Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

Ob-3741/16, Stran 2
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) in Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 82/16)
javno dražbo 
za prodajo nepremičnin 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini:
– poslovni prostor, ID znak 2333-146-2, neto tlorisne površine 57,60 m2 in poslovni prostor, hodnik in stopnišče, ID znak: 2333-146-3, neto tlorisne površine 27,80 m2, v enonadstropni poslovni stavbi Temnica 12, 5296 Kostanjevica na Krasu, na parceli št. 1898/0 k.o. 2333-Temnica, v izmeri 150 m2.
Natančnejši podatki o nepremičninah so razvidni iz njune cenitve, ki je na razpolago na sedežu Občine Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.
Nepremičnini se prodajata skupaj – kot celota.
Lastnik poslovnega prostora z ID znakom 2333-146-1, ki se nahaja v pritličju navedene stavbe, ima v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) kot etažni lastnik stavbe predkupno pravico.
Poslovna prostora se prodajata neopremljena.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnini, ki sta predmet prodaje, je izklicna cena 29.000,00 EUR. Najnižji znesek zviševanja ponudb je 200,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z uspelim dražiteljem najkasneje v 8 dneh po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj pogodbe v navedenem roku ne bo podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani, se šteje, da je odstopil od nakupa in prodajalka obdrži njegovo varščino.
Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 10 dni po prejemu računa, ki mu ga bo prodajalka izstavila skupaj s fotokopijo pogodbe takoj po njeni sklenitvi. Takoj po plačilu celotne kupnine, prejme kupec izvirnik pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba šteje za razdrto, varščino pa prodajalka obdrži.
Davek na promet nepremičnin ni vštet v kupnino in ga poravna kupec.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, v večnamenski dvorani v II. nadstropju, in sicer v ponedeljek, dne 30. 1. 2017, z začetkom ob 10. uri.
6. Varščina
Varščina znaša 2.900,00 EUR (10 % izklicne cene) in se plača na podračun proračuna prodajalke št. 01275-0100014366, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo namena nakazila: »Javna dražba – Temnica«, najpozneje na dan 26. 1. 2017, o čemer morajo dražitelji na dražbi predložiti potrdilo.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru, da dražitelj plača varščino in ne pristopi oziroma pred draženjem odstopi in tako ne sprejme niti izklicne cene, prodajalka varščino obdrži.
7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe
Brezplačno razpisno dokumentacijo in vse druge informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na naslovu: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05/330-46-85.
Ogled nepremičnin, ki sta predmet dražbe, je mogoč po predhodnem dogovoru.
8. Opozorilo: prodajalka na podlagi objave javne dražbe ni zavezana z uspelim dražiteljem k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin, ki sta predmet te objave. Prodajalka lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi in pravila javne dražbe
Kupec na javni dražbi ne more biti tisti, ki po zakonu ne more pridobiti nepremičnin, ki sta predmet prodaje. Kupec je lahko le domača pravna oseba, ki se izkaže z izpisom iz sodnega registra, in državljani Republike Slovenije, ki se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, ki izkazuje njihovo državljanstvo (osebna izkaznica ali potni list). Tujci, ki se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, ki izkazuje njihovo državljanstvo, in tuje pravne osebe, ki se izkažejo z izpisom iz sodnega registra (v slovenskem jeziku), lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 9.30 do 9.50 oglasiti na kraju dražbe ter ob prijavi predložiti izvirnike naslednjih listin in dokumentov:
– potrdilo o plačani varščini v znesku 2.900,00 EUR s priloženo celotno številko transakcijskega računa (z navedbo banke) in nazivom imetnika računa za primer vračila varščine;
– osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
– davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko;
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni;
– morebitni pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, overjeno pri notarju ali na upravni enoti.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali gornjih pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik/ca komisije ob navzočnosti dveh članov komisije,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– dražba je končana, ko predsednik/ca komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno,
– če sta dražitelja dva ali več in nobeden ne zviša izklicne cene, sta nepremičnini prodani dražitelju, ki je prej vplačal varščino,
– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik/ca komisije po posvetu s članoma komisije,
– po koncu dražbe predsednik/ca komisije razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel,
– etažni lastnik v poslovni stavbi, v kateri se nahajata nepremičnini, ki sta predmet te javne dražbe, ima v skladu s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri prodaji predmetnih nepremičnin predkupno pravico, ki jo bo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika uveljavljal v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Občine Miren - Kostanjevica o višini izdražene cene.
Nepremičnini bosta prodani po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarsko overitev prodajalkinega podpisa na pogodbi, vknjižbo lastninske pravice kupca v zemljiško knjigo) plača kupec.
Prenos in izročitev nepremičnin se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
Občina Miren - Kostanjevica 

AAA Zlata odličnost