Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Ob-1017/17, Stran 40
Na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov v Dravski in Mislinjski dolini 
1. Povabilo k oddaji vloge: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v Dravski in Mislinjski dolini. Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani Občine Muta.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
2.1. Informacija o pooblaščencu
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja ter pripravo končnega poročila o izbiri izvajalca javno zasebnega partnerstva, je s sklepom o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in podelitev koncesije storitev za projekt »Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini« številka 00702-0006/2016 pooblaščena: Mestna občina Slovenj Gradec, Organ skupne občinske uprave Koroške, Urad za pripravo projektov, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
2.2. Informacije o koncedentih
Občina Mislinja, Šolska cesta 34a, 2382 Mislinja, Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka in Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi.
2.3. Informacija o vodilnem partnerju
Naziv vodilnega partnerja je Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
Ime javnega razpisa: Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini.
Številka javnega razpisa: 00702-0006/2016
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Skupnega akta o javno-zasebnem partnerstvu za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini (Uradni list RS, št. 87/16, v nadaljevanju: koncesijski akt)
Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu.
Območje izvajanja koncesije obsega naslednje javne objekte:
OBJEKT
ZDRAVSTVENA POSTAJA VUZENICA
KULTURNI DOM MISLINJA
OBČINSKA STAVBA MUTA
TELOVADNICA OSNOVNA ŠOLA MISLINJA
ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI
GASILSKI DOM BREZNO
KULTURNI DOM OŽBALT
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let, pri čemer se lahko trajanje koncesije podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Koncesija se bo začela izvajati po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev
Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, opredeljen v poglavju 2.3. razpisne dokumentacije.
Končni rok za oddajo vlog je 22. 2. 2017 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko vlagatelj v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, vlagatelji ne morejo več spreminjati ali umikati vlog.
Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, opredeljenem v poglavju 2.3 razpisne dokumentacije, dne 27. 2. 2017 ob 12. uri.
4. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci
Vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati ter dokazila so navedeni v razpisni dokumentaciji
5. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša (upoštevajo se točke na dve decimalni točki natančno).
Merila za ocenjevanje operacij so:
A. prispevek k energetski učinkovitosti (50 %),
B. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca (35 %),
C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti (15 %),
D. Specifična merila za stavbe kulturne dediščine.
Podrobnejša vsebina meril in opredelitev načina točkovanja je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da je več ponudb ekonomsko najugodnejših, izbere koncedent izmed teh tistega partnerja, ki je v zadnjih desetih letih izvedel več referenčnih del, ki zajemajo izvajanje storitev oskrbe z energijo ali pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pri katerih so bile pripravljalne storitve uspešno zaključene, glavna storitev pa se uspešno izvaja že eno leto.
6. Postopek izbire izvajalca
Občina Muta bo postopek izbire izvajalca izvajala po postopku konkurenčnega dialoga ob upoštevanju določb ZJZP. Kandidati bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 60 dni po zaključenem postopku vrednotenja vlog. Podrobnejše določbe so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte tine.harnik@slovenjgradec.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je do 15. 2. 2017 do 9. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog.
Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov tine.harnik@slovenjgradec.si do 8. 2. 2017 do 12. ure. Ogled se bo vršil v dnevih od 13. 2. 2017 do 15. 2. 2017, z vsakim potencialnim vlagateljem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu vlagatelju, ki bo zaprosil za ogled.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost