Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

41. Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, stran 151.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
S to uredbo se določajo pristojni organ za izvajanje ukrepa informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, pregled postopka izbire izvajalcev enostavnih programov ter merila za presojo primernosti in skladnosti promocijskega gradiva za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 56; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1144/2014/EU),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 266 z dne 13. 10. 2015, str. 3) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 266 z dne 13. 10. 2015, str. 14; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2015/EU).
2. člen 
(pristojni organ) 
Za izvajanje ukrepa informiranja in promocije kmetijskih proizvodov je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen 
(pregled postopka izbora izvajalca izbranih enostavnih programov za sofinanciranje) 
(1) Postopek izbora izvajalca izbranih enostavnih programov za sofinanciranje, ki ga opravijo organizacije predlagateljice (v nadaljnjem besedilu: predlagateljica), mora biti izveden v obliki konkurenčnega postopka. Agencija pregleda in preveri ustreznost postopka izbora izvajalca.
(2) Kadar je predlagateljica oseba, ki mora pri oddaji svojih naročil upoštevati pravila javnega naročanja, agencija pri preverjanju iz prejšnjega odstavka preveri, ali so bila upoštevana pravila javnega naročanja. Če predlagateljici pri oddaji njenih naročil ni treba upoštevati pravil javnega naročanja, agencija preveri, ali so bila upoštevana temeljna načela javnega naročanja, zlasti v zvezi z:
– objavo in posredovanjem povabila k oddaji ponudbe,
– dolžino roka za oddajo ponudbe, ki ne sme biti krajši od 15 dni od objave povabila k oddaji ponudbe,
– jasno vnaprejšnjo opredelitvijo objektivnih in nediskriminatornih pogojev in meril za izbor izvajalca,
– presojo morebitnega nasprotja interesov in
– utemeljenostjo odločitve o izboru posameznega izvajalca.
(3) V postopku izbire izvajalca, pri katerem ni treba upoštevati pravil javnega naročanja, morajo biti pogoji in merila za izbor izvajalca določeni v objavi oziroma povabilu k oddaji ponudbe. Pogoji za izbiro izvajalca morajo biti opredeljeni tako, da se zagotovi strokovna in finančna sposobnost izvajalca za izvedbo storitve.
(4) Merila za izbor izvajalca iz prejšnjega odstavka morajo vključevati najmanj:
– način ocenjevanja kakovosti predlaganih storitev v programu,
– ceno programa in
– način ocenjevanja ustreznosti predlagane medijske strategije programa.
(5) Kadar ima predlagateljica že sklenjeno okvirno pogodbo z izvajalcem, se ta pogodba uporablja le, če je bil izvajalec izbran ob upoštevanju kriterijev najugodnejše ponudbe in ne samo cene ali stroškov in če ni bilo izkazanega navzkrižja interesov.
4. člen 
(financiranje programov) 
(1) Vsa izplačila predlagateljicam programov se izvedejo do 15. oktobra tekočega leta.
(2) Za plačila računov izvajalca in podizvajalcev v tretjih državah se uporablja devizni tečaj Banke Slovenije na dan plačila računa.
5. člen 
(presoja primernosti in skladnosti promocijskega gradiva) 
(1) Agencija lahko za pomoč pri presoji primernosti in skladnosti promocijskega gradiva v skladu s 14. členom Uredbe 1144/2014/EU prosi pristojno ministrstvo oziroma drug upravni organ za strokovno mnenje, v katerem poda pojasnila in podatke o ugotovitvi pomembnih dejstev, ki upravičujejo ali zavračajo izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: strokovno mnenje).
(2) Agencija prosi za strokovno mnenje pristojna ministrstva oziroma druge upravne organe, zlasti s področij:
– kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
– zdravstva,
– kulture,
– informatike.
6. člen 
(merila za presojo primernosti in skladnosti promocijska gradiva) 
Primernost in skladnost promocijskega gradiva se presoja zlasti z vidika naslednjih dejstev in informacij:
– ali je navedba porekla in blagovne znamke skladna s pogoji iz Uredbe 1831/2015/EU glede na glavno sporočilo Unije;
– ali so v informativnih in promocijskih sporočilih navedeni učinki na zdravje skladni z Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev (UL L št. 310 z dne 9. 11. 2012, str. 36), in Uredbo Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L št. 136 z dne 25. 5. 2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1413 z dne 24. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L št. 230 z dne 25. 8. 2016, str. 8);
– glede na javnozdravstvene vidike;
– ali navajanje kakršnih koli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno in
– ali je promocijsko gradivo etično sprejemljivo.
7. člen 
(hramba dokumentacije) 
Predlagateljice, ki pridobijo sredstva na podlagi te uredbe, vso dokumentacijo, na podlagi katere so bila pridobljena sredstva, hranijo še najmanj tri leta od datuma izplačila zadnjega zneska iz pogodbe.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 1/08 in 45/08 – ZKme-1).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-46/2016
Ljubljana, dne 5. januarja 2017
EVA 2016-2330-0031
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost