Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

66. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános iskola, Pártosfalva, stran 299.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) sta Občinski svet Občine Moravske Toplice na 17. seji dne 22. 12. 2016 in Svet MNSS Občine Moravske Toplice na 16. seji dne 17. 12. 2016 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános iskola, Pártosfalva 
1. člen 
13. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános iskola, Pártosfalva(Uradni list RS, št. 11/97, 22/97, 23/99, 51/07, 71/08, 25/10, 75/15) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet – dva člana ter svet madžarske samoupravne narodne skupnosti – enega člana.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in pravila šole, in sicer dva člana izmed strokovnih delavcev matične šole, ter po enega člana izmed delavcev podružnične šole, delavcev enote vrtca ter administrativno- tehničnih delavcev.
Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-00034/2016-4
Moravske Toplice, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.
 
Predsednica Sveta 
Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
Občine Moravske Toplice 
Zsuzsi Vugrinec l.r.

AAA Zlata odličnost