Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

93. Sklep o ukinitvi Sklepa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 390.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P 
o ukinitvi Sklepa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji ukinja postopek spremembe in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljnjem besedilu: OPN) za spremembo podrobne namenske rabe parcele številka 141/2, k.o. Šmartno iz območja površin za gospodarske cone (IG) v območja okoljske infrastrukture (O), ter preklicuje Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/16.
2. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/2007-775
Šmartno pri Litiji, dne 27. decembra 2016
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l. r.

AAA Zlata odličnost