Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

3. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 18.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15 in 1/16) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za namen vrednotenja športnih programov se športne panoge razvrsti v pet razredov glede na:
– merilo uspešnosti in
– merilo nacionalne in mednarodne razširjenosti.
Razvrstitev športnih panog v razrede, po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet), sprejme minister pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
Način razvrstitev športnih panog v razrede je podrobneje določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Razvrstitev športnih panog v razrede se uporablja za:
– določanje števila točk, ki se športnim panogam dodelijo za izračunavanje višine sofinanciranja programov vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in
– vrednotenje programov vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v 23., 28., 32., 37., 39., 44., 81. in 107. členu tega pravilnika.«.
2. člen 
V 33. členu se besedilo »Razred športne panoge po merilu konkurenčnosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Razred športne panoge« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se drugi stavek črta.
3. člen 
V 38. členu se besedilo »Razred športne panoge po merilu konkurenčnosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Razred športne panoge« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se drugi stavek črta.
4. člen 
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NPŠZ v kolektivnih športnih panogah se na predlog NPŠZ, glede na razred športne panoge, ovrednoti in sofinancira uvrstitev reprezentance na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v članski konkurenci s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Rezultat
Razred športne panoge 
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
1
0,6
0,3
0,2
0,1
Končna uvrstitev
Število točk
Končna uvrstitev
Število točk
Uvrstitev na SP
2000
Uvrstitev na EP
1300
6.–8. mesto
2500
6.–8. mesto
2000
4., 5. mesto
4000
4., 5. mesto
2500
medalja
6500
medalja
4000
«. 
V tretjem odstavku se besedilo »razredu športne panoge po merilu konkurenčnosti« nadomesti z besedno zvezo »razredu športne panoge«.
5. člen 
V 43. členu se besedilo »Razred športne panoge po merilu konkurenčnosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Razred športne panoge« v ustreznem sklonu.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Športniku se na predlog NPŠZ v individualnih športnih panogah glede na razred športne, ovrednoti in sofinancira osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v članski konkurenci ter končna uvrstitev na 1. ravni svetovnega pokala v članski konkurenci s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Rezultat
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
Svetovni pokal
1
0,6
0,3
0,2
0,1
Končna 
uvrstitev
Število točk
Končna 
uvrstitev
Število točk
Končna 
uvrstitev
Število točk
1. mesto
1300
1. mesto
1000
1. mesto
800
2. mesto
1000
2. mesto
800
2. mesto
600
3. mesto
800
3. mesto
600
3. mesto
500
«. 
6. člen 
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V programu športnih oddelkov v gimnazijah se lahko sofinancirajo:
– strokovni kader, ki ni sofinanciran iz javnih virov prijavitelja na javni razpis (psiholog, fizioterapevt, športni koordinator),
– meritve in spremljanje gibalnih, morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
– nezgodno zavarovanje dijakov,
– strokovna izpopolnjevanja športnega pedagoškega kadra, pri čemer mora biti to izpopolnjevanje v povezavi s področjem športa.
V programu športnih oddelkov v srednjih strokovnih in poklicnih šolah se lahko sofinancira:
– strokovni kader, ki ni sofinanciran iz javnih virov prijavitelja na javni razpis (psiholog, fizioterapevt, športni koordinator, profesor-mentor, ki v šoli ali na daljavo opravlja individualno pedagoško delo z dijakom športnikom zaradi športnih izostankov),
– meritve in spremljanje gibalnih morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
– nezgodno zavarovanje dijakov,
– strokovna izpopolnjevanja športnega pedagoškega kadra, pri čemer mora biti to izpopolnjevanje v povezavi s področjem športa,
– strokovno izpopolnjevanje pedagoškega kadra za delo z dijaki športniki.«.
7. člen 
Priloga iz tretjega odstavka 5. člena pravilnika je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2016/6
Ljubljana, dne 3. januarja 2017
EVA 2016-3330-0056
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport 
Priloga
»Priloga:
Način razvrstitev športnih panog v razrede 
I. Splošno
1. V razrede se razvrsti športne panoge, ki jih opredeljujejo Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji.
2. Za razvrščanje športnih panog v razrede se uporabi merila: uspešnosti, nacionalne in mednarodne razširjenosti.
3. Razvrščanje se opravi na podlagi vsote točk, ki jih prejeme vsaka športna panoga za vsako posamezno spremenljivko znotraj posameznega merila.
II. Točkovanje meril
1. Pri merilu uspešnosti se uporabi podatke aktualnega seznama kategoriziranih športnikov. Merilo uspešnosti se vrednoti z naslednjimi spremenljivkami:
a. število športnikov s svetovnim razredom kategorizacije pomnoženo z 20 točkami,
b. število športnikov z mednarodnim razredom kategorizacije pomnoženo s 15 točkami in
c. število športnikov s perspektivnim razredom kategorizacije pomnoženo z 10 točkami.
Dodatno se s faktorjem 0,66 pomnoži število prejetih točk iz a., b., c. v individualnih športnih panogah, ki imajo registrirane športnike v 4 do 9 disciplinah, s faktorjem 0,33 v individualnih športnih panogah, ki imajo registrirane športnike v več kot 9 disciplinah in s faktorjem 0,33 v kolektivnih športnih panogah.
2. Pri merilu nacionalne razširjenosti se uporabi podatke iz aplikacije E-šport. Merilo nacionalne razširjenosti se vrednoti s spremenljivko:
a. število registriranih športnikov pomnoženo s 25 točkami.
Dodatno se s faktorjem 0,33 pomnoži število prejetih točk iz a. v kolektivnih športnih panogah.
3. Pri merilu mednarodne razširjenosti se uporabi podatke, ki jih objavi mednarodni olimpijski komite in SportAccord. Merilo mednarodne razširjenosti se vrednoti z naslednjimi spremenljivkami:
a. športna panoga na programu naslednjih letnih ali zimskih olimpijskih iger se vrednoti z 20 točkami,
b. športna panoga, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite se vrednoti z 10 točkami in
c. športna panoga, ki jo priznava SportAccord se vrednoti s 5 točkami.
4. Izračun skupnega števila točk za posamezno športno panogo
Najprej se za vsako športno panogo izračuna točke, ki jih prejme pri posamezni spremenljivki. Izračun se opravi tako, da se točke, ki jih prejme športna panoga pri vrednotenju posamezne spremenljivke deli s skupnim številom točk, ki jih prejmejo vse športne panoge pri vrednotenju posamezne spremenljivke. Dobljeni količnik predstavlja število točk športne panoge pri posamezni spremenljivki.
Vsota števila točk športne panoge vseh spremenljivk predstavlja skupno število točk posamezne športne panoge.
III. Določanje razredov športnih panog
1. Športne panoge razvrstimo glede na skupno število točk po vrstnem redu, od športne panoge z največjim številom točk do športne panoge z najmanjšim številom točk, s čimer dobimo razvrstitev od prve do zadnje športne panoge.
2. Športne panoge se razvrsti v razrede in sicer:
a. športne panoge razvrščene od 1. do 20. spadajo v 1. razred,
b. športne panoge razvrščene od 21. do 40. spadajo v 2. razred,
c. športne panoge razvrščene od 41. do 60. spadajo v 3. razred,
d. športne panoge razvrščene od 61. do 80. spadajo v 4. razred in
e. športne panoge razvrščene od 81. dalje spadajo v 5. razred.
V primeru da dve ali več panog, ki so razvrščene na zadnje mesto v posameznem razredu, prejme enako število točk se ta razred ustrezno poveča.
3. Športne panoge, ki niso na programu naslednjih olimpijskih iger, so lahko razvrščene najvišje v 2. razred. Športne panoge, ki zaradi tega pravila padejo iz 1. v 2. razred, nadomestijo najvišje razvrščene športne panoge 2. razreda.
4. Minister pristojen za šport lahko uvrsti športno panogo za en razred višje ne glede na izračun če gre za:
a. športne panoge, ki imajo s strani Olimpijskega komiteja Slovenije evidentirane kandidate za nastop na naslednjih olimpijskih igrah (ta predlog se upošteva za športne panoge v predolimpijskem in olimpijskem letu) in
b. športne panoge z dobitniki medalj na zadnjih olimpijskih igrah.«.

AAA Zlata odličnost