Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

27. Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, stran 69.

  
Na podlagi 130. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter 23. in 24. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 19. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 
I. UVODNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok je koncesijski akt, ki določa predmet koncesije za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib kot obvezne lokalne javne službe ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
2. člen 
(koncedent) 
Koncedent je Mestna občina Ljubljana.
II. PREDMET KONCESIJE 
3. člen 
Predmet koncesije za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljnjem besedilu: koncesija) je:
1. opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljnjem besedilu: krajinski park);
2. izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
3. izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZON) in 26. členu Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16; v nadaljnjem besedilu: odlok o krajinskem parku).
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Koncesija se podeli za izvajanje javne službe na celotnem območju krajinskega parka.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
5. člen 
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima registrirano dejavnost, ki je potrebna za opravljanje koncesije;
2. da je organizacijsko in kadrovsko usposobljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, in ima za opravljanje te dejavnosti tudi ustrezno opremo, pri čemer se:
– za organizacijsko usposobljenost šteje zagotovitev samostojne organizacijske enote za izvajanje nalog, ki so predmet koncesije, ki jo vodi strokovni vodja;
– za kadrovsko usposobljenost šteje najmanj pet zaposlenih delavcev (vključno s strokovnim vodjem), ki imajo izkušnje s področja ohranjanja narave in so strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva, ohranjanja narave, krajinske arhitekture ali geografije, od tega dva naravovarstvena nadzornika. Strokovni vodja mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave;
– za ustrezno opremljenost štejejo ustrezna računalniška oprema, informacijski sistem, ki je kompatibilen s koncedentovim, ustrezno prevozno sredstvo ter ustrezni poslovni prostori.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka mora koncesionar izpolniti v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA 
6. člen 
Koncesionar na podlagi javnega pooblastila izvaja:
1. neposredni nadzor v krajinskem parku v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, s tem, da naravovarstveni nadzornik izvaja vse naloge neposrednega nadzora in ukrepe, ki jih po določilih ZON naravovarstveni nadzornik izvaja na podlagi javnega pooblastila;
2. upravlja z bazami podatkov, ki so financirani iz javnih sredstev in se nanašajo na krajinski park, v skladu z ZON.
VI. ZAČETEK, ČAS TRAJANJA IN PODALJŠANJE KONCESIJE 
7. člen 
(1) Koncesija se podeli za obdobje petih let in se lahko podaljšuje za pet let na način in pod pogoji, določenimi v tem odloku in v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje nastane in začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša, če koncesionar izpolnjuje vse pogoje in obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe ter pridobi pozitivno oceno ZRSVN, s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi najmanj šest mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(1) Viri financiranja javne službe so:
1. sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL);
2. dotacije in donacije;
3. vstopnine na območju krajinskega parka;
4. sredstva, pridobljena z upravljanjem nepremičnin v lasti ustanovitelja, ki so namenjena izvajanju javne službe;
5. sredstva, pridobljena na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so skladni s cilji krajinskega parka, iz lokalnih, državnih, EU in mednarodnih skladov, organov, ustanov oziroma drugih organizacij ter drugih domačih in tujih finančnih mehanizmov s področja varstva okolja ali ohranjanja narave;
6. prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe;
7. drugi viri.
(2) Višino vstopnine določi mestni svet s sklepom.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
9. člen 
(1) Koncedent letno zagotavlja koncesionarju sredstva iz proračuna MOL v višini, ki zagotavlja izvajanje koncesije na podlagi letnega programa dela krajinskega parka.
(2) Letni program dela krajinskega parka koncesionar pripravi najkasneje do 1. oktobra tekočega leta za prihodnje leto.
(3) Način financiranja javne službe iz sredstev proračuna MOL, ob upoštevanju ostalih virov financiranja javne službe, ki so potrebna za izvajanje nalog za ohranjanje krajinskega parka, se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KONCESIONARJA 
10. člen 
Koncesionar ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. izvajati koncesijo in javna pooblastila v skladu z ZON, odlokom o krajinskem parku, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo, začasnimi upravljavskimi smernicami, načrtom upravljanja ter letnimi programi dela krajinskega parka;
2. izvajati koncesijo kot dober gospodar;
3. organizirati in sodelovati pri vseh naravovarstvenih akcijah na območju krajinskega parka;
4. pridobivati od organa Mestne uprave MOL, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), navodila za izvajanje koncesije;
5. pridobivati od organizacije, pristojne za ohranjanje narave (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave; v nadaljnjem besedilu: ZRSVN), strokovno pomoč in usmeritve pri izvajanju koncesije;
6. pridobivati od pristojnih organov podatke o dejstvih, ki so pomembni za izvajanje koncesije;
7. skrbeti za obveščanje javnosti o pomembnih dogodkih na območju krajinskega parka;
8. obveščati pristojne inšpektorate o ugotovljenih kršitvah na območju krajinskega parka;
9. pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev na mednarodnih in drugih razpisih;
10. najkasneje do 31. marca tekočega leta pripraviti poročilo o izvajanju letnega programa dela za preteklo leto in na zahtevo koncedenta pripraviti vmesna poročila;
11. omogočati koncedentu dostop do baz podatkov, ki so financirani iz javnih sredstev in se nanašajo na krajinski park, v skladu z ZON;
12. voditi ločeno računovodstvo za javno službo v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo.
X. PODELITEV KONCESIJE 
11. člen 
(podelitev koncesije) 
Koncesija za upravljanje krajinskega parka se podeli Snagi Javnemu podjetju d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje).
12. člen 
(odločitev koncedenta o podelitvi koncesije) 
O podelitvi koncesije odloči mestna uprava z upravno odločbo. O pritožbi odloči župan.
13. člen 
(koncesijska pogodba in organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z opravljanjem javne službe in financiranjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
14. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
15. člen 
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije izvajata pristojni organ in ZRSVN.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
16. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe;
2. z odvzemom koncesije;
3. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo in veljavnimi predpisi.
17. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
2. z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za prenehanje koncesijske pogodbe in druge medsebojne pravice in obveznosti se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko z upravno odločbo odvzame koncesijo koncesionarju, če:
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi, pa to bistveno moti izvajanje javne službe;
– je v javnem interesu, da se javna služba preneha izvajati kot koncesionirana javna služba.
(2) Način in pogoji odvzema koncesije se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(financiranje do sprejema letnega programa dela) 
Do sprejema letnega programa dela krajinskega parka, skladno z odlokom o krajinskem parku in tem odlokom, koncedent financira delovanje koncesionarja na podlagi letnega programa dela krajinskega parka, ki je sestavni del koncesijske pogodbe.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-55/2015-9
Ljubljana, dne 19. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti