Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

Št. 658-100-113/2016 Ob-3754/16, Stran 6
Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Člani Sveta zavoda so na 13. redni seji, dne 14. 12. 2016, soglasno potrdili, da se razpis na prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice objavi v Uradnem listu RS. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Pričetek dela bo dne 1. 6. 2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite s programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor 

AAA Zlata odličnost