Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Ob-1016/17, Stran 58
Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija, ki ga zastopa direktor Ivan Matijević, na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/15, 13/16) objavlja javni razpis za
direktorja 
Socialno varstvenega centra Litija, d.o.o. 
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje, ali izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza tej izobrazbi,
– da ima najmanj 5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Direktor družbe ne bo sklenil delovnega razmerja, temveč bo funkcijo opravljal na podlagi poslovodne pogodbe civilnega prava. Mandat direktorja prične teči predvidoma s 1. 3. 2017.
Pisne prijave morajo kandidati oddati v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja Socialno varstvenega centra Litija, d.o.o.«.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo, da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in vodstvenih sposobnosti,
– program, ki vsebuje vizijo delovanja družbe za obdobje 5 let,
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandidat dovoljuje Socialno varstvenemu centru Litija, d.o.o., pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat ne bi soglašal s podajo predmetne izjave, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).
Kandidati lahko k prijavi predložijo še življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 60 dni od objave razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati dobijo pri predsedniku komisije za izvedbo razpisa Boštjanu Sukiču na tel. 051/386-137 ali na elektronskem naslovu: bostjansukic1@gmail.com.
Socialno varstveni center Litija, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost