni kader za izvedbo 2 urnega tečaja smučanja za otroke v vrtcu na skupino, v kateri je največ 6 in najmanj 3 otroci. Občinski program »Vrtci na smučeh« se izvaja po terminskem programu dogovorjenem med pristojnim uradom MOV, vodstvom Vrtca Velenje in izbranim izvajalcem.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajalec oziroma njegov partner podizvajalec mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno tekmovalne dejavnosti in mora biti včlanjen v nacionalno panožno športno zvezo s področja smučanja;
– za vodenje programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti ustrezen strokovni kader z ustrezno licenco za poučevanje smučanja.
Merila za sofinanciranje programa Vrtci na smučeh so:
MERILO
ŠT. TOČK
Cena programa na udeleženca
0–40
Reference s področja učenja smučanja
za otroke in mladino 
0–20
Reference s področja organizacije in izvedbe zahtevnejših športnih programov
0–20
Zadostno število stalnega in usposobljenega strokovnega kadra z ustrezno licenco
0–20
Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki zbere največje število točk.
Naučimo se smučati – tečaji smučanja za učence šoloobveznih otrok
Za program »Naučimo se smučati« se lahko sofinancira strokovni kader, smučarske karte in prevozni stroški za izvedbo 10 urnega tečaja smučanja v 5. razredu na skupino, v kateri je največ 8 in najmanj 5 otrok. Občinski tečaji smučanja se izvajajo po terminskem programu dogovorjenem med pristojnim uradom MOV, vodstvi šol in izbranim izvajalcem.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajalec oziroma njegov partner podizvajalec mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno tekmovalne dejavnosti in mora biti včlanjen v nacionalno panožno športno zvezo s področja smučanja;
– za vodenje programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen strokovni kader z ustrezno licenco za poučevanje smučanja.
Merila za sofinanciranje programa Naučimo se smučati so:
MERILO
ŠT. TOČK
Cena programa na udeleženca
0–40
Reference s področja učenja smučanja za otroke in mladino
0–20
Reference s področja organizacije in izvedbe zahtevnejših športnih programov
0–20
Zadostno število stalnega in usposobljenega strokovnega kadra z ustrezno licenco
0–20
Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki zbere največje število točk.
4. 2. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 3. se upoštevajo prijavljeni podatki iz točke 2. 1. Razmerje predvidenih sredstev sofinanciranja iz točke 5. 3. je za kolektivne športe 85 % in za individualne športe 15 %.
4. 3. Merila za vrednotenje programov pod točko 2. 3. so naslednja:
4. 3. 1. Individualni športi: sredstva za individualne športe se razdelijo 98 % na olimpijske športe in 2 % za neolimpijske športe. Upoštevajo se merila iz 55., 58. in 61. člena pravilnika.
4. 3. 2. Kolektivni športi:
4. 3. 2. 1. Članstvo: 0–50 = 1 točka, 51–100 = 2 točki, 101–130 = 3 točke, 131–150 = 6 točk, 151–200 = 20 točk, 201–300 = 50 točk, več kot 300 = 100 točk.
4. 3. 2. 2. Rezultati o uvrstitvi ekipe v sezoni 2015/2016 oziroma v letu 2016: nastop v 1. članski državni ligi = 5 točk, osvojitev prvega mesta v ligaškem sistemu tekmovanja oziroma naslov pokalnega prvaka v večstopenjskem sistemu tekmovanj = 30 točk, udeležba članske ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju – pokal državnih prvakov, pokal pokalnih prvakov, pokal evropske zveze oziroma evropska liga prvakov = 100 točk.
4. 3. 2. 3. Število kategoriziranih športnikov mednarodnega in svetovnega razreda: 0–3 = 15 točk, 4–10 = 30 točk, 11–20 = 60 točk, nad 20 = 120 točk.
4. 3. 2. 4. Število članskih ekip v ligaškem oziroma pokalnem sistemu tekmovanj: do 15 = 1 točka, 16–30 = 25 točk, nad 30 = 50 točk.
4. 3. 2. 5. Število klubov v panožni športni zvezi v članski kategoriji: 0–20 = 1 točka, 21–40 = 2 točki, 41–60 = 5 točk, 61–100 = 10 točk, 101–200 = 15 točk, nad 201 = 20 točk.
Število članskih klubov v nacionalni panožni zvezi in število članskih klubov v ligaških oziroma pokalnih sistemih tekmovanj – ločeno na moške in ženske, se dokaže s potrdilom nacionalne panožne zveze (obvezna priloga obrazca 2).
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo sredstev
5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine, razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.1. za leto 2017 znaša 298.000,00 EUR.
5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine, razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.2. za leto 2017 znaša 80.500,00 EUR.
5. 3. Okvirna višina sofinanciranja nadpovprečnih športnih dosežkov pod zaporedno točko 2.3. znaša 300.000,00 EUR oziroma je v višini likvidnostnih možnosti, opredeljenih z veljavnim proračunom Mestne občine Velenje za leto 2017.
Mestna občina Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na tem javnem razpisu izbranih programov za čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2017.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji oddati osebno v zaprti ovojnici v vložišču na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, najkasneje do 27. 1. 2017 do 13. ure ali oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko do 27. 1. 2017. Naslov na ovojnici mora biti: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, s pripisom »Javni razpis 2017 – Šport (Ne odpiraj!)«.
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse prijavljene programe.
Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni dokumentaciji.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev
Javno odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za šport (v nadaljevanju: komisija) bo izvedeno 30. 1. 2017 ob 13. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile upravičene osebe in ki vsebujejo prijave na javni razpis, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost prijav.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa ter ga predložila v odločitev županu MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan MOV ali od župana pooblaščena oseba bo izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi sofinancirani iz proračuna MOV za leto 2017 ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o izboru bo možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru. O pritožbi bo odločil župan MOV.
Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 11), Titov trg 1, Velenje.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje vsak delovni dan po tel. 03/896-16-77, pri Simoni Pogorelčnik oziroma na elektronskem naslovu: simona.pogorelcnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti