Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

73. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, stran 319.

  
Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
(1) S tem odlokom se ustanovi javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb na območju občine ustanoviteljice.
(2) Z odlokom se določi statusno pravna oblika javnega podjetja, firma in sedež javnega podjetja, dejavnosti, osnovni kapital, upravljanje, notranja organizacija javnega podjetja in poslovanje Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju: javno podjetje).
2. člen 
(ustanovitelj) 
Ustanovitelj javnega podjetja je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica. Pravice ustanovitelja izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.
3. člen 
(firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Skrajšana firma javnega podjetja je Komunala d.o.o. Sevnica.
(2) Sedež javnega podjetja je v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17.
4. člen 
(žig javnega podjetja) 
Javno podjetje pri poslovanju uporablja naslednje žige:
– Kvadratne oblike velikosti 2 cm x 2 cm z napisom Komunala d.o.o. Sevnica;
– Kvadratne oblike velikosti 1 cm x 1 cm z napisom Komunala d.o.o. Sevnica;
– Pravokotne oblike velikosti 3 cm x 1 cm z napisom Komunala d.o.o. Sevnica;
– Pravokotne oblike velikosti 6 cm x 1 cm z napisom Komunala d.o.o. Sevnica.
5. člen 
(dejavnosti javnega podjetja) 
(1) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so dejavnosti Komunale d.o.o. Sevnica naslednje:
a)
glavne dejavnosti:
1.
E 36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
2.
E 37.000
Ravnanje z odplakami
3.
E 38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
4.
N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
5.
S 96.030
Pogrebna dejavnost
b)
druge dejavnosti komunalnega značaja:
C 28.140
Proizvodnja pip in ventilov
C 28.250
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva za elektriko in telekomunikacije
D 35.111
Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140
Trgovanje z električno energijo
D 35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
E 38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 38.310
Demontaža odpadnih naprav
E 39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 42.110
Gradnja cest
F 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
F 42.910
Gradnja vodnih objektov
F 42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.110
Rušenje objektov
F 43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310
Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330
Oblaganje tal in sten
F 43.390
Druga zaključna gradbena dela
F 43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 43.990
Druga specializirana gradbena dela
G 47.190
Druga trgovina na drobno 
v nespecializiranih prodajalnah
H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H 49.410
Cestni tovorni promet
H 49.500
Cevovodni transport
H 52.100
Skladiščenje
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.190
Drugo založništvo
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 77.110
Dajanje lahkih tovornih vozil v najem in zakup
N 77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje.
(2) Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.
6. člen 
(osnovni kapital javnega podjetja) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v javno podjetje, znaša 291.900,43 EUR in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31. 12. 2015 ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 23. 3. 2016.
(2) Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 
7. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organi javnega podjetja so:
– ustanovitelj,
– direktor,
– nadzorni svet.
Ustanovitelj 
8. člen 
(pravice ustanovitelja) 
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– sprejema poslovni načrt in program razvoja javnega podjetja na predlog direktorja, po predhodnem mnenju nadzornega sveta,
– določa obseg in dejavnosti javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin iz svoje pristojnosti,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja,
– odloča o investicijah v javnem podjetju, ki zadevajo razširjeno reprodukcijo,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja po predhodnem mnenju nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
– sprejema ukrepe, s katerimi začasno uredi vprašanja, od katerih je odvisno bistveno opravljanje storitev in uslug javnega podjetja, če teh ne uredi javno podjetje.
Direktor 
9. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
a) splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
b) posebne pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) oziroma univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) (6/2),
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– od tega ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem vodilnih nalog,
– da predloži program razvoja javnega podjetja.
10. člen 
(postopek imenovanja direktorja) 
(1) Postopek imenovanja direktorja in razrešitve se vodi v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.
(3) Razpis za prosto delovno mesto objavi nadzorni svet v lokalnih medijih in na spletni strani javnega podjetja. Čas za prijavo je 15 dni. Kandidati morajo vloge, ki jim priložijo izjave in dokazila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, poslati priporočeno na naslov javnega podjetja v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »ne odpiraj – za razpis direktorja«.
(4) Nadzorni svet javnega podjetja po izteku razpisnega roka prispele vloge odpre, pregleda in samo popolne vloge skupaj z mnenjem nadzornega sveta posreduje ustanovitelju, ki opravi izbor.
(5) Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(6) Pogodbo o poslovodenju oziroma o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta. Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in nadzornemu svetu.
(7) V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko direktor preneha z delom, lahko imenuje ustanovitelj do izvedbe postopka in izbire novega direktorja vršilca dolžnosti direktorja brez razpisa na predlog nadzornega sveta.
(8) Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi direktorja največ za dobo enega leta.
11. člen 
(naloge in pooblastila direktorja) 
(1) Direktor organizira in vodi poslovanje javnega podjetja, ga zastopa in predstavlja ter je odgovoren za zakonitost dela javnega podjetja.
(2) V okviru pristojnosti direktor zlasti:
– predlaga temelje poslovne politike javnega podjetja, razvojni in delovni program ter ukrepe za njihovo izvajanje,
– predlaga poslovni načrt ustanovitelju,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– daje poročila ustanovitelju in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja javnega podjetja,
– predlaga organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter jo v soglasju z nadzornim svetom sprejme,
– sprejema prvo razvrstitev delavcev v tarifne razrede po veljavni kolektivni pogodbi,
– sprejema splošne akte javnega podjetja,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo motenj v zvezi s poslovanjem javnega podjetja,
– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti javnega podjetja,
– s sindikati sklepa dogovor o pogojih in delu sindikata v javnem podjetju,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– imenuje vršilca dolžnosti delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– je odredbodajalec podjetja in podpisuje poslovne akte, listine in pogodbe ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
– odloča o razporeditvi oziroma prerazporeditvi delovnega časa ter o nadurnem delu,
– izreka delavcem javnega podjetja disciplinske ukrepe,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventurne popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti javnega podjetja,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakonom,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom, sklepi ustanovitelja in nadzornega sveta, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti javnega podjetja.
(3) Za odtujitev, obremenitev in pridobitev nepremičnin ali premičnin, najemanje posojil in kreditov, dajanje posojil ali poroštev, sklepanje zakupnih pogodb ali sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja, direktor potrebuje pisno soglasje ustanovitelja, po predhodnem mnenju nadzornega sveta.
Nadzorni svet 
12. člen 
(imenovanje in sestava članov nadzornega sveta) 
(1) Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov. Dva člana sta iz vrst delavcev javnega podjetja, ki ju izvoli svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Predsednik nadzornega sveta predstavlja nadzorni svet, vodi in sklicuje seje nadzornega sveta, skrbi za zapisnik ter podpisuje sklepe, ki jih sprejme nadzorni svet. V primeru odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi sejo namestnik predsednika.
(4) Članom nadzornega sveta lahko predčasno preneha mandat z odpoklicem ustanovitelja.
(5) V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta ustanovitelj imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata. Člani nadzornega sveta so za svoje delo odgovorni ustanovitelju.
13. člen 
(naloge nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja, pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo javnega podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev javnega podjetja in obravnava druga vprašanja oziroma zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja. V pritožbah odloča kot organ druge stopnje.
(2) Nadzorni svet javnega podjetja opravlja naslednje naloge:
a) odloča o:
– prejemkih direktorja,
– odpisu terjatev,
– članstvu javnega podjetja v organizacijah in institucijah doma in v tujini,
b) daje soglasje k:
– pogodbi med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– imenovanju revizijske hiše,
– notranji organizaciji javnega podjetja, vključno z ustanavljanjem poslovno-organizacijskih delov javnega podjetja in njegovim prenehanjem,
c) zahteva od direktorja redno poročanje o:
– uresničevanju poslovnega načrta,
– načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
– poteku poslov, še posebej o premoženjskem in finančnem stanju javnega podjetja,
– poslih, ki pomembno vplivajo na donosnost kapitala ali plačilno sposobnost javnega podjetja,
– drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja,
d) daje mnenje k:
– predlogu direktorja javnega podjetja o razporeditvi dobička,
– letnemu poročilu javnega podjetja,
– vsem pomembnejšim odločitvam v javnem podjetju,
– poslovnemu načrtu in programu razvoja javnega podjetja ter njunim spremembam,
– imenovanju direktorja,
– odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi nepremičnin ali premičnin, najemanju posojil in kreditov, dajanju posojil ali poroštev, sklepanju zakupnih pogodb ali sklepanju kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
e) sprejema:
– obliko in način objav in obvestil podatkov javnega podjetja,
– splošne akte javnega podjetja, razen tistih, ki jih sprejema ustanovitelj ali direktor,
– poslovnik o svojem delu,
f) obravnava:
– poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev predlaga ukrepe direktorju in ustanovitelju.
14. člen 
(seje nadzornega sveta) 
(1) Ustanovno sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika predstavnik ustanovitelja. Konstitutivna seja se skliče najpozneje v roku 30 dni po imenovanju članov nadzornega sveta.
(2) Na sejo nadzornega sveta se brez glasovalne pravice vabi direktor podjetja, predstavnik ustanovitelja, predstavnik sveta delavcev in predstavnik sindikata, po potrebi pa tudi drugi angažirani sodelavci ali izvedenci.
(3) Sejo nadzornega sveta se skliče z vabilom, ki mora biti članom nadzornega sveta in drugim vabljenim vročeno najmanj 7 dni pred sejo. V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi brez pisnega vabila, in sicer s telefonskim vabljenjem. Vabilu se priloži gradivo za sejo ter se navede točke dnevnega reda, razen če ne gre za nujen primer.
(4) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov nadzornega sveta. Odločitve sprejema nadzorni svet z večino vseh prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega. Glasovanje na seji nadzornega sveta je javno.
(5) Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, katerega podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar. Če je sklicatelj seje namestnik predsednika nadzornega sveta, ga tudi podpiše namestnik. Zapisnik se dostavi vsem članom nadzornega sveta, direktorju javnega podjetja in ustanovitelju.
(6) Članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini polovice sejnine članov Občinskega sveta Občine Sevnica, predsedniku nadzornega sveta pa sejnina v višini 70 % sejnine članov Občinskega sveta Občine Sevnica. Vsem članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo materialnih stroškov, če ti nastanejo, in tudi dnevnica v skladu z zakonodajo.
NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA PODJETJA 
15. člen 
(organizacija javnega podjetja) 
(1) Organizacija javnega podjetja je zasnovana in odvisna glede na naravo delovnega procesa, pogojev poslovanja in potreb po opravljanju storitev, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov. S prilagajanjem tržnim razmeram, tehnologiji in programskim ciljem se oblikuje kot ekonomska in poslovna celota, ki zagotavlja optimalne učinke v procesu dela v vseh njegovih delih.
(2) Podrobnejšo opredelitev notranje organizacije javnega podjetja ter opredelitev posebnih pooblastil in odgovornosti delavcem določi direktor z aktom o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.
16. člen 
(pravice delavcev) 
(1) Delavci uresničujejo svoje pravice in obveznosti skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Temeljne pravice in obveznosti delavcev v javnem podjetju se posebej konkretizirajo s podjetniško kolektivno pogodbo, katero skleneta sindikat in direktor javnega podjetja.
(2) Delavci, zaposleni v javnem podjetju, izvolijo svet delavcev kot organ, določen z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
(3) Zbor delavcev ima pravico obravnavati vprašanja iz pristojnosti sveta delavcev. Sestavljajo ga vsi zaposleni v javnem podjetju, razen direktorja.
(4) Spore med svetom delavcev in javnim podjetjem razrešuje arbitraža, sestavljena iz enakega števila članov, imenovanih s strani delavcev in delodajalca, ter enega nevtralnega predsedujočega člana, z imenovanjem katerega se strinjata obe strani.
POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA 
17. člen 
(poslovni načrt) 
(1) V javnem podjetju se sprejme poslovni načrt. Direktor javnega podjetja in vodje organizacijskih enot so dolžni redno spremljati uresničevanje poslovnega načrta.
(2) Direktor poroča o uresničevanju poslovnega načrta nadzornemu svetu ob koncu vsakega četrtletja in ob sprejemanju zaključnega računa.
18. člen 
(financiranje dejavnosti) 
(1) Viri za financiranje dejavnosti javnega podjetja iz točke a) prvega odstavka 5. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
(2) Dejavnost javnega podjetja iz točke b) prvega odstavka 5. člena tega odloka se financira s cenami storitev po tržnih načelih.
19. člen 
(cene storitev) 
(1) Uporabniki gospodarskih javnih služb plačujejo storitve po ceni, ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa zakon, podzakonski predpis ali predpis lokalne skupnosti.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih javnih dobrin (tarifni sistem).
(3) Cene se lahko subvencionirajo. S predpisom, s katerim se določi subvencioniranje, se določi tudi višina in vir subvencij.
20. člen 
(odgovornost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
(2) Objekti in naprave, namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so v lasti ustanovitelja, niso v pravnem prometu.
21. člen 
(dobiček, izguba javnega podjetja) 
(1) Morebitno izgubo javno podjetje krije iz rezerv in prenesenih dobičkov iz preteklih let. Del izgube, ki je ni mogoče pokriti iz prej navedenih virov, pokrije ustanovitelj iz proračuna.
(2) Morebitni dobiček javnega podjetja se razporeja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
22. člen 
(poslovna skrivnost) 
(1) Kot poslovna skrivnost se štejejo listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslovanjem javnega podjetja in bi škodilo njegovim interesom.
(2) Organ, pristojen za odločanje o delu in poslovanju javnega podjetja, sproti določa, katera listina in podatek predstavlja poslovno skrivnost.
(3) Prav tako se štejejo za poslovno skrivnost podatki, za katere tako določajo zakoni in predpisi v Republiki Sloveniji.
(4) Delavci so dolžni varovati poslovno skrivnost, za katero izvedo pri opravljanju poslov z drugimi podjetji.
(5) Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja v javnem podjetju.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(prenehanje veljavnosti določb odloka in statuta) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o preoblikovanju Komunale p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94, 65/94 – popr., 80/94 – popr., 1/97, 25/97, 63/97, 37/00, 19/08, 37/08, 63/11 in 31/16), Statut Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, št. 014-0007/2009 z dne 26. 3. 2009 in Spremembe Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, št. 014-0006/2012, z dne 29. 2. 2012.
24. člen 
(veljavnost odloka) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) 10. člen tega odloka, ki določa pogoje za imenovanje direktorja, se uporablja od nove izvedbe razpisa dalje.
(3) Veljavnost tega odloka ne vpliva na trajanje mandata direktorja in članov nadzornega sveta, ki so bili imenovani na podlagi Odloka o preoblikovanju Komunale p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94, 65/94 – popr., 80/94 – popr., 1/97, 25/97, 63/97, 37/00, 19/08, 37/08, 63/11 in 31/16).
Št. 007-0007/2016
Sevnica, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost