Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

77. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur, stran 335.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 14. redni seji dne 15. decembra 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur 
1. člen 
V Pravilniku o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur (Uradni list RS, št. 29/10, 32/11, 80/12 in 15/16) se spremeni 2. člen, ki se po novem glasi:
»Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, pri čemer vrtec najmanj enkrat letno, praviloma meseca marca, objavi redni vpis – javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in v enotah vrtca. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
2. člen 
V drugem odstavku devetega člena se v tabeli pri drugem kriteriju »Zaposlenost oziroma status študenta obeh staršev oziroma enega starša v primeru enoroditeljske družine« v stolpcu »Število točk« število »10« spremeni v »15«.
Doda se nov enajsti kriterij »Zaposlenost oziroma status študenta enega od staršev v dvoroditeljski družini« ter pred njim v stolpcu »Število točk« število »5«.
V zadnji vrstici tabele »Skupno število točk« se v prvem stolpcu »Število točk« spremeni iz »66–70« na »76–80«.
3. člen 
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »V kolikor je vključitev otroka prestavljena zaradi podaljšanega starševskega dopusta, se otroka, glede na število točk, vključi v vrtec takoj, ko ima vrtec na voljo prosto mesto, otrok pa izpolnjuje oba pogoja iz 2. člena tega pravilnika.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010(241)
Šentjur, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost