Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3498. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1)
3499. Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)
3500. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16)
3501. Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-D)
3502. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1A)
3503. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E)
3504. Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D)
3505. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I)
3506. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B)

Sklepi

3507. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2016

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3508. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Cluj-Napoci, v Romuniji
3509. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Cluj-Napoci, v Romuniji
3510. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Finske v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

3511. Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo
3512. Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj
3513. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
3514. Pravilnik o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov
3515. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji
3516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
3517. Pravilnik o spremembi Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
3518. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
3519. Odločba o izdaji soglasja k spremembi namena in sedeža ustanove
3520. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija StoryLink, dobrodelna ustanova«
3521. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Ustanova Fundacija Sidro – Foundation Anchor«

USTAVNO SODIŠČE

3522. Odločba o razveljavitvi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih, kolikor določa, da ureditev iz 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih velja tudi za primere tistih notarskih hipotek, ki so jih hipotekarni dolžniki ustanovili pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih

SODNI SVET

3523. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3524. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji VI. volilne enote
3525. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 2. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3526. Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada
3527. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3528. Dopolnitev sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru

OBČINE

Ajdovščina

3565. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

3529. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske Komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
3566. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015

Brezovica

3530. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

Črnomelj

3531. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2015

Dobrova-Polhov Gradec

3532. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3533. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata

Gornji Petrovci

3534. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2016
3535. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
3536. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D)

Kranj

3567. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1030/1, k. o. 2100 – Kranj

Kranjska Gora

3537. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora
3538. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
3539. Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora
3540. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora

Ljubljana

3541. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

Murska Sobota

3542. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)

Ptuj

3543. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Ribnica

3544. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015
3545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
3546. Skep o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti
3547. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2016

Semič

3548. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

3549. Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana
3550. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2016
3551. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2016

Slovenska Bistrica

3552. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014
3553. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
3554. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
3555. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

3568. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

3556. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
3557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
3558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

3559. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

Tišina

3560. Sklep o prevzemu in začetku izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«

Trebnje

3561. Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje
3562. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje

Zagorje ob Savi

3563. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje

Železniki

3564. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki

POPRAVKI

3569. Popravek Pravilnika o delovanju režijskega obrata v Občini Cankova

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (MEUISKP)

Vlada Republike Slovenije

81. Zapisnik o popravku Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje

Ministrstvo za zunanje zadeve

82. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju
83. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (2013) za Republiko Slovenijo
84. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike
85. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS)
86. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij
87. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti