Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

47. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, stran 246.

  
Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
1. člen 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu.
2. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju socialnega varstva so:
– prispevanje k razvoju področja socialnega varstva tako, da društvo širi strokovno znanje z organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
– izvajanje dejavnosti, ki je po kakovosti ali po namenu primerljiva z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnost, ki pomeni dopolnjevanje mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu delovanja ali ima pridobljeno verifikacijsko listino Socialne zbornice Slovenije;
– periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
3. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju izvajanja družinske politike so:
– prispevanje k razvoju področja družinske politike tako, da društvo širi strokovno znanje z organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
– stalno izvajanje dejavnosti za krepitev pozitivnega starševstva, izboljšanje komunikacije v družini, pripravo na partnersko življenje, zagotavljanje pogojev za osebnostno rast otrok in mladostnikov ter za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ali ustvarjanje pogojev za zdrav razvoj in zadovoljevanje posebnih potreb otrok in mladostnikov na območju najmanj dveh občin oziroma mestne občine;
– periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
4. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju enakih možnosti žensk in moških so:
– prispevanje k uresničevanju enakosti spolov tako, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem, organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
– izvajanje pravnega ali drugega svetovanja in pomoči za zagotavljanje enakosti spolov na vsaj enem od naslednjih področij: zaposlovanje, zdravje, preprečevanje nasilja nad ženskami, partnerski odnosi in človekove pravice;
– izdaja ali objava vsaj enega strokovnega članka, strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije, ali raziskovalnega dela;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
5. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic so:
– prispevanje k uresničevanju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic tako, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem, organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
– izvajanje pravnega ali drugega svetovanja in pomoči za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju;
– periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije ali izdaja oziroma objava raziskovalnega dela;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
6. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja so:
– zagotavljanje skrbi za svoje člane v skladu s splošnimi akti društva, kot na primer aktivni oddih, omogočanje zdraviliško klimatskega zdravljenja, delavnice za ohranjanje zdravja, enkratne denarne pomoči;
– organiziranje in izvajanje posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj vsaj dvakrat letno in periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;
– redno vzdrževanje in urejanje spominskih obeležij;
– izvajanje mirovnega poslanstva z izobraževanjem ali osveščanjem doma in v tujini ali v mednarodnih organizacijah;
– prejem priznanja ali nagrade na državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
7. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju varnosti in zdravja pri delu so:
– prispevanje k razvoju področja varnosti in zdravja pri delu s sodelovanjem v stalnih in ad hoc delovnih skupinah in telesih na področju varnosti in zdravja pri delu;
– izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu na konferencah, sejmih in drugih prireditvah ter z izdajanjem ali posredovanjem promocijskega in informativnega materiala svojemu članstvu;
– širjenje strokovnega znanja z organiziranjem in izvajanjem izobraževanj, seminarjev in usposabljanj na področju varnosti in zdravja pri delu;
– periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov ter izdajanje strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za delo.
8. člen 
Društvo mora za podelitev statusa društva v javnem interesu izkazati izpolnjevanje najmanj treh kriterijev, določenih v 2., 3., 4., 5., 6. oziroma 7. členu tega pravilnika, in sicer s poročilom iz druge alineje drugega odstavka 32. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali z drugimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija po tem pravilniku, in ne smejo biti starejša od treh let.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 52/14).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2016/9
Ljubljana, dne 11. januarja 2017
EVA 2016- 2611-0071
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost