Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

26. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2017, stran 67.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 29. ter 98. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je župan Občine Kuzma dne 28. decembra 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kuzma za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16 in 67/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Proračun 
januar– marec 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
371.171
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
329.320
70
DAVČNI PRIHODKI
263.855
700 Davki na dohodek in dobiček
232.413
703 Davki na premoženje
21.861
704 Domači davki na blago in storitve
7.710
706 Drugi davki
1.873
71
NEDAVČNI PRIHODKI
65.465
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
5.563
711 Takse in pristojbine
3.175
712 Denarne kazni
250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
56.477
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
2.500
73
PREJETE DONACIJE
25
730 Prejete donacije iz domačih virov
25
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
39.326
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
39.326
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
384.653
40
TEKOČI ODHODKI
146.553
400 Plače in dodatki – zaposleni
46.601
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
6.040
402 Izdatki za blago in storitve
87.474
403 Plačila domačih obresti
1.925
409 Rezerve
4.514
41
TEKOČI TRANSFERI
118.776
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
79.158
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
25.572
413 Drugi tekoči domači transferi
14.046
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
116.518
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
116.518
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.806
430 Investicijski transferi drugim ravnem države
0
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
2.306
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–13.482
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–11.558
(I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREH PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)
0
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
63.991
(70+71)–(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)
0
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
438
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
438
750 Prejeta vračila danih posojil
438
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
438
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
16.312
50 
ZADOLŽEVANJE
16.312
500 Domače zadolževanje
16.312
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
11.585
55
ODPLAČILA DOLGA
11.585
550 Odplačila domačega dolga
11.585
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.317
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.727
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
13.482
Stanje sredstev na računih dne preteklega leta
8.317
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine in na občinski spletni strani.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem uradnem glasilu Uradne objave Občine Kuzma ter se uporablja od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 411-0001/2016-57
Kuzma, dne 28. decembra 2016
Župan 
Občine Kuzma 
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost