Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

Ob-3747/16, Stran 5
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, na podlagi 15. in 28. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je v Dravogradu, na naslovu Meža 143, 2370 Dravograd, kjer so uradni prostori Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Dravograd d.o.o.) ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– vodi poslovanje in delo javnega podjetja,
– zastopa javno podjetje,
– odgovarja za zakonitost dela in za poslovni uspeh podjetja,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– predlaga letne programe dela in programe za obvladovanje kakovosti poslovanja podjetja,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu daje poročila o rezultatih poslovanja in predlaga odpravo motenj v zvezi s poslovanjem podjetja,
– v skladu z zakonodajo predlaga sprejem cen nadzornemu svetu, ustanovitelju in državnim organom,
– imenuje člane strokovnih komisij in delovnih skupin,
– sprejema notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih mest ter druge splošne akte podjetja,
– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja,
– izdaja navodila in posamične akte, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
– je odredbodajalec in v mejah svojih pooblastil podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, sklepi ustanovitelja in nadzornega sveta, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let izkušenj z vodenjem in upravljanjem na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži program strokovnega dela in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.
Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti naslednja dokazila:
1. življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je razvidno, da ima kandidat organizacijske, strokovne in druge sposobnosti;
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel);
4. program dela in razvojno vizijo delovanja JKP Dravograd, d.o.o., za 5-letno mandatno obdobje;
5. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
6. izjavo, da organu, ki objavlja ta javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 5-letni mandat, za polni delovni čas.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja JKP Dravograd, d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji objavi. Razpis se objavi na Zavodu za zaposlovanje, na spletnih straneh JKP Dravograd, d.o.o., http://www.jkp-dravograd.si/ in v Uradnem listu RS.
Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Dravograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, odgovorna oseba: Irena Petelin, tel. 02/87-21-121, vsak dan med 7. in 13. uro oziroma po e-pošti: irena.petelin@jkp-dravograd.si.
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti