Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Št. 3331-15-0022 Ob-3476/15, Stran 2070
Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter Sklepa o začetku postopka za dodelitev sredstev sofinanciranja št. 6003-5/2015/2 z dne 5. 11. 2015, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino
javni poziv 
za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017
1.1 Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
1.2 Namen in cilj javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva.
Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Urad RS za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) vabi izvajalce, da pripravijo predloge 2-letnih programov v mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.
Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:
– Nacionalne mladinske organizacije
– Mladinski centri
– Druge nevladne organizacije
1.3 Opredelitev predmeta javnega poziva, mladinskega dela
Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti (3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno izmed področij mladinskega sektorja ali več, ki so navedena v 4. členu ZJIMS:
– avtonomija mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Prijavljeni programi morajo, ne glede na področje, izkazovati vidnost mladinskega dela.
1.3.1 Prednostna področja javnega poziva
Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »Mladi in družba« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:
1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških,
2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine,
3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev,
4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.
1.4 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programa
Izvajalec je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
a) izvajalec je organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju;
b) izvajalec mora biti nosilec programa iz točke 1.2 tega javnega poziva;
c) izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do razpisovalca;
d) izvajalec mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva. Prav tako mora izvajalec soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom;
e) vsak izvajalec lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le z eno prijavo, oddano na ta javni poziv;
f) izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR;
g) predlog programa mora izkazovati finančno strukturo stroškov, ki se nanašajo izključno na izvedbo načrtovanega programa, so neposredno potrebni za njegovo nemoteno izvedbo in so v celoti skladni s cilji programa.
Poleg navedenih splošnih pogojev, morajo izvajalci programov za sofinanciranje, ki se uvrščajo v skupino mladinski center ali druge nevladne organizacije, s tem javnim pozivom izpolnjevati še naslednje obvezne posebne pogoje:
Dejavnost mladinskega centra:
A. izvajalec mora zagotavljati obseg dejavnosti najmanj 1500 ur ter ustrezne prostorske pogoje za programe oziroma dejavnost, ki jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov;
B. v primeru, da je izvajalec javni zavod, ustanovljen po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), mora izkazati avtonomijo mladih v organizaciji, ki je razvidna iz priloženega statuta in opisa avtonomije mladih v prijavi.
Dejavnost drugih nevladnih organizacij:
Izvajalec mora delovati na nacionalni ravni in zagotavljati redno delovanje.
Za redno delovanje se šteje celoletna aktivnost brez daljših terminskih presledkov v obsegu najmanj 1500 ur letno. Izvajalec izvaja vsakotedenske aktivnosti, ki so skoncentrirane po dnevih s 4-urnim povprečjem.
Za delovanje na nacionalni ravni mora izvajalec program izvajati v vsaj šestih statističnih regijah, v vsaki regiji pa mora biti vključenih vsaj 15 udeležencev.
Izvajanje programa mladinskega dela v posamezni regiji mora biti celovito, mora neposredno vključevati mlade in ne zajemati zgolj promocijskih ali spletnih aktivnosti za ciljno skupino.
1.5 Merila za dodelitev sredstev
1.5.1 Merila za dodelitev sredstev za programe nacionalnih mladinskih organizacij
1) Merila za redno delovanje
– Število članic in članov organizacije na dan 1. 10. 2015
– Polnopravno ali pridruženo članstvo v mednarodnih organizacijah na dan 1. 10. 2015
2) Merila za utemeljenost programa
– Evalvacija in nadgradnja programa
– Namen in pomen programa za nacionalno raven
3) Merila za izvajalce podpornega programa za zagotavljanje razvoja mladinskega dela in mladinske politike v Republiki Sloveniji
– Obseg podpornega programa v skladu z enim od dveh opisanih namenov  
– Učinki podpornega programa
– Koordinacija na nacionalni ravni za izvajanje podpornega programa
– Izvajanje podpornega programa v skladu z usmeritvami vladnih struktur na področju mladinske politike
4) Merila za kakovost in obseg prijavljenega programa
– Skladnost posameznih aktivnosti glede na cilje in rezultate, ki so opisani pod posamezno aktivnostjo
– Kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa
– Dejavnost lokalnih enot
– Število aktivnih udeležencev načrtovanega programa
– Vključenost mladih z manj priložnostmi
– Metodologija dela – izvedba različnih oblik in metod ter procesa, skozi katerega se razvija kompetence mladih, spodbuja aktivno samostojno delo mladih in njihovo sodelovanje z okoljem
– Izvajanje projektov ali programov sofinanciranih iz naslova programa Mladi v akciji in/ali »Erasmus+ v letu 2015«
5) Merila za odmevnost prijavljenega programa
– Število objav na spletnem portalu mlad.si
– Redno objavljanje na spletnem portalu mlad.si
– Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika
6) Finančna merila
– Višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa v letu 2016
– Smotrnost in skladnost finančnega in programskega načrta z vidika izvedljivosti
Pomembno: Izvajalci v kategoriji Nacionalne mladinske organizacije morajo za dodelitev sredstev sofinanciranja zbrati vsaj 100 možnih točk.
1.5.2 Merila za dodelitev sredstev za opravljanje dejavnosti mladinskega centra
1) Merila za redno delovanje
– Velikost prostorov mladinskega centra
– Urnik rednega delovanja
– Število redno zaposlenih vodstvenih ali redno zaposlenih usposobljenih programskih delavcev, ki imajo vlogo v programu
– Podpora drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju in regiji v letu 2015
– Izvajanje projektov ali programov sofinanciranih iz naslova programa Mladi v akciji in/ ali »Erasmus+« v letu 2015
2) Merila za utemeljenost programa
– Evalvacija in nadgradnja programa
– Namen in pomen programa
3) Merila za izvajalce podpornega programa za zagotavljanje razvoja mladinskega dela in mladinske politike v Republiki Sloveniji
– Obseg podpornega programa v skladu z enim od dveh opisanih namenov  
– Učinki podpornega programa
– Koordinacija na nacionalni ravni za izvajanje podpornega programa
– Izvajanje podpornega programa v skladu z usmeritvami vladnih struktur na področju mladinske politike
4) Merila za kakovost in obseg programa
– Skladnost posameznih aktivnosti glede na cilje in rezultate, ki so opisani pod posamezno aktivnostjo
– Kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa
– Število aktivnih udeležencev načrtovanega programa
– Vključenost mladih z manj priložnostmi
– Metodologija dela – izvedba različnih oblik in metod ter procesa, skozi katerega se razvija kompetence mladih, spodbuja aktivno samostojno delo mladih in njihovo sodelovanje z okoljem
5) Merila za odmevnost prijavljenega programa
– Število objav na spletnem portalu mlad.si
– Redno objavljanje na spletnem portalu mlad.si
– Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika
6) Finančna merila
– Višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa v letu 2016
– Smotrnost in skladnost finančnega in programskega načrta z vidika izvedljivosti
Pomembno: Izvajalci v kategoriji Mladinski centri morajo za dodelitev sredstev sofinanciranja zbrati vsaj 100 možnih točk.
1.5.3 Merila za dodelitev sredstev za druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela
1) Merila za utemeljenost programa
– Evalvacija in nadgradnja programa
– Namen in pomen programa za nacionalno raven
2) Merila za izvajalce podpornega programa za zagotavljanje razvoja mladinskega dela in mladinske politike v Republiki Sloveniji
– Obseg podpornega programa v skladu z enim od dveh opisanih namenov  
– Učinki podpornega programa
– Koordinacija na nacionalni ravni za izvajanje podpornega programa
– Izvajanja podpornega programa v skladu z usmeritvami vladnih struktur na področju mladinske politike
3) Merila za kakovost in obseg programa
– Skladnost posameznih aktivnosti glede na cilje in rezultate, ki so opisani pod posamezno aktivnostjo
– Kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa
– Obseg izvajanja programa na nacionalni ravni
– Število aktivnih mladih udeležencev načrtovanega programa
– Vključenost mladih z manj priložnostmi
– Metodologija dela – izvedba različnih oblik in metod ter procesa, skozi katerega se razvija kompetence mladih, spodbuja aktivno samostojno delo mladih in njihovo sodelovanje z okoljem
– Število redno zaposlenih vodstvenih ali redno zaposlenih usposobljenih programskih delavcev, ki imajo razvidno vlogo v programu
– Izvajanje projektov ali programov sofinanciranih iz naslova programa Mladi v akciji in/ali »Erasmus+ v letu 2015«
4) Merila za odmevnost prijavljenega programa
– Število objav na spletnem portalu mlad.si
– Redno objavljanje na spletnem portalu mlad.si
– Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika
5) Finančna merila
– Višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa v letu 2016
– Smotrnost in skladnost finančnega in programskega načrta z vidika izvedljivosti
Pomembno: Izvajalci v kategoriji Druge nevladne organizacije, ki izvajajo letne mladinske programe ali programe za mlade, morajo za dodelitev sredstev sofinanciranja zbrati vsaj 100 možnih točk.
1.6 Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva
Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2016 in 2017 znaša 2.400.000,00 EUR, in sicer v letu 2016 1.200 000,00 EUR in v letu 2017 1.200 000,00 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk 610010 – Podpora delovanju mladinskih organizacij, 722310 – Programi za mlade in 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade.
1.7 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letih 2016 in 2017 v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
1.8 Rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni poziv in način predložitve ter njihova opremljenost
1.8.1 Rok za predložitev prijav predlogov programov in način predložitve
Izvajalec mora predlog programa oziroma razpisni obrazec za kandidiranje na javnem pozivu izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani razpisovalca (www.ursm.gov.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni prijavi mora priložiti vse zahtevane listinske ali druga dokazila, ki dokazujejo njegove navedbe.
Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga programa za sofinanciranje, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov: Urada RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 12. 1. 2016. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Prijave, ki ne bodo pravilno opremljene, elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bo razpisovalec s sklepom zavrgel.
Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko izvajalec svojo prijavo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku, in jo razpisovalcu pošlje s priporočeno pošiljko tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane prijave pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. O morebitnih tehničnih težavah bodo izvajalci obveščeni na spletni strani razpisovalca.
Prijave izvajalcev, ki se prijavijo z enakim ali podobnim predlogom programa (tj. aktivnosti v predlogih programov se podvajajo), se zavrnejo.
Prijave izvajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev in ne dosežejo minimalnega števila točk pri merilih iz javnega poziva, se zavrnejo.
1.8.2 Opremljenost prijave
Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem morajo biti vidne ustrezne označbe:
1. “Ne odpiraj – Prijava za sofinanciranje – JP 2016–2017”,
2. na ovitku morata biti napisana naziv in naslov izvajalca,
3. na sprednji ali zadnji strani ovojnice mora biti nalepljen obrazec s črtno kodo, ki jo izvajalcu ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija.
Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in pravočasno in pravilno predložena razpisovalcu (elektronsko oddana, natisnjena in poslana priporočeno po pošti) ter jo je vložila upravičena oseba.
Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po koncu odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prijave ne bodo popolne, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejetja poziva. Prijava se, razen v smislu dopolnjevanja, po oddaji le-te ne sme spreminjati. Poziv za dopolnitev prijav bo izvajalcem posredovan po pošti na naslov izvajalca, ki je naveden na kuverti ali v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom zavržene.
1.9 Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem prijav dne 19. 1. 2016.
Odpiranje prijav, v skladu s 16. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11; v nadaljevanju Pravilnik), zaradi pričakovanega velikega števila prijav, ne bo javno.
1.10 Ocenjevanje prijav in obveščanje izvajalcev
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih prijav in jih ocenila na podlagi pogojev in meril tega javnega poziva. Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javnega poziva, bo takšna prijava zavrnjena.
Člani strokovne komisije bodo prijave ocenjevali na podlagi navedenih meril s točkami. Vrednost posameznega merila se izračuna kot povprečje ocen članov strokovne komisije, ki ocenijo prijavo, zaokrožen na tisto vrednost možnih dodeljenih točk, ki je najbližja povprečju. Seštevek vseh točk bo predstavljal dosežek izvajalca. Ocenjevalni list, ki bo vseboval skupno oceno strokovne komisije z doseženo vrednostjo po posameznem merilu, bo priloga k odločbi.
Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog programov za sofinanciranje.
Sredstva tega javnega poziva bodo razdeljena med izvajalce, ki bodo dosegli najmanj minimalno število točk, določeno pri merilih za posamezno skupino izvajalcev. Višina razpisanih sredstev v posamezni skupini tega javnega poziva, deljena s skupnim številom točk vseh uspešnih izvajalcev v posamezni skupini, bo osnova za izračun vrednosti točke.
Delež sredstev, ki jih prejme posamezni izvajalec bo zmnožek vrednosti točke in števila točk, ki jih je dosegel izvajalec. Zaokrožen na najbližjo celo vrednost (v 50 EUR), bo predstavljal končni rezultat izvajalca in višino sredstev sofinanciranja.
O dodelitvi sredstev po tem pozivu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik razpisovalca.
Sklep o izbiri izvajalcev je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletni strani razpisovalca.
Izvajalcu, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se izvajalcu pošlje skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, da se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema dokumentov ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
Izvajalci bodo o izidu javnega poziva obveščeni predvidoma v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Predvideni obseg sofinanciranja in višina sredstev oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega javnega poziva se lahko spremeni, kolikor nastopijo dejavniki, ki vplivajo na obseg in višino proračunskih sredstev, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo prevzetih obveznosti delno ali v celoti.
1.11 Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrobneje pojasnila pogoje, merila in kriterije za izpolnjevanje meril tega javnega poziva, bo zainteresiranim izvajalcem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila v tajništvu razpisovalca osebno ali po elektronski pošti: gp-ursm.mizs@gov.si.
Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Zainteresirani izvajalci se lahko za morebitna telefonska pojasnila obrnejo na tajništvo razpisovalca na tel. 01/400-57-90, in sicer v času uradnih ur (ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure in v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali na kontaktno osebo razpisovalca Barbaro Zupan (e-naslov: barbarazupan@gov.si).
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Izvajalci s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.
1.12 Status delovanja v javnem interesu: razpisovalec je dolžan upoštevati prijave za sofinanciranje programov tistih izvajalcev, ki bodo vlogo za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu oddali vsaj tri dni pred objavojavnega poziva, in sicer v skladu z drugim odstavkom 15. člena Pravilnika.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Urad RS za mladino 

AAA Zlata odličnost