Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3933. Pravila za delovanje centra za podpore, stran 13382.

  
Na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), v zvezi z Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Uradni list RS, št. 39/15) ter s soglasjem Vlade Republike Slovenije št. 36001-9/2016/3 z dne 22. 12. 2016, izdaja Borzen, d.o.o. naslednja
P R A V I L A 
za delovanje centra za podpore 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravila podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodarske javne službe operater trga z elektriko v zvezi s pristopom k centru za podpore, ureditvijo bilančne pripadnosti udeležencev centra za podpore, prevzema in prodaje elektrike v okviru centra za podpore, potrdila o izvoru, obveščanja, posredovanja in objave podatkov centra za podpore ter obračuna in finančne poravnave centra za podpore.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
– deklaracija: je deklaracija za proizvodno napravo, ki jo izda Agencija za energijo;
– eko pogodba: je pogodba po petnajstem odstavku 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon);
– eko skupina: je bilančna skupina oziroma podskupina s posebnim statusom, ki jo center za podpore ustanovi v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko, za namene ureditve izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter prodaje elektrike, prevzete od udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa oziroma katerih realizacija po drugi podlagi bilančno pripada eko skupini;
– izravnava razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo: pomeni finančno izravnavo razlik, ki nastanejo zaradi odstopanj dejanske proizvodnje od napovedane;
– odločba: je odločba o dodelitvi podpore, ki jo izda Agencija za energijo;
– PAN: so pravila dražbe za neposredno prodajo elektrike;
– PAP: so pravila dražbe za posredno prodajo elektrike (prenos eko skupine);
– pogodba OP-OVE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalne podpore elektriki proizvedeni v proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije;
– pogodba OP-SPTE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalne podpore elektriki, proizvedeni v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom;
– pogodba PE-CP: je pogodba o prodaji elektrike preko centra za podpore za proizvodne naprave po štirinajstem odstavku 372. člena Energetskega zakona;
– pogodba ZO-OVE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljenega odkupa elektrike proizvedene v proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije;
– pogodba ZO-SPTE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljenega odkupa elektrike proizvedene v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom;
– poračun: je proces, v katerem center za podpore za preteklo obdobje, definirano v poračunu, na podlagi novih podatkov popravi vmesne obračune z izstavitvijo ustreznih dokumentov;
– referenčna tržna cena elektrike: je referenčna tržna cena, ki jo skladno s predpisi, ki urejajo podporno shemo, določi Agencija za energijo;
– register prejemnikov podpor: je register vseh udeležencev, ki prejemajo podpore oziroma prodajajo elektriko preko centra za podpore in vsebuje podatke o udeležencih, proizvodnih napravah, proizvedenih količinah, izplačilih ter druge podatke, relevantne za delovanje centra za podpore;
– stare proizvodne naprave: so proizvodne naprave po štirinajstem odstavku 372. člena Energetskega zakona;
– udeleženci: so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije in imajo s centrom za podpore sklenjeno pogodbo OP-OVE, OP-SPTE, ZO-OVE, ZO-SPTE, PE-CP ali eko pogodbo.
(2) Izrazi, ki s temi pravili niso posebej opredeljeni, imajo pomen, kot ga določa Energetski zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
(3) Kjer ni posebej opredeljeno, se dan šteje kot koledarski dan.
(4) Za začetek teka rokov po teh pravilih velja datum prejema ali oddaje s strani centra za podpore.
(5) Če rok zapade na nedelovni dan, velja naslednji delovni dan, razen če je v pravilih izrecno drugače določeno.
(6) Če s temi pravili ni izrecno določeno drugače, začnejo vsi pristopi k centru za podpore, spremembe vrste podpore, spremembe glede izdajanja računov ter druge spremembe veljati s prvim dnem koledarskega meseca, ki sledi spremembi.
(7) Če s temi pravili ni določeno drugače, se za javno objavo šteje objava na spletni strani centra za podpore.
3. člen 
(udeleženci) 
(1) Center za podpore udeležence glede na vrsto upravičenja razvršča v naslednje kategorije:
– udeleženci s sklenjeno pogodbo PE-CP (stare proizvodne naprave),
– udeleženci s sklenjeno eko pogodbo,
– udeleženci s sklenjeno pogodbo za zagotovljeni odkup in
– udeleženci s sklenjeno pogodbo za obratovalno podporo.
(2) Znotraj posamezne kategorije iz prejšnjega odstavka tega člena se udeleženci razvrščajo v naslednji podkategoriji:
– udeleženci, ki proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije, in
– udeleženci, ki proizvajajo elektriko v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.
4. člen 
(informacijski sistem centra za podpore) 
(1) Informacijski sistem centra za podpore omogoča izmenjavo podatkov s centrom za podpore v skladu s predpisi in temi pravili.
(2) Dostop do informacijskega sistema centra za podpore in njegova uporaba sta omogočena z identifikacijskimi elementi, ki omogočajo uporabo v okviru pooblastil. Identifikacijske elemente lahko uporabljajo le njihovi imetniki, katerim so bili izdani. Varovati jih morajo pred dostopom tretjih oseb oziroma jim jih nikakor ne smejo razkriti. Morebitne kršitve je potrebno takoj javiti centru za podpore.
(3) Za zlorabe zaradi neustreznega varovanja identifikacijskih elementov je odgovoren imetnik, katerega identifikacijski element je zlorabljen, oziroma uslužbenec centra za podpore, če je soodgovoren za zlorabo.
(4) Morebitne napake, tehnične težave ali težave pri delu z informacijskim sistemom centra za podpore udeleženci centru za podpore sporočajo preko telefona, faksa ali elektronske pošte. Opis morebitnih napak in tehničnih težav so udeleženci dolžni čim prej dostaviti na zahtevo centra za podpore tudi v pisni obliki.
(5) Center za podpore vzdržuje in hkrati modernizira informacijski sistem centra za podpore na stopnjo, ki vključuje najnovejše tehnološke dosežke. Center za podpore mora o tovrstnih spremembah obvestiti udeležence najmanj en mesec pred uveljavitvijo, razen če gre za manjše spremembe, ki ne vplivajo na potek poslovanja. V tem primeru center za podpore obvesti udeležence sedem dni pred uveljavitvijo spremembe.
(6) Udeleženci so odgovorni za delovanje in vzdrževanje svojega informacijskega sistema oziroma strojne in programske in komunikacijske opreme na ravni, ki omogoča ustrezno komunikacijo z informacijskim sistemom centra za podpore.
(7) Center za podpore vzdržuje skupno aplikacijsko podporo za registre, ki so potrebni za izvajanje sistema podpor proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
(8) Center za podpore lahko določi, da se izmenjava podatkov oziroma drugo poslovanje z udeleženci vrši izključno v elektronski obliki preko informacijskega sistema centra za podpore. Center za podpore lahko objavi podrobnejša navodila na svoji spletni strani.
II. PRISTOP K CENTRU ZA PODPORE 
5. člen 
(pogodbe s centrom za podpore) 
(1) Center za podpore sklene s proizvajalcem elektrike iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom v skladu z Energetskim zakonom ustrezno pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom elektrike oziroma izplačilom podpore.
(2) Za namene teh pravil se vse pogodbe o zagotavljanju podpore oziroma odkupu elektrike imenuje s skupnim izrazom »pogodba«.
(3) Vzorce pogodb center za podpore objavi na svoji spletni strani.
(4) S pogodbo proizvajalci elektrike iz prvega odstavka pridobijo status udeleženca.
(5) Pogodba se sklene na podlagi dokončne odločbe Agencije za energijo o dodelitvi podpore z udeležencem, ki je določen v odločbi, oziroma na podlagi upravičenja po štirinajstem ali petnajstem odstavku 372. člena Energetskega zakona.
(6) Če ima proizvajalec elektrike, ki s centrom za podpore sklepa pogodbo, več proizvodnih naprav, se pogodba sklene za vsako napravo posebej.
(7) Glede na kategorijo in podkategorijo udeležbe proizvajalci sklepajo naslednje pogodbe:
– pogodba ZO-OVE,
– pogodba ZO-SPTE,
– pogodba OP-OVE,
– pogodba OP-SPTE,
– pogodba PE-CP in
– eko pogodba.
(8) Proizvajalci elektrike, ki sklepajo pogodbo kot zagotovljeni odkup ali pogodbo PE-CP, morajo sami in na lastne stroške poskrbeti, da s trenutkom pristopa k centru za podpore odprta pogodba, ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (tržna pogodba za prodajo elektrike), preneha veljati. Morebitne stroške zaradi nepravočasnih prekinitev odprtih pogodb nosijo udeleženci sami.
(9) Proizvajalci elektrike, ki sklepajo eko pogodbo, ne smejo imeti predhodno sklenjene tržne pogodbe za prodajo elektrike, niti je ne smejo skleniti v času veljavnosti eko pogodbe ali pogodbe o zagotovljenem odkupu.
(10) Če proizvajalec elektrike v enem mesecu, ko je pozvan k sklenitvi pogodbe, ne sklene pogodbe in tega ne stori niti v dodatnem roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni, ni več upravičen do podpore oziroma pogodbe.
6. člen 
(spremembe in dopolnitve pogodb) 
Udeleženci so dolžni na poziv centra za podpore skleniti dodatek k pogodbi v naslednjih primerih:
– če se spremenijo cene oziroma višine podpor,
– v primeru neskladja pogodbe z odločbo, ki je podlaga za sklenitev pogodbe, in ni potrebna sklenitev nove pogodbe,
– za določitev oziroma spremembo podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe ter
– v drugih primerih določenih z zakonom, podzakonskimi akti ali pogodbo.
7. člen 
(postopek pristopa k centru za podpore) 
(1) Centru za podpore podatke o izdani odločbi ter vlagatelju pošlje neposredno Agencija za energijo, razen za eko pogodbo ter pogodbo PE-CP, kjer vlagatelj pošlje zahtevo na elektronski naslov centra za podpore, center za podpore pa mu posreduje vlogo za pristop.
(2) Center za podpore lahko zahteva posredovanje dodatnih podatkov ali dokumentacije, iz katerih izhaja utemeljenost zahteve oziroma vloge za pristop.
(3) Center za podpore posreduje pogodbo v podpis najkasneje v roku 30 dni od popolne vloge oziroma od takrat, ko s strani Agencije za energijo prejme podatke iz vloge ter podatek o datumu dokončnosti odločbe o dodelitvi podpore.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti pogodbe) 
Pogodba preneha veljati v naslednjih primerih:
– s potekom obdobja za katerega je sklenjena,
– z odpovedjo pogodbe s strani ene izmed pogodbenih strank,
– s sklenitvijo nove pogodbe za isto proizvodno napravo,
– z razveljavitvijo ali odpravo odločbe o dodelitvi podpore, ki je bila podlaga za sklenitev pogodbe oziroma odvzemom podpore,
– s prenehanjem veljavnosti odločbe o dodelitvi podpore, ki je bila podlaga za sklenitev pogodbe,
– z odločbo Agencije za energijo o ugotovitvi, da odločba o dodelitvi podpore preneha veljati zaradi prenehanja veljave deklaracije za proizvodno napravo,
– s trenutkom prenehanja obstoja udeleženca ali centra za podpore,
– v primeru, da udeleženec s predložitvijo napačnih ali pomanjkljivih merilnih oziroma drugih podatkov, ki vplivajo na obseg prejete podpore, namenoma povzročil zmoto pri ravnanju centra za podpore in agencije in je pri tem prejel finančna sredstva, do katerih ni upravičen,
– v primeru hujše kršitve teh pravil in
– v drugih primerih, če je tako določeno z zakonom.
9. člen 
(odpoved pogodbe) 
(1) Udeleženec in center za podpore lahko odpovesta pogodbo v skladu z določbami pogodbe in temi pravili.
(2) Udeleženec in center za podpore z odpovedjo pogodbe nista prosta obveznosti, ki so nastale oziroma nastanejo v zvezi z obdobjem veljavnosti pogodbe.
(3) Udeležencem v sistemu zagotovljenega odkupa ter z eko pogodbo ali pogodbo PE-CP z začetkom veljavnosti odpovedi pogodbe preneha bilančna pripadnost eko skupini, ki jo vodi center za podpore. Z dnem veljavnosti odpovedi pogodbe center za podpore bilančno ne prevzema več elektrike. Udeleženci s temi pogodbami, ki po odpovedi pogodbe nadaljujejo s poslovanjem na trgu z elektriko, si morajo pravočasno in na lastne stroške urediti pripadnost v bilančni shemi v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
10. člen 
(odpoved pogodbe s strani udeleženca) 
(1) Udeleženec odpoved pogodbe vloži pisno po pošti na center za podpore pod pogojem, da je izpolnil vse svoje obveznosti do centra za podpore.
(2) Odpoved pogodbe udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa ali pogodbe PE-CP začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bila odpoved prejeta s strani centra za podpore, če je bila odpoved prejeta do konca meseca oktobra. Če je bila odpoved prejeta kasneje, začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, ko bi odpoved začela veljati, če bi bila prejeta pravočasno.
(3) Odpoved pogodbe udeležencev, ki prejemajo obratovalne podpore, začne veljati:
– s prvim dnem naslednjega meseca, če jo center za podpore prejme do desetega dne v mesecu,
– s prvim dnem meseca, ki sledi naslednjemu mesecu, če jo center za podpore prejme po desetem dnevu v mesecu.
11. člen 
(odpoved in odstop od pogodbe s strani centra za podpore) 
(1) Center za podpore lahko odpove udeležencu pogodbo na podlagi obrazložene odpovedi pogodbe brez odpovednega roka z učinkom od trenutka, ko udeleženec prejme odpoved po pošti, v primerih:
– če udeleženec ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi,
– če udeleženec krši določbe veljavnih predpisov na področju trga z elektriko ali določbe drugih veljavnih predpisov, ki imajo lahko vpliv na sposobnost udeleženca, da deluje v skladu s temi pravili, ali
– če udeleženec na kakršen koli drug način krši ta pravila ali pogodbo.
(2) Center za podpore lahko odstopi od pogodbe, če udeleženec po ponovnem pisnem pozivu po preteku enomesečnega roka za sklenitev dodatka k pogodbi o zagotavljanju podpore zaradi uskladitve spremenljivega dela cene ali obratovalne podpore, v roku petih delovnih dni ne sklene tega dodatka.
(3) O odpovedi oziroma odstopu od pogodbe center za podpore obvesti Agencijo za energijo v osmih dneh.
12. člen 
(menjava vrste podpore) 
(1) Če želi udeleženec zamenjati vrsto podpore, mora pridobiti novo odločbo ali spremembo odločbe v delu, ki določa način prejemanja podpor.
(2) Udeleženec mora z vlogo o menjavi vrste podpore agenciji predložiti tudi odpoved pogodbe, ki je vložena skladno z 10. členom teh pravil in ki ne glede na določbo 10. člena Pravil učinkuje z začetkom zagotavljanja podpore po novi pogodbi.
(3) Menjava vrste podpore se izvede s sklenitvijo nove pogodbe. Stara pogodba preneha veljati z dnem začetka zagotavljanja podpore po novi pogodbi.
(4) Za postopek menjave vrste podpore se smiselno uporabljajo določbe teh pravil, ki veljajo za pristop k centru za podpore.
(5) Udeležencem oziroma njihovim proizvodnim napravam, ki prehajajo iz pripadnosti eko skupini na pripadnost drugi bilančni skupini ali podskupini, s trenutkom veljavnosti prehoda preneha bilančna pripadnost eko skupini, ki jo vodi center za podpore, zato si morajo pravočasno in na lastne stroške urediti bilančno pripadnost v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
(6) Udeleženci oziroma njihove proizvodne naprave, ki prehajajo v eko skupino, morajo pravočasno in v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko, prekiniti odprto pogodbo, ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (tržna pogodba za prodajo elektrike). Morebitne stroške zaradi nepravočasnih prekinitev pogodb nosi udeleženec.
(7) Pri vstopu v podporno shemo in menjavi vrste podpore se v zvezi z začetkom veljavnosti vstopa oziroma prehoda uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo menjavo dobavitelja.
13. člen 
(ponovni pristop po odpovedi pogodbe) 
(1) Če želi udeleženec po odpovedi ali prenehanju veljavnosti pogodbe ponovno pridobiti status udeleženca, mora pridobiti novo odločbo pri Agenciji za energijo oziroma vložiti zahtevo za pristop pri centru za podpore.
(2) Pri ponovnem pristopu se za konec podpore upošteva čas trajanja podpore po prvi pogodbi oziroma odločbi, na podlagi katere je bila sklenjena prva pogodba, razen če udeleženec pridobi novo odločbo, v kateri je to določeno drugače. Začetek podpore določi center za podpore na način kot pri prvem vstopu.
(3) Center za podpore lahko zavrne ponovni pristop v primerih predvidenih z Energetskim zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi veljavnimi predpisi.
14. člen 
(spremembe lastništva proizvodne naprave oziroma udeleženca) 
(1) Če pride v času veljavnosti pogodbe do spremembe lastništva ali upravljanja proizvodne naprave oziroma spremembe udeleženca, ki vpliva na upravičenost do podpore oziroma na izplačevanje podpor, je udeleženec dolžan center za podpore in Agencijo za energijo o tem v roku osmih dni od spremembe pisno obvestiti.
(2) Na podlagi nove odločbe se z novim lastnikom oziroma novim upravljavcem proizvodnje naprave sklene nova pogodba.
(3) Kršitev določbe prvega odstavka tega člena se šteje za hujšo kršitev pravil, v kolikor pride do neupravičenega izplačila.
15. člen 
(solastništvo) 
(1) Za eno proizvodno napravo kot celoto se lahko sklene le ena pogodba o zagotavljanju podpore na podlagi odločbe Agencije za energijo.
(2) Za eno proizvodno napravo se lahko sklene le ena odprta pogodba za oddajo elektrike v omrežje elektrooperaterja.
(3) Pri spremembah solastništva se postopa v skladu z določili teh pravil glede sprememb lastništva.
III. UREDITEV BILANČNE PRIPADNOSTI UDELEŽENCEV 
16. člen 
(eko skupina) 
(1) Center za podpore za namene ureditve bilančne pripadnosti proizvodnih naprav udeležencev in izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo v bilančni shemi oblikuje eno ali več eko skupin v skladu s temi pravili in pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
(2) Eko skupina se v bilančno shemo uvrsti kot bilančna skupina ali podskupina.
(3) Če center za podpore oblikuje več kot eno eko skupino, razporeja pripadnost proizvodnih naprav udeležencev eko skupinam po lastni presoji.
(4) Eko skupina se ustanovi in preneha na podlagi sklepa operaterja trga.
(5) Eko skupina ima poseben status v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
17. člen 
(pripadnost eko skupini) 
(1) Proizvodne naprave udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa ter udeležencev s sklenjenimi pogodbami PE-CP ter eko pogodbami, katerih elektrika se prodaja preko centra za podpore, pripadajo eni od eko skupin.
(2) Pogodbe ZO-SPTE, ZO-OVE, PE-CP in eko pogodba se v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko, štejejo za odprte pogodbe in določajo bilančno pripadnost merilnih mest (prevzemno predajnih mest) proizvodnih naprav.
(3) Udeleženci, katerih proizvodne naprave so vključene v eno od eko skupin, ne smejo za te proizvodne naprave sklepati drugih odprtih pogodb za oddajo elektrike v javno omrežje pristojnega elektrooperaterja.
(4) Udeleženci, katerih proizvodne naprave so vključene v eno od eko skupin, niso člani bilančne sheme in ne smejo sklepati zaprtih pogodb.
(5) Proizvodne naprave udeležencev, za katere so sklenjene odprte pogodbe z drugimi člani bilančne sheme in se njihova proizvedena elektrika ne prodaja preko centra za podpore, niso uvrščene v eko skupino. Udeleženci morajo bilančno pripadnost za te proizvodne naprave urediti sami v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
(6) Šteje se, da je proizvodna naprava udeleženca vključena v eko skupino, ko je zanjo sklenjena ustrezna pogodba s centrom za podpore in je uspešno izveden postopek menjave dobavitelja ter se odkup elektrike začne zagotavljati.
(7) Bilančna pripadnost eko skupini preneha, ko nastopijo pogoji za izvršitev menjave pripadnosti prevzemno predajnega mesta skladno s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
(8) Center za podpore ali odgovorni bilančne skupine ali podskupine, v čigar skupino ali podskupino je uvrščena eko skupina, deluje kot odgovorni bilančne skupine v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
18. člen 
(prenos eko skupine v drugo bilančno skupino ali podskupino) 
(1) Center za podpore lahko eko skupino prenese kot podskupino v drugo bilančno skupino ali podskupino.
(2) Prenos eko skupine v drugo bilančno skupino ali podskupino se izvede s sklenitvijo pogodbe o izravnavi, ki poleg obveznih sestavin v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko, vsebuje tudi določbe o:
– obveznosti hierarhično nadrejenega odgovornega bilančne skupine ali podskupine za prijavo obratovalne napovedi za prevzemno predajna mesta, ki pripadajo centru za podpore in prijavo sklenjenih zaprtih pogodb eko skupine,
– pravici oziroma obveznosti prijave zaprte pogodbe z eko skupino, ki je predmet pogodbe,
– vključitvi ali izključitvi proizvodnih naprav udeležencev v oziroma iz eko skupine tekom veljavnosti pogodbe o izravnavi eko skupine,
– obveznostih povezanih s posredovanjem podatkov (vključno pristojnim institucijam skladno z veljavnimi predpisi),
– obveznostih povezanih z bilančnim obračunom,
– finančni poravnavi medsebojnih terjatev in obveznosti.
(3) Prenos eko skupine se izvede na najboljšega ponudnika, ki se ga izbere na dražbi, ki jo organizira center za podpore v skladu s PAP.
(4) Center za podpore objavi PAP na svoji spletni strani.
(5) Pogodba o izravnavi je sestavni del PAP.
19. člen 
(poseben status eko skupine) 
(1) Eko skupina ima poseben status v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko in temi pravili.
(2) Poseben status zajema predvsem izjeme glede:
– enolične umestitve subjektov v bilančno shemo,
– evidentiranja zaprtih pogodb ter prijave obratovalnih napovedi,
– količinskega in finančnega vidika bilančnega obračuna.
(3) Poseben status se uvede s sklepom operaterja trga.
(4) Poseben status se lahko natančneje uredi s PAP ali PAN.
20. člen 
(operativno izvajanje nalog znotraj eko skupine) 
(1) Udeleženci so dolžni na poziv centra za podpore posredovati vse zahtevane podatke na način, kot je določeno z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, s temi pravili ter s pogodbo.
(2) Za prijavo obratovalne napovedi in zaprtih pogodb med eko skupino ter drugimi subjekti je odgovoren center za podpore ali v primeru prenosa drugi subjekt, kot je določeno v pogodbi o izravnavi eko skupine.
21. člen 
(sodelovanje pri sistemskih storitvah) 
(1) Udeleženci, ki prejemajo podporo ali prodajajo elektriko preko centra za podpore, lahko sodelujejo pri sistemskih storitvah, ki zagotavljajo stabilnost elektroenergetskega sistema, razen če je v pogodbi določeno drugače.
(2) Udeleženci morajo zagotoviti obveščanje svojega dobavitelja. Center za podpore lahko na svoji spletni strani objavi podrobnejša navodila glede postopkov obveščanja.
IV. PREVZEM IN PRODAJA ELEKTRIKE 
22. člen 
(prevzem in prodaja elektrike udeležencev) 
Center za podpore prevzema in prodaja elektriko proizvodnih naprav udeležencev, ki bilančno pripadajo eko skupini.
23. člen 
(prevzem elektrike) 
(1) Proizvodne naprave udeležencev s pogodbami za zagotovljeni odkup ter eko in PE-CP pogodbami na podlagi teh pogodb bilančno pripadajo eko skupini, ki jo vodi center za podpore, kar je temelj za bilančni prevzem elektrike in ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
(2) Od proizvodnih naprav udeležencev, ki prejemajo obratovalne podpore, center za podpore elektrike ne prevzema, niti ne ureja izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo. Proizvodna naprava takega udeleženca bilančno ne pripada eko skupini. Udeleženec mora samostojno in na lastne stroške urediti izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
(3) Center za podpore prevzema neto proizvedeno elektriko v količini, ki je oddana v javno omrežje elektrooperaterja in je bilančno priznana eko skupini. Ta količina se upošteva tudi v bilanci centra za podpore.
(4) Točka prevzema je merilno mesto (prevzemno predajno mesto) na omrežju elektrooperaterja na pragu omrežja, kjer elektrooperater beleži količine oddane v javno omrežje.
(5) Udeleženci so za proizvodne naprave, ki bilančno pripadajo eko skupini, dolžni vso neto proizvedeno elektriko predati in prodati izključno centru za podpore.
(6) Če Agencija za energijo razveljavi odločbo o podpori, in zanjo še ni bilo mogoče spremeniti bilančne pripadnosti, center za podpore plača že prevzeto elektriko po ceni, kot jo zagotavlja drugim upravičencem za prodajo elektrike prek centra za podpore na podlagi štirinajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona.
24. člen 
(prodaja elektrike) 
(1) Center za podpore prodaja elektriko na enega od naslednjih načinov:
– neposredno z ločeno ureditvijo izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo,
– posredno z vključeno ureditvijo izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo kot prenos eko skupine oziroma uvrstitvijo eko skupine kot bilančne podskupine v bilančni skupini ali podskupini drugega člana bilančne sheme.
(2) Center za podpore lahko za isto obdobje proizvodnje elektrike uporablja tudi oba načina hkrati.
25. člen 
(neposredna prodaja elektrike) 
(1) Neposredno prodajo elektrike izvaja center za podpore ali po pooblastilu centra za podpore drugi subjekt.
(2) Neposredna prodaja elektrike se izvede na dražbi, ki jo v skladu s PAN organizira center za podpore oziroma kot prodaja na energetski borzi.
(3) PAN center za podpore objavi na svoji spletni strani.
(4) Kupec ima pravico in dolžnost, da v višini kupljene elektrike prijavi zaprto pogodbo, kjer je eko skupina prodajalec. Če se prodaja izvrši na energetski borzi, se prijava izvede preko energetske borze, razen če center za podpore določi drugače.
(5) V primeru neposredne prodaje elektrike se izravnava razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo izvede posebej. Izvaja jo center za podpore.
(6) Center za podpore je odgovoren za prijavo obratovalnih napovedi, zaprtih pogodb ter količinski in finančni vidik bilančnega obračuna v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko, temi pravili in PAP oziroma PAN.
26. člen 
(posredna prodaja elektrike) 
(1) Prodaja elektrike kot prenos eko skupine se izvede na način, določen s temi pravili in PAP.
(2) Kupec na dražbi za prenos eko skupine dobi pravico in dolžnost, da v višini, kot jo opredeljuje PAP, prijavi zaprto pogodbo, kjer je eko skupina prodajalec. Izbrani kupec je dolžan s centrom za podpore skleniti tudi pogodbo o izravnavi, ki je sestavni del PAP.
(3) Kupec ne sme prenesti eko skupine na tretje osebe, razen ob predhodnem pisnem soglasju centra za podpore.
(4) Kupec dobi dolžnost prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter operativno izvaja in nosi stroške izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo vključno s količinskim in finančnim vidikom bilančnega obračuna.
(5) Na dražbi lahko sodelujejo kupci, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v PAP.
(6) Poseben status eko skupine je lahko dodatno opredeljen v pogodbi o izravnavi eko skupine, ki je sestavni del PAP.
(7) V primeru, da kupec preneha obstajati ali ob odpovedi ali prenehanju veljavnosti bilančne ali izravnalne pogodbe, s čimer bi prenehalo članstvo kupca v bilančni shemi, se prenos razveljavi. Kupec mora o nastopu takih okoliščin najkasneje v roku treh dni pisno obvestiti center za podpore. Prenos se lahko razveljavi tudi ob neizpolnjevanju obveznosti kupca kot določeno s PAP. V takih primerih center za podpore lahko izvede ponovno dražbo v okviru PAP oziroma PAN.
27. člen 
(prijava zaprtih pogodb, obratovalnih napovedi in obračun odstopanj pri prenosu eko skupine) 
(1) Če s PAP ni določeno drugače, se glede prijav zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter glede bilančnega obračuna uporabljajo določbe teh pravil in pravil, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
(2) Član bilančne sheme, na katerega je bil izveden prenos eko skupine, prijavi obratovalno napoved za proizvodne naprave, vključene v eko skupino.
(3) Član bilančne sheme prijavi zaprto pogodbo med lastno bilančno skupino ali podskupino ter eko skupino v okvirih, ki so opredeljeni v pogodbi o izravnavi eko skupine. Količine se morajo v vsakem obračunskem intervalu ujemati s količinami iz obratovalne napovedi.
(4) Cena v zaprti pogodbi se določi na dražbi in je opredeljena v pogodbi s centrom za podpore skladno s PAP.
(5) Center za podpore v PAP lahko določi omejitve cen za poravnavo razlik med napovedanimi količinami in realizacijo.
(6) Ne glede na prejšnje odstavke lahko center za podpore v PAP določi, da se po ceni določeni na dražbi obračunavajo realizirane količine.
28. člen 
(preračun oziroma poračun obračunskih podatkov realizacije) 
Če poseben status eko skupine ali PAP ne določata drugače, se za preračun oziroma poračun obračunskih podatkov realizacije, če je ta potreben, upoštevajo določbe pravil, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
V. POTRDILA O IZVORU 
29. člen 
(potrdila o izvoru) 
(1) Potrdila o izvoru so pogoj za prejem podpor in izplačil po drugih pogodbah, sklenjenih s centrom za podpore.
(2) Za pogodbe, za katere je center za podpore upravičen do potrdil o izvoru, morajo udeleženci za obdobje, v katerem prejemajo podpore oziroma prodajajo elektriko preko centra za podpore, z izdajateljem potrdil o izvoru urediti izdajo potrdil o izvoru v celotnem obsegu, do katerega so upravičeni, ter prenos vseh potrdil o izvoru na center za podpore.
(3) Center za podpore prevzema potrdila o izvoru iz prejšnjega odstavka v obsegu celotne izdaje.
(4) Če je center za podpore od izdajatelja potrdil o izvoru obveščen, da je količina potrdil o izvoru manjša od količine izplačil, mora udeleženec za proizvodno napravo, vključeno v eko skupino, vrniti razliko v ceni med ceno v pogodbi s centrom za podpore in ceno, ki je enaka 75 odstotkom referenčne tržne cene, veljavne v relevantnem obračunskem obdobju. Za proizvodne naprave z obratovalno podporo za količine, ki niso pokrite s potrdili o izvoru, ni izplačil, morebitna izplačila za presežno količino pa mora udeleženec vrniti centru za podpore.
(5) Center za podpore lahko v dogovoru z izdajateljem potrdil o izvoru določi, da se postopki izdaje, prenosa in razveljavitve potrdil o izvoru vršijo avtomatično.
(6) Izdaja potrdil o izvoru ter prenos na center za podpore morata biti izvršena najmanj na letni ravni.
(7) Podrobnejše postopke upravljanja s potrdili o izvoru lahko center za podpore objavi na svoji spletni strani.
VI. OBVEŠČANJE, POSREDOVANJE IN OBJAVA PODATKOV 
30. člen 
(register in objava podatkov) 
(1) Center za podpore vodi register prejemnikov podpor (v nadaljnjem besedilu: register).
(2) Register se vodi v elektronski obliki.
(3) V registru se ločeno vodijo tudi udeleženci z eko pogodbo oziroma pogodbo PE-CP, ki niso vključeni v podporno shemo.
(4) Podatke iz registra (na primer podatke o udeležencih, cenah oziroma višinah podpore, izplačilih in proizvodnji) lahko center za podpore posreduje pristojnim organom v okviru predpisanih poročanj in jih objavlja na svoji spletni strani.
31. člen 
(posredovanje podatkov) 
(1) Udeleženci, Agencija za energijo, elektrooperaterji, drugi upravljavci javnih zbirk podatkov ter druge osebe, ki za center za podpore zbirajo relevantne podatke, so centru za podpore kot upravljavcu javnih zbirk podatkov dolžni brezplačno zagotoviti podatke, ki jih center za podpore potrebuje za namen izvajanja svojih nalog.
(2) V kolikor je mogoč dostop do podatkov na elektronski način (na primer preko spletnega servisa), morajo osebe iz prejšnjega odstavka centru za podpore omogočiti brezplačen elektronski dostop do podatkov.
(3) Center za podpore lahko poda posebno zahtevo za posredovanje podatkov v pisni obliki, po elektronski pošti ali preko informacijskega sistema centra za podpore.
(4) Center za podpore lahko objavi natančnejše postopke ter roke posredovanja podatkov na svoji spletni strani, razen če so ti že določeni z drugimi predpisi.
(5) V okviru izvajanja svojih nalog lahko center za podpore, brez nadomestila morebitnim imetnikom pravic, podatke posreduje tudi tretjim osebam. Posredovane podatke lahko tretje osebe uporabijo le za namene, za katere so bili posredovani. Prejemnik podatkov ne sme posredovati naprej, niti jih ne sme shranjevati v kakršnikoli obliki ali predelovati, brez pisnega soglasja centra za podpore in imetnikov pravic. Posredovani podatki se smatrajo za poslovno skrivnost. Ko je namen posredovanja podatkov dosežen, mora prejemnik podatke nemudoma in trajno izbrisati.
32. člen 
(posredovanje podatkov s strani elektrooperaterjev) 
(1) Elektrooperaterji posredujejo centru za podpore najmanj naslednje podatke:
– podatke o prevzemno-predajnem oziroma merilnem mestu in načinu merjenja,
– merilne in obračunske podatke (na mesečni ravni agregirano in v 15 minutnih ali urnih profilih ter dnevno za predhodni dan v 15 minutnih ali urnih profilih),
– podatke o pričakovanih priklopih za naprave, ki čakajo na priključitev ali ponovno priključitev na omrežje,
– podatke o odklopih proizvodnih naprav iz omrežja, podatke o načrtovanih odklopih, remontih in drugih prekinitvah redne proizvodnje ter podatke o izpadih proizvodnih enot za namene preverjanja podatkov sporočenih s strani udeležencev,
– podatke glede števila in vsote obračunske moči prevzemno-predajnih mest skladno z razvrstitvijo relevantno za obračunavanje prispevkov, ki jih zbira center za podpore,
– podatke o priključenih napravah za samooskrbo in prejetih vlogah za izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja za priključitev, ki vsebujejo najmanj podatke o datumu priklopa, nazivni moči, vrsti energenta, poštni številki lokacije naprave, skupini odjemalca, številu prejetih vlog za izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja za priključitev ter nazivni moči in vrsti energenta za naprave za samooskrbo, ki še niso priključene.
(2) Za namene načrtovanja posredujejo sistemski operaterji omrežij vsaj četrtletno Agenciji za energijo in centru za podpore zbirne podatke o prejetih vlogah za priklop in odklop, izdanih soglasjih za priključitev ter podatke o spremembah glede priključitve proizvodnih enot, ki so v pristojnosti elektrooperaterja.
(3) Končni podatki za namene obračuna po eko pogodbi ali pogodbi PE-CP so podatki, ki jih sporoči pristojni elektrooperater.
33. člen 
(posredovanje podatkov s strani Agencije za energijo) 
(1) Agencija za energijo posreduje centru za podpore najmanj naslednje podatke:
– podatke o prejetih zahtevkih za izdajo odločb v agregirani obliki,
– podatke iz vloge za izdajo odločb ter druge podatke, potrebne za sklepanje pogodb ali dodatkov k pogodbam,
– podatke o razveljavitvi, odpravi, spremembi in prenehanju veljave odločb,
– podatke o postopkih za spremembo podatkov, ki so relevantni za izplačila centra za podpore, kar med drugim vključuje ocene tržnih cen in druge podatke relevantne za spremembo cen zagotovljenega odkupa in obratovalnih podpor ter drugih cen,
– podatke o izpolnjevanju zahtev določenih v odločbi (na primer: doseganje števila obratovalnih ur, predpisanih izkoristkov),
– kontrolne podatke za izplačila (znotraj obdobja poročanja: akontativna količina elektrike, ki je upravičena do potrdil o izvoru, akontativna količina elektrike, ki je upravičena do podpor, količina elektrike oddana v omrežje elektrooperaterjev; ob koncu obdobja poročanja: količina elektrike, ki je upravičena do potrdil o izvoru, količina elektrike, ki je upravičena do podpor, količina elektrike oddana v omrežje sistemskega operaterja).
(2) Končni podatki za namene obračuna podpor so podatki, ki jih sporoči Agencija za energijo.
(3) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa se izjemoma upoštevajo podatki elektrooperaterjev, če se v okviru izvajanja bilančnega obračuna ali na podlagi s strani elektrooperaterjev prejetih podatkov ugotovi, da podatki sporočeni s strani Agencije za energijo količinsko presegajo podatke potrjene s strani elektrooperaterjev.
(4) Center za podpore ima pravico vpogleda v register deklaracij za proizvodne naprave.
(5) Agencija za energijo podatke posreduje centru za podpore takoj, ko so razpoložljivi.
(6) Agencija za energijo se glede postopkov, ki so navedeni v peti in šesti alineji prvega odstavka tega člena, predhodno uskladi s centrom za podpore.
34. člen 
(posredovanje podatkov s strani udeležencev) 
(1) Udeleženci so dolžni centru za podpore posredovati najmanj naslednje podatke:
– podatke o okvirni načrtovani letni proizvodnji v predvideni življenjski dobi proizvodne naprave ob sklepanju pogodbe,
– podatke o načrtovani proizvodnji na urni ali 15 minutni ravni za do tri dni vnaprej (le za naprave, kjer center za podpore poda zahtevo),
– podatke o dejanski proizvodnji (na zahtevo centra za podpore ali Agencije za energijo),
– podatke o lastni rabi in lastnem odjemu (na zahtevo centra za podpore ali Agencije za energijo),
– podatke o načrtovanih odklopih, remontih in drugih prekinitvah redne proizvodnje,
– podatke o izpadih (za proizvodne naprave večje od 100 kW mora biti izpad javljen po elektronski pošti takoj, ko je to mogoče),
– podatke o dobavitelju,
– vse podatke ali spremembe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na veljavnost deklaracije, odločbe ali pogodbe,
– podatke o pravno-organizacijskem in davčnem statusu ter druge podatke, ki vplivajo na izplačila podpor (na primer: spremembe glede statusa zavezanca za davek na dodano vrednost, spremembe TRR za plačila računov).
(2) Udeleženci so dolžni v skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi namestiti ustrezne merilne naprave, ki omogočajo zbiranje in posredovanje podatkov, ki so potrebni za merjenje in obračun vsaj neto proizvedene elektrike ter proizvedene elektrike oddane v javno omrežje elektrooperaterjev.
(3) Če se podatki o dejanski mesečni proizvodnji odčitajo ročno, je udeleženec dolžan odčitek opraviti najkasneje do petega dne v mesecu za pretekli mesec, razen če je z akti Agencije za energijo določen krajši rok.
(4) Udeleženci so dolžni z ustreznim sporočanjem podatkov s centrom za podpore sodelovati pri minimiziranju razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
(5) Če udeleženec ravna v nasprotju z drugo, peto in šesto alinejo prvega odstavka tega člena, lahko center za podpore začasno zaustavi plačilo računov, kar se ne šteje za zamudo centra za podpore pri plačilu.
VII. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA 
35. člen 
(obračun in finančna poravnava) 
(1) Center za podpore izvaja obračun in finančno poravnavo podpor oziroma odkupa elektrike.
(2) Center za podpore ima odprt poseben transakcijski račun, na katerem se vodijo vplačila in izplačila centra za podpore.
(3) Obračun in finančna poravnava se izvajata mesečno.
(4) Udeleženec lahko po predhodni pisni potrditvi centra za podpore namesto mesečnega koristi možnost trimesečnega obračuna (po kvartalih znotraj istega koledarskega leta) ali letnega obračuna (koledarsko leto). Časovni način obračuna se lahko spremeni največ enkrat letno za naslednje koledarsko leto.
(5) V primeru, da se obračun in finančna poravnava izvajata po predhodnem odstavku, lahko center za podpore zahteva, da udeleženec sporoči tudi količine ločeno po mesecih.
(6) V primeru, da rok plačila zapade na nedelovni dan, se finančna poravnava izvrši prvi naslednji delovni dan.
(7) Center za podpore lahko pisno odredi, da se postopki izdaje računov, dobropisov in bremepisov vršijo avtomatično s strani centra za podpore (izdaja v imenu in za račun udeleženca) oziroma z uporabo informacijskega sistema centra za podpore.
(8) Center za podpore lahko natančnejše postopke obračuna in finančne poravnave, vključno s postopki iz prejšnjega odstavka, objavi kot navodila na svoji spletni strani.
36. člen 
(obračun podpor in drugih izplačil udeležencem) 
(1) Obračun podpore se izvede na podlagi pogodbe, izplačilo pa na podlagi s strani udeleženca izdanega računa centru za podpore.
(2) Končna relevantna količina za obračun podpor je količina, ki jo centru za podpore in udeležencu sporoči Agencija za energijo.
(3) Končna relevantna količina za obračun po eko in PE-CP pogodbi je količina elektrike, oddane v javno omrežje in bilančno priznane eko skupini, ki jo centru za podpore sporoči pristojni elektrooperater.
(4) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa je izjemoma končna relevantna količina elektrike, oddane v javno omrežje in bilančno priznane eko skupini, sporočena s strani pristojnega elektrooperaterja, v kolikor je ta nižja od količine, ki jo sporoči Agencija za energijo.
37. člen 
(pogoji za izstavitev računa) 
(1) Račun se lahko izstavi le po zaključenem obdobju proizvodnje elektrike, na katerega se račun nanaša. Drugi pogoji za izstavitev računa in izvedbo plačila za relevantni mesec oziroma obračunsko obdobje so:
– znana akontativna količina elektrike, ki je upravičena do potrdil o izvoru, če relevantno, in
– znana akontativna količina elektrike, ki je upravičena do podpor.
(2) Akontativno količino elektrike, ki je upravičena do potrdil o izvoru, in akontativno količino elektrike, ki je upravičena do podpor, udeležencu in centru za podpore sporoči Agencija za energijo.
(3) Na podlagi podatkov o akontativni količini elektrike, ki je upravičena do podpor, udeleženec izstavi centru za podpore račun, ki vključuje vse zahtevane podatke. Center za podpore račun poravna trideset dni od datuma prejema računa.
38. člen 
(obvezne sestavine računa) 
(1) Poleg podatkov, določenih z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, morajo biti na računu ali prilogi računa navedeni še naslednji podatki:
– podlaga za izstavitev računa oziroma navedba pogodbe,
– cena oziroma višina podpore, kot je določena s pogodbo s centrom za podpore oziroma zadnjim dodatkom k pogodbi,
– relevantna količina, ki se pomnoži s ceno oziroma višino podpore,
– ime proizvodne naprave in številka relevantnega merilnega oziroma prevzemno-predajnega mesta kot po pogodbi,
– elektrooperater, na čigar omrežje je naprava priključena,
– drugi podatki, če je tako določeno na obrazcu računa, ki ga določi in na svoji spletni strani objavi center za podpore.
(2) V primeru, da ima udeleženec več proizvodnih naprav, lahko izstavi en račun za vse naprave, pri čemer morajo biti iz računa razvidni podatki iz prejšnjega odstavka za vsako proizvodno napravo posebej.
(3) V primeru, da se skladno s temi pravili oziroma pogodbo za količine obračunajo različne cene, morajo biti količine in cene na računu evidentirane ločeno.
(4) Davek na dodano vrednost mora biti obračunan in na računu naveden v skladu z veljavnimi predpisi.
39. člen 
(zavrnitev računa) 
(1) Center za podpore lahko zavrne račun, če:
– ni izdan skladno z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost,
– ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov,
– se količine in cene oziroma višine podpor ne ujemajo s pogodbo oziroma s podatki, ki jih center za podpore prejme od Agencije za energijo oziroma elektrooperaterjev,
– količine, kjer je skladno s temi pravili oziroma pogodbo potrebno obračunati drugačno ceno, niso ločeno evidentirane in obračunane,
– če udeleženec na poziv centra za podpore ne sklene dodatka k pogodbi o zagotavljanju podpor ter
– račun ni izdan v predpisani obliki, če je ta določena.
(2) Če center za podpore račun zavrne, mora udeleženec izstaviti nov račun, od katerega teče nov rok za plačilo s strani centra za podpore, ki znaša 30 dni od datuma prejema računa.
(3) Če center za podpore ne more preveriti količin ali drugih podatkov na računu zaradi nedostopnosti podatkov, lahko od udeleženca zahteva popravke na računu za naslednje obračunsko obdobje. Če popravki niso upoštevani na računu za naslednje obračunsko obdobje, lahko center za podpore račun zavrne.
(4) Če center za podpore prejme račun za količine elektrike proizvedene v preteklem koledarskem letu ali predhodno po 28. 2. tekočega leta, lahko določi, da se račun plača v poračunu, ki se izvede do konca tekočega koledarskega leta. Plačilo po tem odstavku ne šteje kot zamuda pri plačilu in center za podpore ne plačuje zamudnih obresti.
40. člen 
(poračun podpor) 
(1) Center za podpore lahko izvede poračun enkrat ali večkrat letno za pretekla koledarska leta ali krajše obračunsko obdobje. Poračun se izvede na podlagi količin, upravičenih do potrdil o izvoru, oziroma količin elektrike, ki jih sporočijo Agencija za energijo oziroma elektrooperaterji oziroma v drugih primerih, skladno s temi pravili in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) V primeru, da se pri poračunu izplačil na podlagi ocenjenih vrednosti izkaže, da je udeleženec prejel previsoko ali prenizko plačilo na podlagi izstavljenih računov, je udeleženec dolžan centru za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v roku osmih dni od datuma poračuna ter v višini, ki jo določi center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z rokom plačila 15 dni od datuma poračuna. V primeru, da kljub obvestilu udeleženec ne izstavi dobropisa, lahko center za podpore izstavi bremepis.
(3) V primerih, ko center za podpore vrši izplačila na podlagi akontativnih vrednosti, se poračun ne šteje kot zamuda pri plačilu in center za podpore ne plačuje zamudnih obresti.
(4) V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je center za podpore izvedel preplačilo, udeleženec vrne preveč plačana sredstva. Če je tako določeno s pogodbo, temi pravili oziroma veljavnimi predpisi, mora udeleženec za preveč prejeto podporo plačati tudi zakonske zamudne obresti.
41. člen 
(plačila centru za podpore za prodano elektriko) 
(1) Center za podpore izstavlja račune za prodano elektriko v skladu z določbami PAP in PAN.
(2) Center za podpore ne deluje kot dobavitelj končnim odjemalcem, zato se šteje, da je elektrika, ki jo prodaja center za podpore, namenjena za nadaljnjo prodajo.
(3) Center za podpore izvede poračun po potrebi.
(4) V PAP in PAN se lahko določijo finančna kritja, ki jih morajo za zavarovanje plačil predložiti kupci. Prav tako se lahko določijo tudi garancije za resnost ponudbe ter povračila za posredovanje podatkov, ki so temelj za sodelovanje na dražbah.
(5) Računi za bilančni obračun se izdajajo v skladu s temi pravili in pravili, ki urejajo delovanje trga z elektriko.
42. člen 
(začasna zaustavitev plačil) 
(1) Center za podpore lahko začasno zaustavi izplačila udeležencu v naslednjih primerih:
– če udeleženec na poziv centra za podpore ne sklene dodatka k pogodbi o zagotavljanju podpor,
– če udeleženec podporne sheme huje krši določbe pravil za delovanje centra za podpore ali določbe pogodbe,
– če udeleženec podporne sheme ne izpolnjuje svojih obveznosti glede posredovanja podatkov, kar vključuje tudi drugo, peto in šesto alinejo prvega odstavka 34. člena teh pravil,
– v primeru nastopa razloga za odpoved pogodbe o zagotavljanju podpor in
– v drugih primerih, določenih s predpisi, ki urejajo izvajanje podporne sheme.
(2) Ob ugotovljeni kršitvi center za podpore najprej pozove kršitelja na odpravo kršitve in mu za to določi primeren rok. V kolikor kršitelj kršitve ne odpravi, center za podpore začasno zaustavi izplačila.
(3) Center za podpore lahko začasno zaustavi izplačila vsem udeležencem, v kolikor niso zagotovljena sredstva za izvajanje dejavnosti centra za podpore. Ukrep center za podpore objavi s sklepom na svoji spletni strani in lahko traja največ tri mesece oziroma do zagotovitve sredstev. Center za podpore lahko kljub uvedenemu ukrepu delno (za celoten mesec) poravna obveznosti, v kolikor so zagotovljena sredstva vsaj za eno obračunsko obdobje (mesec) za vse udeležence.
(4) Center za podpore v primerih začasne zaustavitve izplačil ni odgovoren za izplačilo zakonskih zamudnih obresti, niti ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi začasne zaustavitve izplačil.
(5) Začasna zaustavitev izplačil traja, dokler ne prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila uvedena, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena, kjer je trajanje zamejeno na tri mesece.
(6) Udeležencem podporne sheme, katerih proizvodne naprave bilančno pripadajo eko skupini, center za podpore kljub začasni zaustavitvi izplačil prevzema elektriko ter ureja izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
(7) Če ima pravna ali fizična oseba s centrom za podpore sklenjenih več pogodb, lahko center za podpore ukrepe v primeru kršitev izvede za vse pogodbe udeleženca.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve teh pravil se prenehajo uporabljati Pravila za delovanje centra za podpore (Uradni list RS, št. 86/09 in 17/14 – EZ-1).
44. člen 
(uveljavitev pravil) 
Ta pravila začnejo veljati 1. januarja 2017.
Št. IZHOD-491-537
Ljubljana, dne 9. decembra 2016
EVA 2016-2430-0036
dr. Karol Peter Peršolja l.r.
direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti