Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

92. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi, stran 389.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) ter 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Šentjur začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi 12, 3232 Ponikva.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16), Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Na podlagi pobude lastnika kmetije Ivana Fatur, Slatina pri Ponikvi 12, 3232 Ponikva, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100355591 s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa obvezno in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), se skladno s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (stavbe za rejo živali).
Obravnavano območje spada v območje drugih kmetijskih zemljišč (K2) in je v Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13) zavedeno kot enota urejanja prostora (EUP) ODG2 – odprti prostor.
Z izdelavo OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta za rejo piščancev s servisnimi objekti, ureditev manipulacijskih površin ter komunalno in prometno infrastrukturno ureditev obravnavanega območja.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 8/2, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, vse k.o. Slatina, v skupni velikosti 6545,37 m2. Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovne rešitve prostorske ureditve ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih prostorskih planskih aktov Občine Šentjur.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza:
priprava osnutka OPPN
/ 15 dni
2. faza:
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP)
/ 30 dni
3. faza:
dopolnitev osnutka OPPN
/ 30 dni
4. faza:
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN
/ – 7 dni pred začetkom 5. faze
5. faza:
javna razgrnitev in javna obravnava
/ 30dni
6. faza:
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve
/ – 15 dni od zaključka javne razgrnitve
7. faza:
priprava predloga OPPN
/ – 20 dni od potrditve stališč in pripomb
8. faza:
pridobitev mnenj
/ 30 dni
9. faza:
potrditev oziroma sprejem OPPN
/ – na redni seji OS
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to nima vpliva.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
4. Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje
5. JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur
6. Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN in pripravo vseh strokovnih podlag za izdelavo in sprejem OPPN, zagotovi pobudnik OPPN oziroma investitor Ivan Fatur, Slatina pri Ponikvi 12, 3232 Ponikva.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Šentjur ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/2016(261)
Šentjur, dne 9. januarja 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost