Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Ob-3718/16, Stran 2909
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 s spremembami), 11. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14), Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017
1. Izvajalec javnega razpisa: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje javnega interesa občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih spomenikov. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj.
4. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, in sicer sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno varstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov na kulturnih spomenikih iz prvega odstavka 6. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok).
5. Višina sredstev in število vlog
Višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 50.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017.
Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko na razpis predloži največ eno vlogo.
6. Obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran: projekt mora biti realiziran v proračunskem letu 2017, in sicer najkasneje do 30. 11. 2017. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
7. Upravičeni stroški
7.1. Mestna občina bo sofinancirala samo upravičene stroške prijaviteljev. Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno varstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS, OE Nova Gorica).
Upravičeni stroški za sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno varstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov so:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturno varstvenih lastnosti spomenika.
7.2. Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturno varstvenih lastnosti spomenika (npr.: elektro in vodo instalacijska dela, notranja oprema, ogrevalni sistemi, gradbeni nadzor ipd.), niso predmet sofinanciranja občine.
7.3. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Stroški so upravičeni le, če so nastali v letu 2017. Vsa dela morajo biti zaključena do 30. 11. 2017.
7.4. Podlaga za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na občino najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 30. 11. 2017. Stroški, ki bodo nastali po 30. 11. 2017, se ne morejo uveljavljati.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,
– da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači rok za dokončanje projekta.
7.5. Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov upoštevala izključno naslednja dokazila:
– kopije računov s priloženimi bančnimi izpisi nakazil,
– kopije plačanih virmanov oziroma položnic,
ne bo pa upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del.
7.6. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega spomenika.
8.2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali solastniki spomenikov s področja nepremične kulturne dediščine na območju občine.
Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa – je lahko le lastnik ali solastnik kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.
Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oziroma druga listina ipd.).
b) Soglasje solastnikov: (samo v primeru, če je več solastnikov objekta). V primeru solastništva je obvezna priloga pisno soglasje vseh solastnikov.
8.3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
8.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev.
8.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen, oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.
8.6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 30. 11. 2017, ne glede na to, da celotna investicija traja več let. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del in tudi dostavljena vsa zahtevana dokumentacija, potrebna za nakazilo odobrenih sredstev.
8.7. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
8.8. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturno varstveni pogoji.
Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega načrta.
8.9. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: kopija veljavnega gradbenega dovoljenja. Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, poda predlagatelj izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.
8.10. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je v tiskani obliki.
8.11. Predlagatelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihovo razvrstitev glede na Kriterij št. 1 iz 10. člena odloka.
Dokazilo: Opis ogroženosti kulturnega spomenika.
8.12. Predlagatelj mora priložiti podpisano Izjavo – splošno.
8.13. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane v obliki popisa del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: grafične priloge, izdelane v obliki popisa del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov (priloge niso obvezne za zamenjavo kritine).
8.14. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
Dokazilo: kopija popisa del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
8.15. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
Dokazilo: statično poročilo.
9. Postopek in način izbora prejemnikov: odpirajo se samo vloge, ki bodo dostavljene v roku iz 12. točke tega razpisa in ki bodo imele pravilno označene ovojnice. Vloge odpira komisija za odpiranje vlog. Vse pravočasne, popolne vloge ter vloge, ki je vložila upravičena oseba, bodo ocenjene s strani strokovne komisije. Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse priloge in obrazce, navedene v IV. poglavju Razpisne dokumentacije za Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017; obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih. Za popolno vloge se šteje tudi vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
10. Kriteriji
10.1. Vloge se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij št. 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka);
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (5 točk);
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca (10 točk).
Kriterij št. 2: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta:
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 50 do 60 % (0 točk);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 61 % do 70 % (2 točki);
– predlagatelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 71 % (4 točke).
Strokovna komisija oceni vloge na podlagi kriterija št.1, pristojni organ pa na podlagi kriterija št. 2.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto, pred sprejemom odločitve o prioriteti sofinanciranja pa zaprosi za mnenje Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica.
10.2. Najvišje število točk, ki jih je možno doseči, je 14.
V okviru sredstev, ki so na razpolago se financira tiste projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za kritje upravičenih stroškov projekta.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega odloka in določb javnega razpisa, rezultatov izbora projektov, višine upravičenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Višina dodeljenih sredstev ne more biti višja od 50 % upravičenih stroškov za izvedbo in tudi ne more presegati tretjine vseh razpisanih sredstev.
10.3. Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki bi povzročile odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne.
10.4. Financira se tolikšno število projektov kolikor je razpoložljivih finančnih sredstev.
11. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi posebnega zakona.
12. Način prijave, pošiljanja, vsebina vlog, odpiranje vlog in izbor prejemnikov sredstev
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v tem razpisu. Rok za prijavo na razpis je do 30. 1. 2017 do 10. ure.
12.2. Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge, oddane na obrazcih razpisne dokumentacije. Za pravočasno se šteje vloga, ki do izteka roka, to je do 30. 1. 2017 do 10. ure, prispe na naslov naročnika (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do 10. ure vložena v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica. Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo.
12.3. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z navedbo na naslovni strani ovojnice »Javni razpis za izbor projektov – Nepremična kulturna dediščina 2017 – Ne odpiraj«, v primeru dopolnitve, se doda beseda »Dopolnitev«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in polni naslov (sedež) prijavitelja in njegov naslov.
12.4. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma dne 31. 1. 2017 v prostorih Mestne občine Nova Gorica. Odpiranje vlog je javno.
12.5. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku petih dni ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Mestna občina Nova Gorica lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo občina odločila na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.
13. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev odloči pristojni organ z odločbo. Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni z odločbo najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije o razpisu
14.1. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko »Javni razpisi«. Vlagatelji jo lahko v razpisnem roku dvignejo tudi osebno na Mestni občini Nova Gorica, na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 27/III, med uradnimi urami, in sicer od ponedeljka do petka.
14.2. Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali priporočeno po pošti) na Mestno občino Nova Gorica do navedenega roka. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
14.3. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-165 (Majda Petejan) ali 05/33-50-161, Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti